Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma tukee ilmastokestävien maankäyttöratkaisujen tuottamista – mittava rahoitushaku nyt avoinna

Uutinen - Julkaistu 9.11.2020

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on avannut mittavan, noin yhdeksän miljoonan euron tutkimus- ja innovaatiorahoitushaun, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten maa- ja metsätalouden ilmastokestävyyttä voidaan vahvistaa. Kolmivuotinen Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma on keskeinen osa hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää tutkijayhteisön, toiminnanharjoittajien ja yhteiskunnan muiden toimijoiden välistä laajaa yhteistyötä. Ohjelman julkistuswebinaariin ja sen yhteydessä pidettyyn verkostoitumistapahtumaan osallistui tänään yli 200 aiheesta kiinnostunutta tutkijaa ja muiden sidosryhmien edustajaa.

Ohjelmaan liittyvä rahoitushaku on avoinna 21.12.2020 asti, ja sen perusteella käynnistetään ensi keväänä useita tutkimushankekokonaisuuksia. Tarkoituksena on lisäksi avata jo vuonna 2021 myös ohjelmaan liittyvä täydennyshaku.

Hankehakemukset arvioidaan tammikuussa 2021. Arvioinnin suorittaa tätä tarkoitusta varten kutsuttu arviointipaneeli. Tutkimus- ja innovaatiohankkeet voivat alkaa aikaisintaan 1.3.2021, ja ministeriön rahoitus tästä hausta rahoitettaville hankkeille päättyy viimeistään 31.12.2023.

Ohjelma valmisteltiin yhdessä tutkijayhteisön ja sidosryhmien kanssa

Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttaminen vaatii fossiilisten päästöjen vähentämisen ohella myös maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön päästöjen vähentämistä sekä hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämistä ja vahvistamista. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuteen kuuluvien lisätoimien tavoiteltu nettovaikutus on vähintään 3 Mt CO2-ekvivalenttia vuodessa vuonna 2035.

– Maankäyttösektori on ilmastonmuutoksen torjunnassa ja hillinnässä ratkaisujen ala. Tavoitteessa onnistuminen edellyttää tutkijoiden ja käytännön tekijöiden laajaa yhteistyötä. Tutkitun tiedon pohjalta voimme ottaa käyttöön toimivia ja vaikuttavia toimenpiteitä hiilensidonnan vahvistamiseksi, päästöjen vähentämiseksi ja fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseksi, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman tavoitteena on tuottaa toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa tietoa sekä ratkaisuehdotuksia, joilla maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä saadaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä suunnattua ilmastokestävämmäksi. Tavoitteena on myös vahvistaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kokonaiskestävyyttä. Ohjelma valmisteltiin yhteistyössä tutkijayhteisön ja sidosryhmien kanssa.

– Meidän tulisi pystyä entistä paremmin ennakoimaan muutokset, jotta maankäytön ratkaisuja pystytään kohdentamaan oikein. Kokonaiskestävyyden ja vaikutusten ennalta-arviointiin tarvitaan tutkimusta, jonka tuloksia pitää voida soveltaa erilaisiin maankäyttötoimiin kansallisesta tasosta paikallistasoon asti, sanoo maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Uutta tietoa vaikutusketjuista

Hiilestä kiinni -ohjelman tavoitteisiin vastaaminen edellyttää tieteidenvälisyyttä ja eri toimijoiden yhteistyötä, joten hakemuksia toivotaan erityisesti kahden tai useamman organisaation muodostamilta konsortioilta. Konsortiohankkeissa rahoitus myönnetään päähakijalle, joka hoitaa yhteydet ja rahaliikenteen muihin organisaatioihin ja ministeriöön. Konsortioissa voi olla mukana myös yrityksiä. Tutkimusyhteenliittymien odotetaan esittävän hakemuksessaan selkeästi ne hanke-ehdotuksensa vaikutusketjut, jotka edistävät Hiilineutraali 2035 -tavoitteen saavuttamista.

Uusi ohjelma vahvistaa merkittävästi maa- ja metsätalouteen ja muuhun maankäyttöön liittyvää tutkimusta ja antaa eri tieteenalojen tutkijoille erinomaiset mahdollisuudet osaamisen syventämiseen ja monipuolistamiseen. Myös aiemmat tutkimustulokset sekä aihepiirin nykyinen ja tuleva kansainvälinen ja kansallinen tutkimus kytketään uuden ohjelman myötä vahvemmin päätöksenteon tueksi.

– Luonnontieteellisen tutkimuksen lisäksi tarvitaan esimerkiksi asenteiden ja käyttäytymisen tutkimusta, jotta toimintatapojen muutosta saadaan todella aikaan. Maa- ja metsätaloudesta ei tule ilmastoviisasta ilman ilmastoviisaita viljelijöitä ja metsänomistajia, painottaa ohjelman valmistelusta vastannut tutkimusohjelmapäällikkö Johanna Kohl maa- ja metsätalousministeriöstä.

Myös innovaatiotoiminnan edistäminen osana tutkimushankkeita on Kohlin mukaan tärkeää. Innovaatiot voivat liittyä esimerkiksi prosesseihin, teknisiin ratkaisuihin tai uusiin palveluihin. Rahoitusta voidaan myöntää osana hanketta myös avoimelle ja käyttäjälähtöiselle Living lab -toiminnalle, jota tehdään käytännön toimintaympäristöissä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman sisältö: tutkimusohjelmapäällikkö
Johanna Kohl, p. 029 516  2211
Rahoitushakuun liittyvät kysymykset: erityisasiantuntija Eeva Karjalainen, p. 029 516 2137
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus: johtava asiantuntija Reetta Sorsa,
p. 029 516 2118
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 9.11.2020


Aihetunnisteet: ilmastonmuutos, uutiset