ELY-keskukset

www.ely-keskus.fi/web/ely/aiheet

ELY-keskukset eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat alueellisia julkisia toimijoita, jotka tukevat PK-yritysten perustamista, kasvua ja kehitystä. Keskukset tarjoavat rahoituksen lisäksi myös neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluita.

Kehittämisavustus on tarkoitettu PK-yritysten kehittämistoimenpiteisiin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Yrityksellä tulee olla halua kokonaisvaltaiseen ja merkittävään liiketoimintansa kehittämiseen sekä valmiutta tarttua uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.Yrityksellä saattaa olla tarve uudistaa liiketoimintaansa toimiakseen kannattavammin muuttuneilla markkinoilla tai parantaa kasvun jakansainvälistymisen edellytyksiä.

EU-rahoitus

ELY-keskukset myöntävät tukea seuraavista rahastoista ohjelmakaudella 2014−2020:

  • Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
  • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (Maaseuturahasto)
  • Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Maaseudun yritysrahoitus

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta tuetaan maaseudun elinkeinotoimintaa monipuolistavien yritysten perustamista, kehittämistä ja laajentamista. Avustusta on mahdollista saada investointeihin sekä yritystoiminnan perustamiseen. Niin sanottua perustamistukea myönnetään aloittavan yrityksen liiketoiminnan käynnistämiseen tai jo toimivan yrityksen liiketoiminnan uudistamiseen sekä aloittamista edistävien kokeilujen toteuttamiseen.

Yritystukea myönnetään myös maatalousyrityksille sekä maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta ja markkinointia harjoittaville PK-yrityksille.

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen, vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamiseen, vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista edistäviin laaja-alaisiin yhteistyöhankkeisiin sekä haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan. Lisäksi Lapin ELY-keskus myöntää avustuksia tunturialueiden jätehuoltoon sekä Keski-Suomen ELY-keskus valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittäviin kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen hankkeisiin.

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
  • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
    Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle