Arktisen neuvoston ympäristöministerikokous päättyi keskusteluihin yhteistyön jatkamisesta

Uutinen - Julkaistu 15.10.2018

Arktisten maiden ympäristöministerikokous Rovaniemellä 11.–12. lokakuuta päättyi keskusteluihin yhteistyöstä ilmastonmuutoksen hillinnässä, luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa sekä saastumisen ehkäisemisessä Arktisilla alueilla. Kaksipäiväiseen kokoukseen osallistui ministereitä ja korkean tason edustajia kahdeksasta Arktisen neuvoston jäsenmaasta sekä kuudesta arktisesta alkuperäiskansajärjestöstä. Kokoukseen kutsuttiin myös Arktisen neuvoston tarkkailijamaat ja -järjestöt.

arctic environment ministersUseat maat toivat esille IPCC:n raportin vahvan viestin ilmastonmuutoksen nopeasta etenemisestä arktisella alueella: IPCC:n raportin mukaan Arktinen alue lämpenee kaksi-kolme kertaa globaalia keskiarvoa nopeammin. Kokouksessa kuultiin paljon kansallisista toimista kasvihuonekaasujen ja mustan hiilen päästöjen vähentämiseksi sekä innovaatioista päästöjen vähentämiseksi. Arktisen neuvoston tarkkailijamaita kutsuttiin vahvistamaan omia toimiaan mustan hiilen päästöjen vähentämiseksi. Kokouksessa keskusteltiin myös yhteistyön lisäämisestä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Osallistujat pitivät hyvänä, että on saatu aikaan sopimus, joka estää sääntelemättömän kaupallisen kalastuksen keskisellä Jäämerellä. Sopimuksesta päätettiin Grönlannissa 3. lokakuuta. Jotta voidaan turvata luonnon kestokyky muuttuvissa olosuhteissa, tarvitaan toimenpiteitä ekosysteemien kokonaisvaltaiseksi hallinnoimiseksi, luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja kestävän käytön edistämiseksi. Todettiin, että mertensuojelualueiden verkostoa tulee kehittää yhteistyössä alkuperäiskansojen kanssa. Korostettiin myös merten muoviroskaongelmaan puuttumista. Arktiselle alueelle päätyvien tunnettujen ja uusien kaukokulkeutuvien saasteiden ehkäisemiseksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Useissa puheenvuoroissa korostettiin Arktisen alueen seurannan vahvistamista sekä parhaan käytettävissä olevan tieteellisen ja alkuperäiskansojen tiedon hyödyntämistä.

”Haluan puheenjohtajamaan ominaisuudessa kiittää Arktisen neuvoston jäsenmaita, pysyviä edustajia sekä työryhmiä erittäin arvokkaasta panoksesta kokouksen valmistelussa ja sen lopputuloksessa, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toteaa. Suomi ilmoitti myös tukipanoksestaan kansainväliseen ja alueelliseen musta hiili -yhteistyöhön. Puheenjohtajamaa Suomen kokousyhteenvedon valmistelua jatketaan yhteistyössä jäsenmaiden ja alkuperäiskansajärjestöjen kanssa.

Arktisen neuvoston ympäristöministerikokous järjestettiin ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Kokouksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää toukokuussa 2019 järjestettävän Arktisen ulkoministerikokouksen valmisteluissa sekä Arktisen neuvoston ympäristöyhteistyön sisällön suunnittelussa. Arktinen ulkoministerikokous päättää Suomen kaksivuotisen puheenjohtajuuden Arktisessa neuvostossa.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Henna Haapala, p. 050 353 3894, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristöministeriön tiedote 12.10.2018. 

Available in English.