Kärkihankerahaa jaettiin vesistökunnostusprojekteihin

Uutinen - Julkaistu 16.12.2016

Hallituksen_karkihankeYmpäristöministeriö on jakanut hallitusohjelman kärkihankkeeseen ”Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon” kuuluvaa hankerahoitusta. Valtioneuvoston 2015 hyväksymissä vesienhoitosuunnitelmissa on tavoitteena pinta- ja pohjavesien hyvä tila ja merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Kärkihanke etsii ja levittää uusia vaikuttavia ratkaisuja ja käytäntöjä, joilla tehostetaan suunnitelmien tavoitteiden toteuttamista. Päämääränä on erityisesti vähentää ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta vesiin. Tuettavia hankkeita on kuusi.

Maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikaisen mukaan nyt rahoitettavissa hankeideoissa on tärkeää se, että ne ovat lähes kaikki helposti monistettavissa. ”Vesistöjen saaminen hyvään tilaan 2020 mennessä vaatii paljon työtä ja paljon uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka leviävät ympäri maata”, hän sanoo.

Hulevesien hallintaa, virtavesien hoitoa, suojavyöhykkeiden kehittämistä

Lahden ympäristöpalvelut kehittää hulevesien hallintaa kustannustehokkailla hybridiratkaisuilla. Hulevesien hallinta on tärkeä osa myös Jyväskylän kaupungin Tourujoen kunnostushanketta, jonka tavoitteena on Tourujoen ja sen yläpuolisten vesistöjen saattaminen hyvään ekologiseen tilaan virtavesikunnostuksella ja hulevesien hallinnan tehostamisella.

Suomen ympäristökeskuksen vetämässä KURVI –hankkeessa perehdytään maatalouden kuivatustoiminnassa muuttuneiden virtavesien kunnostukseen ja hoitoon. Maatalouden vesiensuojelua edistetään myös MTK:n LOHKO –hankkeessa, jossa kehitetään nykyistä tarkempaa mallia erityyppisten peltojen ja eri viljelyvaihtoehtojen kuormituksen arviointiin, jotta toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksia ja kustannustehokkuutta voitaisiin arvioida nykyistä paremmin tilatasolla.

Littoisten järven osakaskuntien hoitokunnan kunnostushanke puolestaan edustaa kokeiluluontoista lähestymistapaa, jossa toteutetaan Littoistenjärven kemikaalikäsittely veden fosforipitoisuuksien alentamiseksi ja pyritään selvittämään, kuinka alhaisempi ravinnetaso saataisiin ylläpidettyä käsittelyn jälkeisinä vuosina. Lahden Vesijärvessä ja Säkylän Pyhäjärvessä vesien tilan parantamista lähestytään kokonaisvaltaisilla ja kattavilla toimilla yhdistämällä valuma-alueella ja vesistössä tehtäviä toimenpiteitä: ojien korjausta luonnonmukaisiksi, kosteikko-laskeutusaltaiden ja suodatinratkaisujen toteuttamista, peltojen suojavyöhykkeiden kehittämistä sekä hoitokalastustöitä.

Rahoitushakuun tuli kymmenen hankehakemusta. Valinnassa kiinnitettiin huomiota muun muassa hankkeen innovatiivisuuteen, hankkeen arvioituun vaikuttavuuteen vesien- ja merenhoidon tavoitteissa, erityisesti ravinteiden ja haitallisten aineiden osalta ja siihen, että toimenpiteillä saavutettavat hyödyt palvelevat mahdollisimman laajasti alueen asukkaita sekä vesi- ja meriekosysteemin palautumista hyvään tilaan.

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jenni Jäänheimo, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 029 525 0349

Ympäristäministeriön tiedote (15.12.2016)