EU:n energiaministerit linjaavat energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian velvoitteita tiukentavia esityksiä 27.6. Luxemburgissa

Uutinen - Julkaistu 23.6.2022

EU:n energiaministerit tapaavat 27.6.2022 neuvoston kokouksessa Luxemburgissa. Kyseessä on merkittävä kokous, sillä tavoitteena on saavuttaa yleisnäkemys 55-valmiuspakettiin sisältyvistä energiatehokkuusdirektiivin ja uusiutuvan energian direktiivin tiukennuksista. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Puheenjohtajamaa Ranska esittelee lisäksi edistymisraportit metaanipäästöjä rajoittavasta asetusehdotuksesta sekä rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta. Energiaministerit jatkavat myös maakohtaisten tilannekatsauksin näkemysten vaihtoa Venäjän aloittaman sodan vaikutuksista EU:n energiatilanteeseen ja mahdollisten lisätoimien tarpeeseen.

Energian kokonaiskulutuksen ja loppukäytön tavoitteet eivät saa vaarantaa ilmastotavoitteita

Suomi on tehnyt pitkään työtä energiatehokkuuden parantamiseksi, ja tulee myös jatkamaan tätä työtä. Energiatehokkuusdirektiivin muutosehdotus tiukentaa merkittävästi jo nykyisellään haasteellisia energiatehokkuusvaatimuksia. Suomi on neuvotteluiden aikana korostanut, että ehdotetut toimenpiteet ja tavoitteet tulee olla kansallisella tasolla kustannustehokkaita ja tarkoituksenmukaisia.

Ehdotuksessa asetetaan energiatehokkuustavoitteiden lisäksi myös energiankulutuksen tasoa rajoittavat tavoitteet sekä EU-tasolle että jäsenvaltiotasolle. Suomi hyväksyy direktiiviehdotukseen sisältyvän EU-tason energiankulutuksen vähentämistavoitteen siltä osin, kun se vie unionia kohti 55-valmiuspaketin ilmastotavoitteita.

Jäsenvaltiokohtaiset energian kokonaiskulutusta ja loppukäyttöä rajoittavat tavoitteet eivät kuitenkaan saa vaarantaa Suomen kansallisen hiilineutraali 2035 -ilmastotavoitteen saavuttamista. Energiankäytön rajoittaminen ei saa estää ripeää siirtymää hiilineutraaliin talouteen, joka perustuu teollisuuden sähköistymiseen sekä mm. puhtaan vedyn ja sähköpolttoaineiden hyödyntämiseen.

Uusiutuvan energian direktiivin muutosehdotus edennyt parempaan suuntaan

Suomi voi kannattaa komission ehdotusta uusiutuvan energian direktiivin muuttamiseksi. Erityisesti bioenergiaan ja liikenteen uusiutuviin liittyvä sääntely on Suomelle olennaista tässä direktiivissä. Jäsenvaltioille tulisi jatkossakin jättää riittävästi liikkumavaraa lupamenettelyjen kehittämiseen, jotta kansallinen sääntely ja alueiden erityispiirteet voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon.

Uusiutuvan energian muutosehdotuksen tavoitteena on päivittää direktiiviä siten, että se on linjassa uuden 55 prosentin päästövähennystavoitteen kanssa. Uusiutuvalla energialla on merkittävä rooli päästötavoitteiden saavuttamisessa ja nykydirektiivin toimenpiteet eivät johda tähän tavoitteeseen.

Kiristyvä uusiutuvan energian tavoite lisäisi kysyntää uusiutuvan energian ratkaisuille. Tämä voisi edistää merkittävästi suomalaisten puhtaisiin teknologioihin keskittyneiden yritysten tuotteiden ja palvelujen kysyntää ja vientiä.

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, p. 050 431 6518
elinkeinoministerin virkamiessihteeri (EU-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 050 431 8015
erityisasiantuntija Pia Kotro, TEM,  p. 050 526 6310 (energiatehokkuus, EED)
erityisasiantuntija Outi Vilén, TEM, p. 050 475 7725 (uusiutuva energia, RED)
ympäristöneuvos Maarit Haakana, YM, p. 050 594 0167 (rakennusten energiatehokkuus)
erityisasiantuntija Elina Johansson, TEM, p. 050 301 4607
erityisasiantuntija Ville Niemi, UM/EUE, Bryssel puh. +32 479 470 175

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 23.6.2022


Aihetunnisteet: energia, Vähähiilisyys