TEM Energiatuki

tem.fi/energiatuki

Työ- ja elinkeinoministeriö voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin.

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin investointi- tai selvityshankkeisiin, jotka edistävät:

 1. uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä;
 2. energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista; taikka
 3. muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi.

Uusiutuvan energian käyttöön liittyviä tuettavia investointeja ovat mm.:

 • pienet sähkön- ja lämmöntuotantohankkeet
 • liikenteen biopolttoaineiden tuotantohankkeet
 • uuden teknologian demonstraatiohankkeet

Energiansäästöön ja energiankäytön tehostamiseen liittyviä tuettavia investointihankkeita ovat

 • tavanomaisen teknologian hankkeet, jotka liittyvät energiatehokkuussopimusjärjestelmään
 • uuden teknologian demonstraatiohankkeet
 • ESCO-hankkeet

Energiansäästöön ja energiankäytön tehostamista sekä uusiutuvan energian käyttöä koskevia tuettavia selvityshankkeita ovat

 • energiakatselmukset
 • energia-analyysit

Tuettavia hankkeita eivät ole tavanomaiset liiketoiminnan perustamis-, laajennus-, kannattavuus-, kehitys-, suunnittelu-, markkinointi- tai testausselvitykset. Energiatukea ei pääsääntöisesti myönnetä hankkeille, jotka kuuluvat päästökauppalain (311/2011) piiriin.

Energiatukea voidaan myöntää, jos:

 1. hanketta tai hankkeeseen sisältyvää uutta teknologiaa ei toteutettaisi ilman tukea; ja
 2. ennen tuen myöntämistä koskevaa päätöstä:
  • investointihankkeessa ei ole tehty sellaista sitovaa investointipäätöstä, päälaitetilausta tai päätöstä rakentamistyön aloittamisesta tai muuta sitoumusta, jonka jälkeen hankkeen peruuttaminen ei enää ilman merkittävää taloudellista menetystä ole mahdollista;
  • selvityshankkeessa ei ole tehty sellaista sitovaa tilausta tai muuta sitoumusta, jonka jälkeen hankkeen peruuttaminen ei enää ilman merkittävää taloudellista menetystä ole mahdollista.

Energiatukea voidaan myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille.

Tukea ei myönnetä:

 • organisaatioille, joiden toiminta rahoitetaan valtion talousarviosta;
 • valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) tarkoitettuun taloushallinto-organisaatioon kuuluville virastoille, laitoksille ja muille toimielimille;
 • valtionosuutta saaville perustamishankkeille;
 • asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille taikka niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille, lukuun ottamatta sellaisia maatilan yhteydessä toteutettavia hankkeita, jossa tuotettava energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnan ulkopuolella;
 • Euroopan unionin valtiontukisääntelyssä tarkoitetuille vaikeuksissa oleville yrityksille.

Kaikki tukihakemukset toimitetaan Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta. businessfinland.fi/asiointi

Tukihakemukset käsittelee pääsääntöisesti Innovaatiorahoituskeskus Business Finland. Työ- ja elinkeinoministeriö päättää tuen myöntämisestä investointihankkeeseen, jos hankkeen hyväksyttävät kustannukset ylittävät 5 000 000 euroa taikka hanke liittyy uuteen teknologiaan ja sen hyväksyttävät kustannukset ylittävät 1 000 000 euroa.

Lisätietoa:

tem.fi/energiatuki

businessfinland.fi/energiatuki/

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
 • Sallitut tiedostotyypit: jpg, png, Max. tiedoston koko: 12 MB.
  Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle