EU:n maatalousministerit keskustelevat metsäkadon vähentämisestä ja maatalouden vaikeasta markkinatilanteesta

Uutinen - Julkaistu 18.2.2022

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Brysselissä 21. helmikuuta 2022. Ministerit keskustelevat mm. metsäkatoa koskevasta asetusehdotuksesta, maatalouden markkinatilanteesta ja maataloustuotteiden standardien vastaavuudesta eurooppalaisten ja tuontituotteiden välillä. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Ministerit keskustelevat marraskuussa 2021 annetusta asetusehdotuksesta metsäkadon vähentämiseen ja metsien tilan heikkenemiseen liittyvien tuotteiden saattamisesta EU:n markkinoille ja niiden viennistä. Suomi katsoo, että asetusehdotus sisältää monia ongelmallisia kysymyksiä. Nämä liittyvät esimerkiksi hallinnolliseen taakkaan, kauppapolitiikkaan sekä kilpailuneutraliteettiin. Ehdotuksen tulee olla johdonmukainen suhteessa EU:n muihin metsiä koskeviin aloitteisiin sekä olemassa olevaan sääntelyyn. Metsäpolitiikan tulee olla jatkossakin kansallisen toimivallan piirissä, koska jäsenvaltiot ja niiden metsiä koskevat olosuhteet ovat hyvin erilaisia.

Ministerit keskustelevat myös maatalouden markkinatilanteesta. Asiakohtaan liittyen neuvoston muissa asioissa Puola usean muun jäsenmaan kanssa pyytää komissiolta toimia sikasektorin hyväksi. Suomi on huolissaan maatalouden tuotantokustannusten, kuten energian, lannoitteiden ja rehun hintojen noususta ennätystasolle ja sen vaikutuksesta tuotannon kannattavuuteen. Suomi kannustaa komissiota jatkamaan edelleen tiivistä markkinaseurantaa ja etsimään toimenpiteitä, joilla tuotantopanosten hintakehitykseen voisi vaikuttaa. Maanviljelijöiden haastavaan tilanteeseen liittyen neuvoston muissa asioissa käsitellään Itävallan asiakirja maataloustuottajien tulotason parantamisesta ja EU:n laajuisista alkuperämerkinnöistä. Suomi tukee tätä asiakohtaa.

Neuvosto keskustelee myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) ja kauppapolitiikan johdonmukaisuuden vahvistamisesta kestäviin elintarvikejärjestelmiin siirtymisen tukemiseksi. Ranskan tavoitteena on hyväksyä puheenjohtajakaudellaan päätelmät siitä, miten maataloustuotteiden standardien vastaavuutta eurooppalaisten ja tuontituotteiden välillä voisi parantaa. Suomi pitää Ranskan esille nostamaa keskustelua tärkeänä ja odottaa komissiolta analyysiä asiaan liittyvistä oikeudellisista näkökohdista.

Maatalous- ja kalastusneuvoston lounaalla keskustellaan kalakantoja koskevan tieteellisen neuvon kehittämisvaihtoehdoista. Suomi tulee korostamaan tieteellisen neuvon merkitystä yhteisen kalastuspolitiikan perustana. Suomi korostaa lisäksi, että ajantasaisen tiedon saanti kalakannoista on varmistettava ja mahdollisuuksien mukaan parannettava. Parempi tietoperusta vähentää epävarmuutta ja kalastuselinkeinon kannalta haitallista kiintiötason vuosien välistä vaihtelua. Jatkossa on myös paremmin otettava huomioon ilmastonmuutoksen vaikutus ja meriekosysteemien tila.

Lisäksi neuvoston muissa asioissa komissio tiedottaa kertomuksista kasvinsuojelutoimenpiteiden toteuttamisesta unioniin tuonnin yhteydessä ja kasvipassin käytön laajentamisesta. EU:n eläinten hyvinvointilainsäädännön uudistamiseen liittyen Tanska toivoo, että komissio esittäisi säännöksiä koirien kaupalliseen pitoon ja myyntiin. Alankomaat pyytää muutoksia kananmunien markkinointisääntöihin lintuinfluenssasta johtuvien syiden takia sekä Espanja ja Portugali kertovat erittäin pahasta kuivuudesta ja pyytävät komissiolta toimia. Näiden lisäksi Puola nostaa esiin EU:n maataloustuotteiden menekinedistämisen uudistuksen, josta odotetaan komissiolta ehdotusta pian.

Lisätietoja:

Maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295162047

Kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. +358 295 162 458

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 18.2.2022


Aihetunnisteet: EU, maatalous, metsä