Kärkihanke paransi Suomen osaamista ravinteiden kierrätyksessä

Uutinen - Julkaistu 18.1.2019

Hallituksen kärkihankkeesta ravinteiden kierrätyksen lisäämiseksi ja Itämeren ja vesiensuojelun tehostamiseksi on valmistunut ulkopuolinen vaikuttavuuden arviointi.

Arvioinnin perusteella jäteveden ravinteiden talteenoton kokeilut ovat onnistuneet hyvin, hevosenlanta on saatu paremmin käyttöön lannoitteena ja polttoaineena, ja ravinteiden kierrätyksen koordinointiin ja viestintään perustetut hankkeet tekivät tuloksellista työtä.

Kärkihankerahoituksella on toteutettu koko joukko vesien tilaa parantavia hankkeita. Niiden vaikuttavuuden kannalta arviointi suosittelee hankkeiden kohdentamista kuormituksen kannalta kriittisille alueille. Paikallisesti merkittävät hankkeet olisivat monistettavissa maantieteellisesti laajemmillekin alueille, esimerkkinä peltojen kipsikäsittely.

Kärkihanketyö edisti yhteistyötä muun muassa yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä tuoden uutta tutkimustietoa käytäntöön. Hyvänä saavutuksena voidaan pitää työn vaikutuksia Suomen maabrändiin, mikä näkyy, kun Suomi parhaillaan laatii Itämeren alueen ravinteiden kierrätysstrategiaa Helcomin puheenjohtajana.

Arvioidun kokonaisuuden rahoitus oli vuosina 2016-2018 yhteensä noin 34 miljoonaa euroa.

Arvioinnissa laadittiin seuraavat johtopäätökset:

1. Systeemistä näkökulmaa tulee vahvistaa ravinteiden kierrätyksen ja vesiensuojelun strategisessa suunnittelussa.

2. Ravinteiden kierrätyksen ja vesiensuojelun edistämisen tavoitteenasettelua tulee täsmentää ja rahoitusta tulee kohdentaa tavoitteiden mukaan sekä teemallisesti että maantieteellisesti.

3. Tiedon hyödyntämistä tulee parantaa kehittämällä digitaalisia tiedonkeruun, -hallinnan ja -seurannan järjestelmiä yli hallinnonalojen rajojen ja kokoamalla tietoa yhteiselle alustalle.

4. Rahoituksessa tulisi olla käytössä monipuolinen paletti, joka vastaa erilaisiin rahoitustarpeisiin.

5. Rahoituskriteerien tulee olla selkeät ja läpinäkyvät sekä seurannan systemaattista.

6. Hankkeiden seurantaa tulee parantaa ja hankkeissa tulee olla ohjausryhmä.

Valtaosa ravinteiden kierrätyksen hankkeista on vielä käynnissä, joten lopullinen vaikuttavuus voidaan arvioida vasta myöhemmin. Kärkihanketyön kokemusten siivittäminä käynnistyvät muun muassa vesiensuojelun tehostamisohjelma vuosille 2019–2021 sekä ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelma vuosille 2019–2030.

Arvioinnissa käsiteltiin hankkeita niin maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön kuin ympäristöministeriön alalta. Ministeriöt tilasivat selvityksen yhdessä. Selvityksen teki Ramboll Management Consulting Oy.

Lisätietoja: 

  • neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström, p. 0295162400, etunimi.sukunimi@mmm.fi
  • ympäristöneuvos Laura Saijonmaa, p. 0295 250 261, etunimi.sukunimi@ym.fi
  • neuvotteleva virkamies Mika Honkanen, p. 0295 064 904, etunimi.sukunimi@tem.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  17.1.2019