Asetusluonnos sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta lausunnolle

Uutinen - Julkaistu 7.1.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja uudesta asetuksesta sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistämiseksi vuosina 2022–2025. Ehdotuksen mukaan tukiohjelmalla edistettäisiin jatkossa myös vedyn tankkausinfrastruktuuria.

Uusi asetus vastaisi sisällöltään hyvin pitkälti aiemmin voimassa ollutta valtioneuvoston asetusta sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018–2021. Asetus annettaisiin valtionavustuslain nojalla.

Tukiohjelmalla pannaan toimeen fossiilittoman liikenteen tiekarttaa ja Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Infrastruktuurituki edistää osaltaan vuoteen 2030 ulottuvan kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteita.

Kattava lataus- ja kaasuntankkausverkosto on edellytys sähkö-, ja kaasu- ja vetykäyttöisten ajoneuvojen yleistymiselle. Tuki myönnettäisiin myös jatkossa tarjouskilpailun perusteella, ja Energiavirasto jatkaisi valtionapuviranomaisena. Tuen kohteena ovat sähköautojen lataus-, kaasu- ja vetytankkausverkostoihin liittyvät investoinnit.

Tarjouskilpailussa tarjoukset ryhmiteltäisiin viiteen ryhmään, joissa investointihankkeita koskevat tarjoukset kilpailevat keskenään. Ryhmät ovat: ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 1), paikallisen joukkoliikenteen latauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 2), paineistetun biokaasun tankkauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 3), nesteytetyn biokaasun tankkauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 4) ja vedyn tankkauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 5).

Tarjouskilpailussa menestyisivät omassa ryhmässään pienimmän vertailuluvun saaneet tarjoukset. Vertailuluku osoittaisi tarjouksen mukaisen hankkeen kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Tukiohjelmaan sisältyisi useita ehtoja ja rajoituksia, joiden tarkoituksena on varmistaa tarjouskilpailun onnistuminen ja sen optimaalinen tulos, tukiohjelman tavoitteiden saavuttaminen sekä rajoittaa tukiohjelman kilpailua ja markkinoita vääristävä vaikutus mahdollisimman vähäiseksi. Investointia varten myönnetty tuki maksettaisiin, kun hanke on saatettu päätökseen.

Lausuntoja pyydetään Lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta viimeistään 2.2.2022. Lausunnot pyydetään antamaan sivustolla siellä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen ministeriöön sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttöön löytyvät lausuntopalvelu.fi käyttöohjeista. Tukea palvelun käyttöön saa sähköpostilla osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan sivustolla.

Jos lausunnon antaja ei halua rekisteröityä palveluun, voi lausunnon lähettää myös sähköpostilla kirjaamo.tem(at)gov.fi työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/17669/2021.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 029 504 7092

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 7.1.2022