Biokaasuohjelman toimeenpano etenee – toimeenpanosuunnitelmaa päivitetty

Uutinen - Julkaistu 21.9.2020

Biokaasun tuotannon ja käytön edistäminen etenee. Kansallista biokaasuohjelmaa valmistellut työryhmä luovutti loppuraporttinsa tammikuussa elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Raporttiin sisältyi toimeenpanosuunnitelma, jota on nyt päivitetty toteutuneiden ja nyt tiedossa olevien toimien osalta.

Biokaasutyöryhmä etsi keinoja, joilla lisätä fossiilisia polttoaineita korvaavan biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Se ehdotti joukon toimia biokaasualan tunnistettujen esteiden ja hidasteiden ratkaisemiseksi.

Biokaasuohjelman toimeenpanosuunnitelman tilanne syyskuussa 2020

Biokaasuohjelman toimeenpanosuunnitelman ehdotuksia on kesän aikana edistetty eri ministeriöissä ja hallituksen budjettivalmistelussa.

Suunnitelman mukaan biokaasua edistäville tukiohjelmille tulee varmistaa riittävät määrärahat ja jatkuvuus valtion budjettiprosesseissa. Vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa korotettiinkin energiatuen myöntövaltuutta 20 miljoonalla eurolla, jota voidaan käyttää osin myös biokaasuhankkeiden tukemiseen. Lisäksi jakeluinfrastruktuuritukeen on lisätty myöntövaltuutta biokaasutankkausasemille 1,5 miljoonan euroa.

Samalla kyseisiin tukiohjelmiin on tehty toimeenpanosuunnitelmassa mainitut muutokset. Myös ravinnekierrätyksen tukiohjelmaa sekä biokaasulaitosten ja lannankäsittelyn investointitukiohjelmaa koskevat valmistelut ovat edenneet. Ravinnekierrätystä koskevaan tukiohjelmaan liittyy kuitenkin vaikeita valtiontukisääntelyyn liittyviä kysymyksiä.

Työryhmä ehdottaman mukaisesti kaasuajoneuvoja koskevia määrällisiä tavoitteita vuodelle 2030 tarkastellaan liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemassa fossiilittoman liikenteen tiekartassa, joka tulee lausunnoille lokakuussa 2020. Päivitettyjä tavoitteita hyödynnetään myös päivitettäessä ilmasto- ja energiastrategiaa (TEM) ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa (YM).

Fossiilittoman liikenteen tiekartassa arvioidaan myös ajoneuvojen konversiotuen jatkoa. LVM on myös valmistellut raskaiden kaasuajoneuvojen hankintatukea, joka rahoitettaisiin biokaasuohjelmaan varatuista määrärahoista.

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi biometaanin sisällyttämistä jakeluvelvoitteen piiriin on selvitetty TEM:n toimeksiannosta, lupamenettelyitä koskeva hallituksen esitys on siirtymässä eduskuntakäsittelyyn ja neuvontaan liittyviä määrärahoja on lisätty.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, puh. 050 502 1235
erityisasiantuntija Harri Haavisto, TEM, puh. 0295 047 059

Biokaasuohjelman toimeenpanosuunnitelma – Tilanne 09/2020 PDF

 

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 21.09.2020


Aihetunnisteet: biokaasu, uutiset