Biokaasu ja sähköpolttoaineet sisällytetään liikennepolttoaineiden kansalliseen jakeluvelvoitteeseen

Uutinen - Julkaistu 29.6.2021

Valtioneuvosto lähetti 29.6.2021 Tasavallan presidentin vahvistettavaksi eduskunnan hyväksymän lain biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain (jakeluvelvoitelaki) muuttamisesta, jolla säädetään liikennepolttoaineiden kansallisen jakeluvelvoitteen soveltamisalan laajentamisesta biokaasuun ja muuta kuin biologiasta alkuperää oleviin uusiutuviin nestemäisiin ja kaasumaisiin polttoaineisiin.

Jakeluvelvoitteen laajentamisella on tarkoitus vauhdittaa liikennealan irtautumista fossiilisista polttoaineista kustannustehokkaalla tavalla, parantaa liikennealan energialähteiden monipuolistumista sekä edistää innovaatioita, kasvua ja työpaikkojen luomista. Lisäksi lain tavoitteena on varmistaa, että uudet polttoaineet sisällytetään jakeluvelvoitejärjestelmään tarkoituksenmukaisella tavalla, ja että järjestelmä on myös jatkossa kustannustehokas ja hallinnollisesti kevyt tapa vähentää liikenteen päästöjä. Lait toteuttavat myös hallitusohjelman kirjauksen biokaasun lisäämisestä velvoitteeseen.

Jakeluvelvoitelain muutoksen myötä liikennepolttoaineiden jakelija voi täyttää jakeluvelvoitettaan biopolttoaineiden lisäksi myös biokaasulla ja muuta kuin biologista alkuperää olevilla uusiutuvilla nestemäisillä ja kaasumaisilla liikenteen polttoaineilla (RFNBO-polttoaineet, sis. sähköpolttoaineet).

Jakeluvelvoite laki luo kysyntää sähköpolttoaineille

Jakeluvelvoitteeseen sisällyttäminen lisää biokaasun kannattavuutta. Laajennus ei välittömästi muuta liikennepolttoaineiden suhteellista kilpailukykyä tai keskinäisiä hintasuhteita.

Sähköpolttoaineiden kaupallistuminen on todennäköistä vasta, kun niiden hintataso on kilpailukykyinen vastaavien biopolttoaineiden ja biokaasun kanssa. Jakeluvelvoitteeseen sisällyttäminen luo kuitenkin kysyntää sähköpolttoaineille pitkälle tulevaisuuteen ja siten kannustaa yrityksiä investoimaan tutkimukseen, kehitykseen ja tuotantolaitoksiin.

Jakeluvelvoitteen soveltamisalan määrittäminen tehdään edelleen jakelijan kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittamien liikenteen polttoaineiden määrän perusteella. Nestemäisten polttoaineiden osalta jakeluvelvoitteen soveltamisraja on jatkossakin miljoonaa litraa. Kaasumaisten polttoaineiden jakelijoiden osalta rajaksi säädetään 9 gigawattituntia. Lisäksi jakeluvelvoitelakiin lisätään soveltamisrajan alle jääville jakelijoille mahdollisuus vapaaehtoisesti hakeutua jakeluvelvoitteen alaisuuteen vahvistusmenettelyn kautta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että myös maatilakokoluokan biokaasulaitokset voivat liittyä jakeluvelvoitteen piiriin, jos ne jakelevat riittävästi biokaasua liikenteeseen.

Nyt voimaan astuva laki ei vaikuta jakeluvelvoitteen tasoihin, joka on 30 % vuonna 2029. Jakeluvelvoitteen tasoja arvioidaan syksyllä 2021 vaikutusarvioiden ja selvitysten pohjalta ja osana ilmasto- ja energiastrategian valmistelua.

Myös muita lakeja astuu voimaan

Jakeluvelvoitelain lisäksi Tasavallan presidentin vahvistettavaksi lähetettiin lait biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta, biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja Energiavirastosta annetun lain muuttamisesta.

Kyseisillä laeilla pannaan täytäntöön EU:n uudelleenlaaditun uusiutuvaa energiaa koskevan RED II -direktiivin mukaiset tietyistä raaka-aineista tuotettujen biopolttoaineiden, biokaasun ja bionesteiden osuusrajoitukset sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteerit muuta kuin biologista alkuperää oleville uusiutuville nestemäisille ja kaasumaisille liikenteen polttoaineille.

Lait astuvat voimaan 30.6.Jakeluvelvoitelain ehdotettujen siirtymäsäännösten mukaisesti biokaasu lisätään jakeluvelvoitteiseen 1.1.2022 ja RFNBO-polttoaineet 1.1.2023 alkaen.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 029 504 7092
elinkeinoministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, puh. 050 516  286
erityisasiantuntija Harri Haavisto, TEM, puh. 029 504 7059

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 29.6.2021