Hallituksen esitys kalastuslain muuttamisesta etenee eduskuntaan

Uutinen - Julkaistu 17.11.2022

Merkittävimpänä muutoksena kalastuslaissa olisi tietyissä tilanteissa mahdollisuus valtioneuvoston asetuksella asettaa uhanalaisten, heikentyneiden ja laajan elinkierron omaavien lajien osalta saaliin ilmoitusvelvollisuus vapaa-ajankalastajille.

Kalastuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joiden nojalla vapaa-ajankalastajat voitaisiin velvoittaa tietyissä tilanteissa ilmoittamaan saalis- ja pyyntitietonsa Luonnonvarakeskukselle. Pelkkä lakimuutos ei velvoittaisi kalastajia ilmoittamaan saaliistaan. Sen sijaan lakimuutoksen nojalla valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa tarkemmat säännökset ilmoitettavista lajeista ja -kannoista, jos se todettaisiin tarpeelliseksi kyseisen lajin tai kannan kestävän käytön ja hoidon suunnittelemiseksi sekä järjestämiseksi tai luontaisen elinkierron varmistamiseksi tai vieraslajin seurannan järjestämiseksi.

Lajit, joista ilmoitus voitaisiin määrätä tehtäväksi, voisivat olla esimerkiksi lohi, taimen, järvilohi, Vuoksen vesistön nieriä, ankerias ja kyttyrälohi.

Vapaa-ajankalastajalle ei tulisi velvollisuutta tehdä ilmoitusta kaikesta saaliistaan, vaan ilmoitusvelvoitus voisi koskea vain tiettyjä lajeja. Yleisimpien saaliskalojen osalta saaliin ilmoittaminen olisi jatkossakin vapaaehtoista.

Tällä hetkellä uhanalaisista, heikentyneistä ja laajan elinkierron omaavista lajeista ei saada tarpeeksi tietoa kalastuksen säätelemisen ja kalakantojen hoidon perustaksi. Lakimuutoksen myötä mahdollistettaisiin kalavarojen sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä käyttö ja että kalastussäännökset perustuisivat tutkittuun tietoon kalastuslain tavoitteen mukaisesti. Tiedon avulla kalastusrajoituksia voitaisiin kohdistaa oikeisiin toimenpiteisiin ja oikea-aikaisesti ja toisaalta pyrkiä eroon rajoituksista, jotka eivät ole tarpeen.

Lisäksi esitetään Luonnonvarakeskukselle tehtäväksi tuottaa kalakantoja ja kalastusta koskevaa tietoa ja laatia kolmen vuoden välein raportti Suomen kalakantojen tilasta ja kalastuksesta. Esitykseen sisältyy myös muutoksia kalataloushallinnon tietovarantojen sisältöön ja niiden käyttöön, terminologiaan sekä tietovarantojen rekisterinpitäjien vastuisiin ja tietojen ilmoittamatta jättämisen sanktiointiin. Muutokset lisäisivät ja helpottaisivat tiedonkulkua eri viranomaisten välillä sekä selkeyttäisivät viranomaisten ja kalatalousalueiden vastuita tietojärjestelmien, tietovarantojen ja tiedon keräämisen osalta.

Esitys toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjausta kaikkea saalistettua kalaa koskevan vaelluskalojen saalisilmoituksen käyttöönotosta (Omakala-tietojärjestelmä.) Saaliin ilmoittamiseen kalastaja voisi käyttää Luonnonvarakeskuksen kehittämää Omakala-palvelua, mutta vaihtoehtoina olisi myös perinteisempiä menetelmiä. Omakala-palvelusta on myös kalastajalle hyötyä, sillä palvelusta saa mm. tietoa kalavaroista ja kalastusrajoituksista.

Ehdotettu laki tulisi voimaan 1.1.2024.

Lisätietoja: 

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos, 0295162404, etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 17.11.2022


Aihetunnisteet: kalastus, kalat