Hallitus esittää lakia, joka sallisi valtiontukien myöntämisen hiilineutraaliutta edistäviin hankkeisiin

Uutinen - Julkaistu 25.8.2022

Hallituksen esitys antaisi valtion omistamalle Ilmastorahasto Oy:lle mahdollisuuden myöntää valtiontukea päästövähennyshankkeisiin, jotka muuten jäisivät toteutumatta. Hallituksen 25.8.2022 antama esitys liittyy hallitusohjelman hiilineutraaliutta koskevaan tavoitteeseen. Ilmastorahasto täydentää osaltaan myös EU:n ison elpymisvälineen vihreää siirtymää edistäviä toimia.

Yhtiön valtiontukitoiminnan tavoitteena on nopeuttaa suomalaisen elinkeinoelämän siirtymistä ilmaston ja ympäristön kannalta kestävään tuotantoon ja liiketoimintaan. Lisäksi sillä halutaan myötävaikuttaa yritysten tuote- ja palveluvalikoiman uudistumiseen ja niiden kilpailuaseman vahvistumiseen globaaleilla markkinoilla.

”On tärkeää saada elinkeinoelämä mukaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Mahdollisuus valtiontukiin rohkaisee suomalaisia yrityksiä kunnianhimoisiin hankkeisiin ja innovaatioihin, joiden avulla vähennetään ilmaston ja ympäristön kuormitusta. Työ on alkanut hyvin ja nyt lainsäädännöllä vauhditetaan siirtymää”, kertoo työministeri Tuula Haatainen, jonka toimialaan rahaston asiat TEM:n työnjaossa kuuluvat.

Valtiontuet täydentäisivät yksityistä rahoitusta

Hallituksen esityksen mukaan Ilmastorahasto voisi hyväksyä sijoitukselleen pienemmän tuoton tai korkeamman riskin kuin yksityiset rahoittajat hyväksyvät. Kyse ei olisi avustusmuotoisesta rahoituksesta, vaan valtiontuen yhdistämisestä muutoin markkinaehtoiseen rahoitukseen.

Valtiontukien myöntämismahdollisuuden tavoitteena on edesauttaa yksityisen rahoituksen houkuttelemista taloudellisesti kestävällä pohjalla oleviin päästövähennyshankkeisiin, jotka muutoin jäisivät toteutumatta esimerkiksi uuteen teknologiaan tai liiketoimintamalliin liittyvän riskin takia. Ilmastorahasto voisi tehdä näistä sijoituskohteista houkuttelevampia yksityisille rahoittajille ottamalla rinnakkaisrahoittajana korkeamman riskin tai hyväksymällä matalamman tuoton kuin yksityiset sijoittajat. Yhtiön on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että markkinoilla säilyy tasapuolinen kilpailuasetelma eivätkä myönnettävät valtiontuet vääristä markkinoita.

”Valtiontuet eivät kilpaile yksityisen rahoituksen kanssa vaan täydentävät sitä. On sekä ympäristön että yritysten etu, että päästöjä vähentävien hankkeiden rahoitusmahdollisuudet laajenevat”, ministeri Haatainen kuvaa.

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi teollisuuden ja energiatuotannon investointitarpeiden arvioidaan vuoteen 2035 mennessä nousevan Suomessa kymmeniin miljardeihin euroihin.

Sijoituksia muun muassa uusiutuvaan energiaan ja bioteollisuuteen

Ilmastorahaston tehtävänä on sijoitus- ja rahoitustoiminnallaan edistää ilmastonmuutoksen torjumista, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamista ja digitalisaatiota Suomessa.

Yhtiö teki vuonna 2021 seitsemän rahoituspäätöstä yhteensä 45,5 miljoonan euron arvosta. Rahoitusta kohdistettiin muun muassa vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamiseen, uusiutuvalla energialla hiilidioksidista ja sähköstä proteiinia tuottavan tuotantolaitoksen rakentamiseen sekä päästövähennyksiä tehostavan digitaalisen markkinapaikan kehitystyöhön. Vuonna 2022 yhtiö on tehnyt muun muassa 15 miljoonan euron rahastosijoituksen Taalerin bioteollisuusrahastoon ja myöntänyt 5 miljoonan euron pääomalainan Joensuu Biocoal Oy:n tuotantolaitokselle, joka korvaa erityisesti kivihiilen käyttöä raskaan teollisuuden prosesseissa.

Vuoden 2021 rahoituskohteiden avulla voidaan teoriassa vähentää 10 vuoden aikana Suomen kasvihuonekaasuja vähintään saman verran kuin Suomen kokonaispäästöt olivat vuonna 2020.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Iiris Niinikoski, TEM, p. 029 5047 372
johtava asiantuntija Oskari Räikkönen, TEM, p. 029 5047 241

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 25.8.2022


Aihetunnisteet: energia, yritykset