Julkaisu: Suomi on biotalouden uusien innovaatioiden edelläkävijä

Uutinen - Julkaistu 29.5.2017

Metsäbiotalouden uusia innovaatioita esitellään julkaisussa ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, jonka ovat kirjoittaneet alan huippuosaajat yrityksistä, tutkimuslaitoksista ja yliopistoista. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu esiteltiin 29.5.2017 Pariisissa Suomen OECD-lähetystössä pidetyssä tilaisuudessa.

Puupohjaisen biomassan uusilla tuotteilla ja käyttötavoilla löydetään ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Biolääketieteen uudet keksinnöt ja bioenergian valmistaminen hakkuutähteistä ja muista jätteistä ovat alan uusia innovaatioita. Puupohjaisten tekstiilien käyttö voi globaalisti vapauttaa puuvillapeltoja ruuantuotantoon. Kerrostalojen rakenteiden ja paloturvallisten puutuotteiden kehittäminen ovat voimakkaasti lisänneet puurakentamista.

Metsien hyödyntäminen on kestävää, kun niitä käytetään vuotuista kasvua vähemmän, kuten Suomessa tehdään. Metsien sertifiointi ja biodiversiteetin säilyttäminen ovat keskeisiä asioita metsien käytön hyväksyttävyyden kannalta. Biotalouden avulla voidaan korvata uusiutumattomia raaka-aineita ja ratkaista ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita.

Julkaisun artikkelit vakuuttavat lukijan siitä, että Suomen metsäteollisuus on biotalouden kansainvälinen edelläkävijä. Suomessa metsäteollisuus on perinteisesti ollut vahva ala, koska Suomi on Euroopan metsäisin maa. Yli 80 % sen maapinta-alasta on metsää. Suomi julkaisi kansallisen biotalousstrategiansa jo vuonna 2014.

Biotalouteen liittyvät läheisesti myös tieto-, innovaatio- ja yritysekosysteemit. Biomassan eri osat hyödynnetään mahdollisimman tarkoin eri tuotteisiin. Perinteisen metsäteollisuuden ja sen tuotantolaitosten ympärille on viime aikoina kehittynyt ja kehittymässä start-up -yrityksiä, jotka hyödyntävät uusinta tutkimustietoa ja suurten tuotantolaitosten sivuvirtoja.

Alan lupaavia uusia tuotteita ovat esimerkiksi erilaiset puupohjaiset biokomposiitit ja nanoselluloosaan ja ligniiniin pohjautuvat uudet, fossiilisia raaka-aineita korvaavat tuotteet. Biokemikaalit avaavat uusia mahdollisuuksia, samoin toisen sukupolven biopolttoaineet.

Kehitystyössä Suomen vahvuutena on paitsi puunjalostuksen myös kemian alan perinteinen vankka osaaminen ja pitkäjänteinen tutkimus- ja tuotekehitystyö, jota myös Suomen valtio on voimakkaasti tukenut. Suomen yhtenä vahvuutena on myös EU-kansalaisille ilmainen korkea-asteen koulutus ja maailman suurin koulutettujen insinöörien määrä suhteessa väkilukuun.

Puurakentaminen ja siihen liittyvät uudet innovaatiot ja tuotteet pienentävät rakentamisen hiilijalanjälkeä, sitovat hiiltä pitkäkestoisesti ja ovat energiatehokkuuden kannata järkeviä ratkaisuja. Sisätiloissa puumateriaalien käytöstä on tutkimuspohjaisesti todettu tuovan lisäarvoa ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle, koska puun käyttö vähentää sisäilmaongelmia.

Julkaisu muistuttaa myös kuluttajien keskeisestä roolista. Kuluttajat tekevät yhä enemmän elämäntapa-, tuote- ja palveluvalintoja, joissa kestävyys ja ympäristöystävällisyys näyttelevät ratkaisevaa roolia. Suuntausta voidaan vahvistaa ympäristölainsäädännöllä. Kehittyvät puupohjaiset tuotteet pystyvät vastaamaan näihin haasteisiin, oli kyseessä sitten elintarvikkeet, pakkausmateriaalit tai vaateteollisuuden puuvillaa korvaavat puupohjaiset kuidut.

Julkaisu verkossa osoitteessa: www.tem.fi/julkaisut

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Reima Sutinen, TEM, puh. +358 29 506 2108
toimialajohtaja Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, TEM, puh. +358 29 506 0080

Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges (pdf)

TEM:n tiedote 29.5.2017