Helmi-ohjelman soidensuojelu käynnistyi – Laaja suojelualuekokonaisuus Juuan Haukisuolle

Uutinen - Julkaistu 18.11.2019

Maisema Haukisuolla
Kuvaaja: Heikki Leppänen, Tornator

Ympäristöministeriö, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja maanomistaja Tornator Oyj ovat sopineet huomattavan laajan yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Juukaan Haukisuolle. Uusi suojelualue on pinta-alaltaan lähes 244 hehtaaria ja rajautuu osin jo olemassa oleviin Natura-alueisiin. Alue on suojeltu osana ympäristöministeriön Helmi-ohjelmaa, jossa kunnostetaan, hoidetaan ja suojellaan luonnon monimuotoisuudelle arvokkaita elinympäristöjä.

”Haukisuon suojelualue on hieno aloitus Helmi-ohjelman soidensuojelulle. Suojeltuja soita tarvitaan kipeästi lisää, jotta voimme pysäyttää Suomen luonnon köyhtymisen. Soidensuojelu on myös ilmastoteko, sillä luonnontilaiset suot toimivat hiilinieluina ja -varastoina. Helmi-ohjelmassa soidensuojeluun on varattu ensi vuodelle noin 12 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa suojelun tehostamisen”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Perustettava suojelualue koostuu monipuolisista ja osin uhanalaisista suoluontotyypeistä sekä niitä rikkovista kallioisista metsäsaarekkeista. Rehevien notkojen lajistoltaan monipuolisia ja uhanalaisia luontotyyppejä ovat muun muassa luhtaletot, letto- ja ruohokorvet sekä lähteiköt. Suojelualueen ravinteikkailta letoilta löytyy useita Pohjois-Karjalassa vain yksittäisinä esiintyminä tavattuja sammallajeja. Haukisuon suojelualue on noin 250 metriä merenpinnan yläpuolella, mikä tekee siitä alueellisesti merkittävän sekä mikroilmaston että maiseman vuoksi.

Tornator Oyj:n toimitusjohtaja Henrik Nieminen on tyytyväinen, että alueen suojelusta päästiin sopimukseen.

”Tämä on yksi keino turvata luonnon monimuotoisuutta, luoda laajasti hyvinvointia sekä täyttää sidosryhmiemme odotukset”, Nieminen kertoo.

Helmi-ohjelman tavoitteena on suojella kuluvan hallituskauden aikana 20 000 hehtaaria soita. Suomen soista on suojeltu tällä hetkellä noin 13 prosenttia, ja suurin osa suojelluista soista sijaitsee Pohjois-Suomessa. Suot ovat yksi Suomen eniten heikentyneistä elinympäristöistä. Niillä asuu Suomen lajien uhanalaisuutta kuvaavan Punaisen kirjan mukaan noin 120 uhanalaista lajia.

Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-ohjelman toimet tarttuvat Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa.

Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio kustantaa kunnostus- ja hoitotoimet.

Helmi-ohjelma on merkittävä panostus Suomen luonnon hyväksi. Ohjelmalle on varattu 42 miljoonaa euroa vuodelle 2020 ja sitä aiotaan jatkaa vuoteen 2030 saakka. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja ja suurta osaa Suomen uhanalaisista luontotyypeistä.

Ympäristöministeriö kokoaa loppuvuodesta 2019 sidosryhmistä ja virkahenkilöistä työryhmän valmistelemaan valtioneuvoston periaatepäätöstä Helmi-ohjelmasta ja sen tavoitteista vuoteen 2030 asti. Työryhmän tavoitteena on valmistella periaatepäätös vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö:

Helmi-ohjelman ohjelmapäällikkö Päivi Gummerus-Rautiainen, p. 0295 250 240, paivi.gummerus-rautiainen@ym.fi

Ministerin erityisavustaja Antti Heikkinen, p. 050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi

Tornator Oyj:

Ympäristöasiantuntija Saara Pihlman, p. 050 401 7371, saara.pihlman@tornator.fi

Ympäristöministeriön tiedote 14.11.2019