Helmi-ohjelmassa tehtiin vuonna 2023 merkittäviä tekoja luontokadon hidastamiseksi

Uutinen - Julkaistu 23.2.2024

Helmi-elinympäristöohjelma edisti vuonna 2023 aktiivisesti elinympäristöjen kunnostusta ja hoitoa. Ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen vuosille 2021–2030.

Lintuvesien kunnostus- ja hoitotoimet etenivät hyvin vuonna 2023. Kunnostustyöt saatiin valmiiksi 34 kohteella ja jatkuva hoito järjestyi 16 kohteella. Haitallisten vieraslajien, minkin ja supikoiran, pyynnit jatkuivat 72 arvokkaalla lintuvesikohteella. Uusia vesilintujenrauhoitus- ja levähdysalueita perustettiin 24 kappaletta.

”Helmi-ohjelma on esimerkillisellä tavalla koonnut yhteen luontokatoa torjuvat tahot ja toimet. Esimerkiksi arvokkaiden lintuvesien kunnostus ja niiden vaikutusten seuranta tapahtuu niin vesialueiden haltijoiden, ympäristöhallinnon, urakoitsijoiden kuin metsästäjien ja lintuharrastajienkin yhteistyönä. Lintukantojen vahvistuminen tarvitsee tällaista hyvää ja pitkäjänteistä yhteistyötä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen sanoo.

Pohjois-Pohjanmaan Natura-alueiden merenrantaniittyjä hoidetaan maatalouden ympäristötuella kaikkiaan noin 4000 hehtaarilla. Muun muassa äärimmäisen uhanalainen suokukko on hyötynyt hoitotoimenpiteistä. Lajin valtakunnallisesta alhosta huolimatta Pohjois-Pohjanmaan hoidetuilla rantaniityillä pesivä kanta on kymmenessä vuodessa yli kaksinkertaistunut.

”Riistakeskus on selvittänyt minkin ja supikoiran pyytäjien motiiveja. Yhdeksi suurimmaksi motivaattoriksi osoittautui mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti lintukantojen ja luonnonsuojelualueiden tilaan”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Rantaniittyjen kunnostus suojaa uhanalaisten lintujen pesiä

Hyvien tulosten kannustamana merenrantaniittyjen hoitoa on laajennettu ja tehostettu Helmi-ohjelmassa. Esimerkiksi Siikajoen lintuvesien Natura-alueella Tauvon Ulkonokalla Metsähallituksen Luontopalvelut on kunnostanut yhteensä noin 100 hehtaaria suokukon ja useiden muiden uhanalaisten kosteikkolintulajien elinympäristöä. Aluetta on raivattu sekä ruovikkoa poistettu ja aloitettu vuosittainen laidunnus tai niittohoito 52 hehtaarin lisäalueilla.

Rantaniittyjen kunnostus pienentää lintujen pesien tuhoutumisriskiä. Avointa pesimäympäristöä vaativat linnut pystyvät pesimään raivausten jälkeen kauempana, suojassa metsän reunassa liikkuvilta pedoilta. Lintujen pesät ovat raivatuilla dyyneillä myös turvassa lisääntyneiden kovien tuulien aiheuttamilta merivedennousuilta. Lintukantojen lisäksi hoito parantaa myös useiden harvinaisten ja uhanalaisten merenrantakasvi- ja hyönteislajien elinympäristöjä.

Hausjärven Ansionjärven Helmi-lintuvesikunnostusten ruoppaukset valmistuivat vuonna 2023. Ruoppaamalla alueelle avattiin vesi- ja rantalinnustolle monipuolisempaa elin- ja pesimäympäristöä. Kokonaisuudessaan työkohteista kaivettiin ja siirrettiin maa-alueelle yhteensä yli 15 000 kuutiometriä sedimenttiä. Työ valmistui juuri ennen järven jäätymistä lokakuun lopulla.

Kunnostustyön tavoitteena on vähentää matalan järven lahtialueiden umpeenkasvua ja luoda uusia vesialueita jo umpeutuneille luhta-alueille. Kaivetut allikot, uomat, kosteikkoaltaat ja pesimäsaarekkeet muodostavat Ansionjärvelle uusia pesimäpaikkoja ja lintujen poikasten ruokailualueita. Monimuotoisempi ranta-alue hyödyttää myös muita alueen eläinlajeja.

Luonnon tilaa parantavia toimia tehdään monissa elinympäristöissä

Soiden suojelu ja ennallistaminen suojelualueilla etenivät vuonna 2023 jälleen hyvin. Soita suojeltiin lähes 6000 ja ennallistettiin Metsähallituksen luontopalveluiden, ELY-keskusten sekä Metsätalous Oy:n toimesta yli 5000 hehtaaria.

Pienvesien kunnostamisessa saavutettiin hyvät tulokset. Puroja kunnostettiin yli 45 kilometriä ja niistä poistettiin kalojen nousun estäviä vaellusesteitä yhteensä 110 kappaletta. Purokunnostuksia on tehty ohjelman aikana kaikkiaan 120 kilometrillä. Purojen tilaan vaikuttaa merkittävästi myös niiden valuma-alueiden tila. Suomen metsäkeskus kunnosti esimerkiksi Ikkelänjoen valuma-aluetta erilaisin vesiensuojelutoimin, joiden vaikutusalue on 2700 hehtaaria. Myös lähteiden ja rantaelinympäristöjen kunnostukset edistyivät: viime vuonna ennallistettiin 48 lähdettä pääosin suojelualueilla ja rantaelinympäristöjä kunnostettiin 23 työkohteella.

Kesä 2023 oli suotuisa metsien polttotoimille. Suojelualueiden metsiä poltettiin ennätysmäärä, 50 hehtaaria. Valtion monikäyttömetsiä kulotettiin 506 ha. Suojelualueilla tehtiin myös muita hoitotoimia 156 kohteella. Valtion monikäyttömetsissä muut metsäelinympäristöjen kunnostuksen tulokset jäivät aiemmista vuosista: lehtoja hoidettiin 12 ja paahdeympäristöjä 15 hehtaaria.

Helmi-ohjelman tulokset (ym.fi)

Helmi-elinympäristöohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. Helmi-ohjelmassa on parannettu soiden, lintuvesien, perinnebiotooppien, metsien, pienvesien ja rantojen tilaa. Toimijoina ovat olleet alueelliset ELY-keskukset, Metsähallituksen Luonto- ja eräpalvelut ja Metsätalous Oy, Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus sekä lukuisat kunnat ja järjestöt. Toimenpiteitä on tehty sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella.

Lisätietoja

Maaret Väänänen
Helmi-ohjelman ohjelmapäällikkö
ympäristöministeriö
maaret.vaananen@gov.fi
050 593 9803

Heidi Krüger
projektipäällikkö
maa- ja metsätalousministeriö
heidi.kruger@gov.fi
050 50 439 0962

Ville Schildt
neuvotteleva virkamies
maa- ja metsätalousministeriö
ville.schildt@gov.fi
040 721 0687

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteistiedote 23.2.2024


Aihetunnisteet: luonnon monimuotoisuus, metsä