Energiakärkihanketukea biokaasua liikennekäyttöön tuottaville laitoksille

Uutinen - Julkaistu 17.2.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 16.2.2018 tehdyillä päätöksillä energiakärkihanketukea Gasum Oy:lle ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle biokaasua liikennekäyttöön tuottaville laitoksille sekä Siemens Oy:lle kysyntäjoustoa sähkömarkkinoille tarjoavan virtuaalivoimalaitoksen käynnistämiseen. Tukea myönnettiin yhteensä 20,75 miljoonaa euroa.

Energiakärkihanketukea Siemensille, Gasumille ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lleGasum saa 7,83 miljoonaa euroa biokaasulaitoksen rakentamiseen Lohjalle ja Pirkanmaan Jätehuolto 4,55 miljoonaa euroa Nokian koukkujärven jätteenkäsittelyalueelle rakennettavaan biokaasulaitokseen.

Molemmat laitokset tuottavat biokaasua ensi sijassa liikennekäyttöön. Ne sijoittuvat kuitenkin kaasuverkon piiriin niin, että biokaasulla voidaan korvata myös maakaasun käyttöä sähkön- ja lämmöntuotannossa.  Laitokset on tarkoitus rakentaa kaksilinjaisena niin, että ne voivat ottaa vastaan hyvinkin erilaisia raaka-aineita, kuten biojätteitä ja erilaisia lietteitä. Hankkeet mahdollistavat myös kehityksen ravinteiden kierrätyksessä.

Siemens saa 8,38 miljoonaa euroa digitaalisen virtuaalivoimalaitoksen käynnistämiseen. Virtuaalivoimala on digitaalinen ohjelmistoalusta, johon liitetään kysynnän joustomarkkinoille tarkoitettuja hajautetusti sijoitettuja sähkökuormia. Niitä syntyy pääosin erilaisista kiinteistöistä sekä muista erilliskuormista, jotka eivät itsenäisesti pysty osallistumaan häiriöreservimarkkinoille. Voimalaitoksen kokonaiskapasiteetti on 32 megawattia. Tästä 10 megawattia tulee hajasijoitetuista sähkövarastoista ja 22 megawattia kysyntäjoustoon soveltuvasta taloteknisestä kapasiteetista.

Tarkempi kuvaus tuetuista hankkeista löytyy tästä liitteestä 

Energiakärkihankeohjelman avulla edistetään tulevaisuuden energiaratkaisuja vuodelle 2030 asetettujen kansallisten ja EU:n asettamien energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitus on osoittanut energiasektorille tähän tarkoitukseen 100 miljoonan euron lisäpanostuksen, jolla lisätään etenkin liikenteen kehittyvien biopolttoaineiden tuotantoa ja edistetään uutta energiateknologiaa ja sen kaupallistamista.

Tänään tehtyjen päätösten jälkeen tukea on osoitettu 18 energiakärkihankkeelle yhteensä 80 miljoonaa euroa. Tämä sisältää vuonna 2016 ja 2017 tehdyt päätökset. Hankkeiden investointikustannukset ovat yhteensä noin 270 miljoonaa euroa.

Tuesta 40 miljoonaa euroa on myönnetty yhdeksälle biokaasuhankkeelle, jotka toteutuessaan tuottavat biokaasua määrän, joka riittäisi lähes 30 000 kaasuauton tarpeisiin. Myös muita uuden energiateknologian hankkeita on tuettu 40 miljoonalla eurolla. Näissä yhdeksässä hankkeessa rakennetaan esimerkiksi Suomen suurin aurinkovoimala, demonstroidaan geotermistä energiaa, laajennetaan julkista sähköautojen latausverkostoa, tehostetaan energiatehokkuutta ja edistetään kysyntäjoustoa.

Kärkihankehaku perustuu hankkeiden väliseen kilpailuun. Hakemuksia ohjelmaan jätettiin vuosina 2016 ja 2017 yhteensä liki 70. Tavoitteena oli tukea hankkeita, jotka parhaiten vastaavat vuoteen 2030 asetettuihin energia- ja ilmastotavoitteisiin. Tuettavien hankkeiden valinnassa painottui mm. hankkeiden demonstraatioarvo, haettu tukimäärä, toteutettavuus, energiavaikutukset ja kustannustehokkuus. Erityistä huomiota kiinnitettiin myös hankkeiden toteutettavuuteen tavoiteaikataulussa.

Ministeri Tiilikainen kertoo energiakärkihankepäätöksistä

Lisätiedot:
ylitarkastaja Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815
erityisasiantuntija Kati Veijonen, TEM, puh. 029 504 7170

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 16.2.2018