Hallitus tukee yritysten kasvua kehittämällä yrittäjyyden edellytyksiä – periaatepäätös yrittäjyydestä lähtee lausuntokierrokselle

Uutinen - Julkaistu 10.12.2021

Yritysten menestyminen on yksi avain yhteiskunnan hyvinvointiin. Hallitus haluaa lisätä yritysten luottamusta siihen, että Suomessa kannattaa kehittää liiketoimintaa, työllistää ja investoida. Hallituksen periaatepäätös yrittäjyydestä linjaa tavoitteita ja toimia, joilla yrittäjyyden toimintaympäristöstä pyritään luomaan mahdollisimman suotuisa. 

Koronakriisi on vaikeuttanut merkittävästi erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että toimintaympäristö kannustaa yrityksiä kasvuun ja uudistumiseen. Tässä onnistuminen edellyttää laajempaa keskustelua yrittäjyydestä ja pitkäaikaista sitoutumista asian huomioimiseen.

”Pk-yritykset ovat tärkeitä työllistäjiä, suurin osa uusista työpaikoista on syntynyt yli 10 henkeä työllistävissä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Pk-yritysten menestyminen on Suomelle niin keskeistä, että yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen pitää ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa, aivan kuten hallituksen periaatepäätös yrittäjyydestä muistuttaa”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Hyvä toimintaympäristö houkuttelee osaajia ja investointeja

Lausuntokierrokselle lähtevän valtioneuvoston periaatepäätöksen pyrkimys on lisätä yritysten luottamusta siihen, että Suomi on hyvä toimintaympäristö yrityksille. Tavoitteena on myös lisätä Suomen houkuttelevuutta, jotta kansainväliset osaajat ja opiskelijat haluavat työllistyä tai toimia yrittäjinä Suomessa sekä lisätä Suomen houkuttelevuutta ulkomaisten investointien kohdemaana.

Periaatepäätös yrittäjyydestä linjaa tavoitteet ja toimet, joilla yritysten toimintaa voidaan tukea pitkäjänteisesti eri hallinnon aloilla. Päätös pohjautuu aiemmin laadittuun yrittäjyysstrategiaan, jossa tunnistettiin yrittämiseen liittyviä haasteita ja toimia, joilla niihin voidaan vastata.

Periaatepäätökseen on koottu tärkeimmät periaatteelliset, poliittisesti linjattavat toimet, jotka koskevat useampia ministeriöitä ja edellyttävät jatkuvuutta ja päätöksiä koko valtioneuvostolta.  Periaatepäätös yrittäjyydestä on voimassa vuosina 2022–2027.

Sääntelyssä pitää muistaa pk-yritysten tarpeet

”Digitaalinen ja vihreä siirtymä avaavat isoja mahdollisuuksia yrityksille ja koko Suomelle. Ennustettavalla sääntelyllä, nopealla luvituksella ja kannustavalla veropolitiikalla voimme tukea yrityksiä, kun ne rakentavat tulevaisuuden tuotteita”, korostaa ministeri Mika Lintilä.

Valtioneuvoston yrittäjyyden periaatepäätöksen tavoitteena on:

 • Lisätä yritysten kasvuhakuisuuttta vauhdittamalla yritysten kestävää kasvua, työllistymistä ja uudistumista huomioiden erityisesti digivihreäsiirtymä-kaksoishaasteeseen vastaaminen.
 • Mahdollistaa työnantajayritysten määrän kasvu, ja tavoitella etenkin keskisuuren yritysten määrän lisäystä ja pk-yritysten kansainvälistymistä.
 • Lisätä ulkomaisten yritysten sijoittumista ja sijoituksia ja investointeja Suomeen.
 • Huolehtia pitkäjänteisesti pk-yritysten toimintaympäristön kilpailukyvystä ja elinvoimasta.
 • Tukea verotuksella talous- ja työllisyyspolitiikan tavoitteita, kilpailukykyä ja koko Suomen elinvoimaisuutta.
 • Sujuvoittaa sääntelyä, luvitusta ja lisätä markkinoiden toimivuutta.
 • Tukea pk-yritysten ja erityisesti aloittavien yrittäjien liiketoimintaosaamista ja verkostoitumista sekä kannustaa yrittäjiä osaamisen kehittämiseen.
 • Ottaa pk-yritysten erityispiirteet huomioon työlainsäädäntöä kehitettäessä.
 • Kehittää julkisen hallinnon palveluita ja asiointia asiakaslähtöisemmäksi.
 • Varmistaa rahoituksen saatavuus rahoitusmarkkinoita kehittämällä.
 • Vahvistaa pk-yritysten työnantajamielikuvaa, osaamisen johtamista ja rekrytointiosaamista osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi sekä lisätä yrittäjien jaksamista.
 • Mahdollistaa joustavat siirtymät työn tekemisen ja yrittäjyyden välillä, lisätä sääntelyn selkeyttä ja ennakoitavuutta sekä kehittää yrittäjän sosiaaliturvaa.
 • Edistää keinoja omistajanvaihdosten sujuvoittamiseksi.
 • Lisätä yhteistyötä ja vuoropuhelua sidosryhmien kanssa hallituskausien yli.

Lausuntoja voi antaa joulu-tammikuun aikana

Syksyn aikana valmisteltu periaatepäätös on nyt lausuttavana lausuntopalvelu.fi:ssä 10.12.2021–21.1.2022 välisenä aikana. Tavoitteena on tehdä valtioneuvoston päätös yrittäjyydestä valtioneuvostossa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Jaana Lappi, p. 029 506 2658

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 10.12.2021


Aihetunnisteet: investoinnit, työllisyys, yritykset