Ehdotus uusiutuvan sähkön tuotantotukijärjestelmän sulkemisesta uusilta metsähakevoimaloilta lausuntokierrokselle

Uutinen - Julkaistu 5.11.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja esityksestä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamiseksi. Ehdotetulla muutoksella tuotantotukijärjestelmä suljettaisiin uusilta metsähakevoimaloilta asettamalla määräaika niiden hyväksymishakemusten jättämiselle.

Ehdotuksen mukaan metsähakevoimalan hyväksyminen tuotantotukijärjestelmään edellyttäisi, että sähkön tuottaja jättäisi hyväksymishakemuksen 1.2.2021 mennessä.

Lausuntopyyntö on osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoaika päättyy 27.11.2020. Sen jälkeen lakimuutoksien valmistelu jatkuu ministeriössä virkatyönä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Kyseiselle tukijärjestelmälle ei arvioida olevan nykytilanteessa enää tarvetta. Tukijärjestelmän sulkeminen on tarkoitus ajoittaa niin, että komission antama ja 22.3.2021 päättyvä tukijärjestelmän valtiontukihyväksyntä (notifikaatio) on vielä voimassa.

Ehdotetulla sulkemisella ei ole vaikutusta niiden metsähakevoimaloiden tukeen, jotka on jo hyväksytty tai hyväksytään tukijärjestelmään 1.2.2021 mennessä jätetyn hyväksymishakemuksen perusteella. Näille tukea maksetaan tuotantotukilaissa ja -asetuksessa säädetyn mukaisesti 12 vuoden tukiajan loppuun asti.

Lakiehdotuksella ei esitetä muita muutoksia tuotantotukilakiin. Tukijärjestelmästä on säädetty vuonna 2010 annetussa laissa. Se on ollut keskeinen tukijärjestelmä erilaisista uusiutuvista energialähteistä (tuuli, biokaasu, puupolttoaine, metsähake) saatavan sähkön tuotannon lisäämisessä.

Muiden tuotantomuotojen kuin metsähakkeen osalta tukijärjestelmä on jo aikaisemmin suljettu siten, että tukijärjestelmään ei enää hyväksytä uusia voimaloita.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 029 504 7092

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 5.11.2020