HIISI-hanke: Lisätoimia tarvitaan kaikilla päästösektoreilla 2035-tavoitteen saavuttamiseksi

Uutinen - Julkaistu 16.2.2021

Kaikilla päästösektoreilla tarvitaan lisätoimia, jotta Suomi saavuttaisi hallituksen asettaman hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2035 mennessä. Näin todetaan HIISI-hankkeen alustavissa tuloksissa, joita esiteltiin 16.2.2021 VTT:n koordinoiman hankkeen sidosryhmätilaisuudessa.

Kaikilla päästösektoreilla tarvitaan lisätoimia, jotta Suomi saavuttaisi hallituksen asettaman hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2035 mennessä. Näin todetaan HIISI-hankkeen alustavissa tuloksissa, joita esiteltiin 16.2.2021 VTT:n koordinoiman hankkeen sidosryhmätilaisuudessa.

HIISI-hankkeen sidosryhmätilaisuudessa esiteltiin alustavia analyysejä energia- ja kansantalouden sekä eri päästösektoreiden kehityksistä nykytoimin, eli niin sanotussa WEM (With Existing Measures) -skenaariossa.

Alustavien tulosten mukaan lisätoimia tarvitaan kaikilla päästösektoreilla. WEM-skenaarion laskemat täsmentyvät helmi-maaliskuun aikana, jolloin valmistuvat myös arviot maankäyttösektorin ja metsänielujen kehityksistä. Kevään aikana laaditaan myös vaikutusarviot tarvittavista lisätoimista WAM-skenaariossa (With Additional Measures -skenaario).

– Hiisi-hanke antaa vahvan tietopohjan ilmasto- ja energiapolitiikan kattavalle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle. Strategiatyön seuraavassa vaiheessa konkretisoidaan politiikkatoimia matkalla kohti ilmastoneutraalia taloutta. Johtoajatuksena on kustannustehokkaiden ja myös Suomen hiilikädenjälkeä kasvattavien keinojen löytäminen, totesi työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Riku Huttunen tilaisuuden avauspuheenvuorossa.

HIISI-hanke on valtioneuvoston rahoittama tutkimushanke, jota toteuttavat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Pellervon taloustutkimus.

HIISI-hanke (Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset) palvelee kansallisen ilmasto- ja energiastrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) valmistelun tutkimus- ja selvitystarpeita. Sen tuloksia käytetään myös Euroopan komissiolle toimitettavan integroidun energia- ja ilmastosuunnitelman laadinnassa.

Syksyllä eduskunnalle selontekona annettava ilmasto- ja energiastrategia kattaa Suomen kaikki kasvihuonekaasupäästöt ja nielut, niin päästökauppa-, taakanjako- kuin maankäyttösektorillakin. Se toimii eri kokonaisuuksia yhdistävänä hiilineutraalius 2035 -toimenpideohjelmana. Strategian sisältö valmistuu kommentoitavaksi kesän aikana.

Strategiaa valmistellaan valtioneuvoston yhteisenä projektina, jossa ovat mukana työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä valtiovarainministeriö. Lisäksi hyödynnetään laajasti ministeriöiden alaisten virastojen asiantuntemusta.

Ympäristöministeriön koordinoima ilmastolakiin perustuva keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma laaditaan kerran vaalikaudessa ja se sisältää toimenpideohjelman päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden (taakanjakosektori) päästöjen vähentämiseksi. Siihen lasketaan liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden ja jätehuollon päästöt sekä F-kaasut. Myös tämä suunnitelmaluonnos valmistuu kesällä ja annetaan selontekona eduskunnalle syksyllä 2021.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, puh. 029 506 4819 (Ilmasto- ja energiastrategian valmistelu)
tutkimustiimin päällikkö tutkija Tiina Koljonen VTT Oy, puh. 050 359 9593 (HIISI-hanke)
neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen, TEM, puh. 029 506 4792

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 16.2.2021


Aihetunnisteet: energiapolitiikka, maatalous