Haku avoinna: 10.1.2023–17.3.2023

Vesiosaamisen kasvu- ja kansainvälistymisohjelman hankehaku (RRF), 2. hakukierros

Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelmasta on haettavissa avustusta 10.1.-17.3.2023 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Avustusta on tarjolla 1,7 miljoonaa euroa. Haku on valtakunnallinen. Avustusta voivat hakea yritykset, kunnat, kuntayhtymät, näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, sekä yhdistykset ja muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.

Hankehaussa etsitään kehittämishankkeita, jotka kasvattavat suomalaista vesiosaamista, siihen perustuvaa liiketoimintaa sekä kansainvälistymistä.

Avustettavat hankkeet

Hakemuksia toivotaan erityisesti seuraavista aiheista:

1. Luodaan ja kehitetään toimijoiden yhteistyötä vesialalla

Hankkeissa rahoitetaan uusia ratkaisuja tarjoavia konsortioita. Yhteistyöllä tarkoitetaan muun muassa konsortioiden, alueellisten keskittymien, vesihuoltolaitosten sekä kansallisen klusterin ja muiden kumppanuusmallien toimintaa. Yksi vesialan osaamiseen kansainvälistymisen sekä liiketoiminnan kasvun haaste on alan yritysten suhteellisen pieni koko ja rajattu tuote-, teknologia- ja palveluvalikoima. Tarvitaan osaamispohjalle rakentuvia kokonaisvaltaisia ratkaisuja tarjoavia konsortioita ja veturiyrityksiä. Vesialan kumppanuuksia on kehitettävä, jotta esimerkiksi tutkimuslaitosten ja yliopistojen sekä vesihuoltolaitosten osaamista saadaan osaksi konsortioita. Yhteistyössä toteutetut hankkeet toimivat myös referensseinä yrityksille rakennettaessa kansainvälisiä kumppanuuksia. Kohdan mukaiset hankkeet voivat tarjota ratkaisuja esimerkiksi vesihuollossa tai vesivarojen hallinnassa.

Hankkeissa voidaan hyödyntää vesialan ja muiden toimialojen välisen yhteistyön mahdollisuuksia: kaikkien kumppanuustoimijoiden ei tarvitse olla vesialan toimijoita, vaan yhteistyön mahdollisuuksia voi löytyä myös muiden toimialojen suunnasta.

2. Edistetään vesialan kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamista

Hankkeissa tuetaan toimenpiteitä, joiden avulla suomalaiset ovat tulevaisuudessa nykyistä merkittävämpiä toimijoita kansainvälisessä vesiliiketoiminnassa.

Suomalainen vesialan osaaminen pystyy tuottamaan ratkaisuja globaaleihin vesialan haasteisiin. Ratkaisuilla tarkoitetaan esimerkiksi teknologioita, menetelmiä ja palvelukonsepteja, mahdollisesti jollekin tietylle jo alustavasti identifioidulle markkina-alueelle.

Kansainvälisen liiketoiminnan kasvattaminen edellyttää vahvaa markkinatuntemusta sekä suunnitelmallista yhteistyön rakentamista kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Hankkeissa voidaan hyödyntää Team Finland -verkostoa, jolla on yhdyshenkilöitä ja toimipisteitä eri puolilla maailmaa. Lisäksi hankkeissa voi olla mukana ulkomaisia toimijoita. Avustuksen kohteena voi kuitenkin olla vain Suomeen rekisteröityneet organisaatiot.

Vesihuoltopalvelut sekä vesivarojen hallinta ovat usein valtion ja kuntien vastuulla olevaa toimintaa, jonka vuoksi kansainvälistymisen edellytyksenä on usein, että julkinen sektori osallistuu vahvemmin yritysten kansainvälistymistoimintaan. Koska yritykset tuottavat palveluita vesihuoltolaitoksille kotimaassa, on vesihuoltolaitosten mukaan saaminen kansainvälisiin vientikonsortioihin tärkeätä konsortion tarjoaman kokonaisratkaisun uskottavuuden varmistamiseksi. Vesihuoltolaitokset ovat toistaiseksi olleet vain harvoin yritysten kumppaneina kansainvälisissä hankkeissa.

3. Vahvistetaan vesialan osaamista, kasvua ja kansainvälistymisedellytyksiä muilla kuin 1–2 kohdissa tarkoitetuilla tavoilla

Hankkeissa tuetaan ratkaisuja, joilla on vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillitsemisen tai ilmastonmuutokseen sopeutumisen sekä luonnonkadon estämisen näkökulmasta. Tavoiteltuja edellytyksiä voidaan ehdottaa vahvistettavan myös muilla tavoilla, esimerkiksi tiivistämällä yhteistyötä ja vuorovaikutusta vesialan toimijoiden ja muiden sektoreiden kesken. Hankkeet voivat olla esimerkiksi vesiosaamis- ja kiertotalouskeskittymien välisiä tai vesivastuullisuutta edistäviä hankkeita.

Hakemukset tulee toimittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.
Globaalin vesialan liiketoiminnan arvoksi on arvioitu vuositasolla 400–500 miljardia euroa. Suunta on ilmastonmuutoksen myötä kasvava. Turvallisen veden tuotanto sekä jätevesien puhdistus ja hyödyntäminen on arvioitu kärkisijoille Suomen liiketoimintakasvumahdollisuuksista. Tämän liiketoimintamahdollisuuden saavuttamiseksi kohdennetaan kertaluonteista EU:n elpymisrahoitusta Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelmaan (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Tarkemmat tiedot avustuksesta ja sen hakemisesta löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta. Vesiosaamisen kasvu- ja kansainvälistymisohjelmasta voi lukea maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla.

Yhteystiedot:

Hankepäällikkö Anitta Sihvonen, anitta.sihvonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024064

Vesiliiketoiminnan asiantuntija Tanja Heikkilä, tanja.heikkila(at)ely-keskus.fi p. 0295 024 187

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse. Tiedot tallennettu viimeksi 11.01.2023.

  • Sallitut tiedostotyypit: jpg, jpeg, png, Max. tiedoston koko: 12 MB.