Biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta koskeva muutosesitys eduskuntaan

Uutinen - Julkaistu 24.9.2020

Hallitus antoi 24.9.2020 istunnossaan eduskunnalle lakiesityksen biopolttoaineiden käytön edistämisestä annetun lain (jakeluvelvoitelaki) muuttamiseksi. Jakeluvelvoitelailla edistetään biopolttoaineiden käyttöä moottoribensiinin ja dieselöljyn korvaajana liikenteessä. Muutoksia esitetään myös lakiin biopolttoöljyn käytön edistämisestä sekä Energiavirastosta annettuun lakiin.

Liikennepolttoaineiden jakelijoiden, eli polttoaineita esimerkiksi huoltoasemille toimittavien yritysten, toimittamasta polttoaineesta tietyn prosenttiosuuden tulee joka vuosi olla biopolttoaineita. Vuonna 2020 biopolttoaineiden osuuden on oltava 20 prosenttia kulutukseen toimitetun moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä. Biopolttoaineiden osuus kiristyy tästä vähitellen 30 prosenttiin vuonna 2029.

Jos jakeluvelvoite ylittyy jonain vuonna, voidaan ylitys siirtää ja ottaa huomioon seuraavan vuoden velvoitteessa. Polttoaineiden jakelijat ovat hyödyntäneet tätä joustoa laajasti, ja velvoitteen huomattavaa ylittämistä on tapahtunut useana vuonna.

Ylityksen siirto on aiemmin rajoitettu 10 prosenttiin vuoden 2020 osalta. Tällä poikkeuksella haluttiin varmistaa, ettei vuodelta 2020 siirtyvä laskennallinen biopolttoaineosuus vähentäisi tarpeettoman paljon vuonna 2021 tosiasiallisesti jaeltavaa biopolttoainemäärää ja siten päästövähenemää vuonna 2021. Koronatilanne on kuitenkin vähentänyt polttoaineen kulutusta niin huomattavasti, ettei sitä ole ennakoitu nykyisessä lainsäädännössä.

Vuoden 2020 jakeluvelvoite täyttyy huomattavasti ennakoitua vähemmällä biopolttoainemäärällä ja jakelijoiden vuodelta 2019 siirtämä osuus tulee todennäköisesti kattamaan vuoden 2020 velvoitetta merkittävältä osin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että on mahdollista päätyä tilanteeseen, jossa Suomi ei täytä EU:n uusiutuvan energian direktiivin velvoitetta liikenteen uusiutuvan energian osuudesta.

Ehdotetulla lakimuutoksella jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevaa sääntelyä lievennettäisiin vuoden 2020 osalta. Ehdotuksen mukaan vuoden 2021 jakeluvelvoitteessa huomioon otettava määrä voisi olla 10 prosentin sijasta enintään 30 % vuoden 2020 jakeluvelvoitetta vastaavasta energiamäärästä.

Muutoksella on tarkoitus varmistaa, että Suomi pääsee sille asetettuihin sitoviin liikennesektorin uusiutuvan energian tavoitteisiin. Lisäksi pyritään varmistamaan, ettei koronatilanteesta aiheutunut liikennemäärän vähenemä kasvata kohtuuttomasti polttoaineiden jakeluyhtiöiden kustannuksia.

Lisäksi ehdotetuilla lakimuutoksilla säädettäisiin, että liikenteen jakeluvelvoitteen ja biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen noudattamisen valvonta siirrettäisiin Verohallinnolta Energiavirastolle vuoden 2021 alusta lähtien.

Lainsäädännön laajempi päivitys alkanut – velvoite laajenisi uusiin polttoaineisiin

Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut jakeluvelvoitelainsäädännön laajemman päivittämisen valmistelun. Tämän säädöshankkeen yhteydessä on tarkoitus toteuttaa uusiutuvan energian direktiivin liikennesektoria koskevan sääntelyn saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja lisäksi laajentaa biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta uusiin polttoaineisiin.

Ministeriön tilaama selvitys, joka julkistettiin syyskuun alkupuolella, suosittelee liikenteen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen laajentamista myös liikennekaasuihin.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 029 504 7092

 

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 24.09.2020


Aihetunnisteet: biopolttoaineet, uutiset