EU:n energiaministerit keskustelevat energiatoimien roolista tiukentuvien 2030-tavoitteiden toteutuksessa

Uutinen - Julkaistu 2.10.2020

EU:n energiaministerit keskustelevat tiistaina 6.10.2020 videoyhteydellä järjestettävässä epävirallisessa energiaministerikokouksessa EU:n tiukentuvista päästövähennys- ja energiatavoitteista vuodelle 2030. Taustalla ovat komission 17.9. antamat tiedonannot päästövähennystavoitteen korottamisesta vähintään 55 prosenttiin vuoden 1990 tasoon verrattuna ja Euroopan komission arvioinnit kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista (NECP). Suomea ministerien epävirallisessa kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Neuvoston puheenjohtajamaa Saksa on esittänyt jäsenvaltioille kolme keskustelua ohjaavaa kysymystä. Se pyytää näkemyksiä siitä, miten vuoden 2030 energiatavoitteisiin voitaisiin päästä kustannustehokkaasti ja kestävällä tavalla huolehtien samalla EU:n suorituskyvystä kaikilla sektoreilla. Toinen kysymys koskee hiilidioksidin hinnoittelua energiatehokkuutta parannettaessa, ja kolmas sitä, mitkä uusiutuvan energian teknologiat ovat avainasemassa EU:n 2030- ja 2050-ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Suomi kannattaa komission ehdotusta vuoden 2030 päästövähennystavoitteen korottamisesta vähintään 55 prosenttiin. Keskeisiä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat uusiutuvan energian lisääminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Päästövähennystavoitteen kunnianhimon tason nostamisen myötä myös näiden tavoitteiden tasoa olisi nostettava.

Vaikka päästövähennystavoitteen korottamisen myötä myös energiatavoitteita olisi nostettava, myös nykyisten tavoitteiden saavuttamisessa on haasteita komission kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien perusteella tekemän EU-tason arvioinnin mukaan. Arvioinnin mukaan uusiutuvan energian 32 prosentin nykytavoite oltaisiin saavuttamassa (33,1–33,7 %), mutta 32,5 prosentin energiatehokkuustavoitteesta oltaisiin jäämässä 2,8 prosenttiyksikön päähän primäärienergian kulutuksessa ja 3,1 prosenttiyksikön päähän loppuenergian kulutuksessa.

Uuden tavoitetason saavuttaminen edellyttää, että unionissa, niin meillä kuin muuallakin, onnistutaan löytämään uusia keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi. Myös komissio esittää vuosien 2020–2021 aikana useita toimenpiteitä asian edistämiseksi. Komissio myös julkaisee jäsenvaltiokohtaiset arvioinnit kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista myöhemmin tänä syksynä.

Suomi pitää tärkeänä, että kaikkia vähähiilisiä ratkaisuja hyödynnetään energiajärjestelmässä. Uusiutuvan energian ja muiden vähähiilisten ratkaisujen edistämisessä muun muassa päästökauppa ja sen kehittäminen ovat keskeisessä roolissa.

Suomi korostaa politiikkatoimien ennustettavuuden keskeisyyttä pk-yritysten ja energiaintensiivisen teollisuuden kannalta. Siksi on tärkeää, että komissio laatii energialainsäädännön muutoksia koskevista ehdotuksistaan kattavat vaikutusarvioinnit.

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 431 6518
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat) Nina Alatalo, TEM, puh. 050 431 8015
erityisasiantuntija Eero Karjalainen, TEM, puh. 050 501 7746 (energian EU-koordinaatio TEM:ssä)
erityisasiantuntija Ville Niemi, UM/EUE, Bryssel puh. +32 479 470 175

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 2.10.2020


Aihetunnisteet: energia, energiapolitiikka, uutiset