Euroopan komissio on julkaissut EU:n biotalousstrategian edistymiskertomuksen

Uutinen - Julkaistu 14.6.2022

EU:n biotalousstrategian seurantaraportti on valmistunut. Euroopan komission mukaan biotalouden merkitys on tällä hetkellä suurempi kuin koskaan aiemmin, jotta voidaan edistää vihreää ja oikeudenmukaista siirtymää Euroopassa. EU:n tulee vauhdittaa energiaomavaraisuutta ja elintarvikejärjestelmän muutosta.

The EU´s Bioeconomy Strategy aims to: ensure food and nutrition security, manage natural resources sustainably, reduce dependance on non-renewable, unsustainable resources, mitigate and adapt to climate change, strengthen European competitiveness and create jobs. Bioeconomy policy, delivering on sustainability. The EU needs to speed up energy independence and food systems transformation. These goals are more relevant than ever! Lähde: Infograafi, Eurooopan komissio

Tiivistelmä

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa asetetaan EU:n tavoitteeksi ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä ihmisten, maapallon ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Siirtymä nykyaikaiseen, resurssitehokkaaseen, vauraaseen ja kilpailukykyiseen talouteen, jonka painopisteitä ovat ympäristö, terveys ja hyvinvointi, edellyttää syvällisiä ja laajamittaisia toimia kaikilla talouden sektoreilla. Tämän uuden poliittisen ympäristön vuoksi Eurooppa-neuvosto pyysi Euroopan komissiota toimittamaan vuoteen 2022 mennessä edistymiskertomuksen EU:n vuoden 2018 biotalousstrategiasta ja arvioimaan, pitäisikö strategiaa ja/tai sen toimintasuunnitelmaa päivittää.

Biotalousstrategialla ja sen systeemisellä näkökulmalla on tärkeä rooli ilmastoneutraaliuden sekä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristökestävyyden saavuttamisessa.

Biotalous kattaa kaikki biologisia resursseja, myös ekosysteemipalveluja, tuottavat, käyttävät, jalostavat, jakelevat tai kuluttavat sektorit sekä niihin liittyvät palvelut ja investoinnit. Siksi biotalous on Euroopan vihreän kehityksen ohjelman siirtymän luonnollinen mahdollistaja ja tulos.

Biotalouspolitiikoissa käytetään monialaista näkökulmaa, jonka tarkoituksena on parantaa politiikan johdonmukaisuutta sekä määrittää ja saada aikaan esimerkiksi maan ja biomassan kysyntään liittyviä kompromisseja. Biotalouspolitiikoilla kehitetään biotaloutta, joka kattaa kaikki kolme kestävyyden ulottuvuutta:
(1) Ympäristö: maan ja biologisten resurssien hoito ekologisten rajoitusten puitteissa
(2) Talous: kestävät arvoketjut ja kulutus
(3) Yhteiskunta: sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja oikeudenmukainen siirtymä.

Vuoden 2018 biotalousstrategia täydentää alakohtaisia politiikkoja ja mahdollistaa sen, että maat ja alueet voivat suunnitella siirtymäväyliä omien haasteidensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti hyödyntämällä suuntaa antavaa, yhdennettyä ja systeemistä kehystä.

Tämä edistymiskertomus osoittaa, että toimissa biotalousstrategian päätavoitteiden saavuttamiseksi ollaan aikataulussa:

  • Käytössä on yhä enemmän kansallisia ja alueellisia biotalousstrategioita, joilla edistetään monialaista yhteistyötä ja kestävyysperiaatteita sekä investoidaan biotalouden innovointiin.
  • Biotalouden toteuttaminen on edistynyt Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Tässä on ollut apua merkittävistä EU:n rahoitusosuuksista ja uusien foorumien ja verkostojen perustamisesta.
  • Yksityiset investoinnit sekä elintarvikealan ja muiden biopohjaisten teollisuudenalojen tutkimus ja innovointi ovat kasvussa, ja niillä on havaittavissa lupaavaa kehitystä. Euroopalla on vahva asema biopohjaisten kemikaalien ja materiaalien maailmanlaajuisilla markkinoilla.

Tässä tarkastelussa on myös havaittu nykyisessä toimintasuunnitelmassa puutteita, jotka edellyttävät lisätoimia. Ensinnäkin on kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, miten voidaan parantaa maahan ja biomassaan kohdistuvan kysynnän hallintaa ilmastoneutraalin Euroopan taloudellisten ja ympäristövaatimusten täyttämiseksi. Toisekseen on tehtävä työtä kulutustapojen kestävyyden parantamiseksi, jotta varmistetaan ympäristötavoitteiden toteutuminen.

Biotalouden merkitys on tällä hetkellä suurempi kuin koskaan aiemmin, jotta voidaan edistää vihreää ja oikeudenmukaista siirtymää Euroopassa. EU:n biotalousstrategia on osoittautunut toimivaksi, mutta toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa olisi jatkossa keskityttävä enemmän biologisten resurssien parempaan hallintaan ja kestäviin kulutustapoihin.

2012 ensimmäinen biotalousstrategia. 2018 päivitetty biotalousstrategia. The European Green Deal. 2019 neuvoston päätelmät. 2022 biotalousstrategiaa koskeva edistymiskertomus.
EU:n biotalousstrategian kehittyminen ja edistymiskertomuksen rakenne.

Aineistot

Raportti kaikilla EU-kielillä: EU:n biotalousstrategiaa koskeva edistymiskertomus. Euroopan biotalouspolitiikka: tilannekatsaus ja tuleva kehitys

Progress Report and Staff Working Document 

Infographic (pdf)