Kaupunkien innovaatiosopimuksille ja alueiden innovaatioverkostoille vauhtia EU-rahoituksesta

Uutinen - Julkaistu 11.2.2022

EU:n uusi alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi vauhdittaa entisestään kaupunkien innovaatioekosysteemien kehitystyötä ja käynnistää valtakunnallisen innovaatio- ja osaamisverkostojen toiminnan.  Valtioneuvosto jakoi 10.2.2022 Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman rahoitusta yhteensä noin 21,6 miljoonaa euroa ekosysteemisopimusten ja noin 6,9 miljoonaa euroa valtakunnallisen innovaatiot ja osaaminen -verkoston toteuttamiseen vuodelle 2022.

Valtio solmi 16 kaupunkiseudun kanssa innovaatiotoimintaa vahvistavat sopimukset helmikuussa 2021. Alueilla on vuoden ajan rakennettu paikallisiin osaamiskärkiin keskittyneitä elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja muiden TKI-toimijoiden yhteistyöverkostoja sekä vaikuttavia vihreää ja digitaalista siirtymää tukevia hankekokonaisuuksia. Työtä on tuettu kansallisella käynnistysrahalla.

Kaksi kehittämisinstrumenttia, kaupunkien ekosysteemisopimukset ja valtakunnallinen innovaatiot ja osaaminen -verkosto muodostavat ohjelmakokonaisuuden, joka kantaa nimeä Innovoivat kaupungit ja yhteisöt. Tavoitteena on saada kansainvälistä kilpailuetua kokeilu- ja innovaatioympäristöistä, kehittää uusia kasvun lähteitä eli liiketoimintaverkostojen aihioita ja skaalata paikallisia ratkaisuja globaaleille markkinoille.

Innovaatiotoimintaa tukee kansallinen ohjausryhmä

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -ohjelmakokonaisuus sai tammikuussa tuekseen myös ohjausryhmän. Ohjausryhmän roolina on seurata ja ohjata työn toteutumista kansallisella tasolla. Ohjausryhmä myös aktivoi vuoropuhelua ja sparrausta yliopistokaupunkien ja niiden keskeisten TKI-toimijoiden kanssa.

”Olemme asettaneet kunnianhimon tason korkealle ja tavoitteena on aikaansaada entistä vetovoimaisempia innovaatiokeskittymiä ja -ympäristöjä, jotka osaavat hyödyntää parasta kansallista ja kansainvälistä osaamista”, ohjausryhmän puheenjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltonen kertoo.

Ohjausryhmässä ovat edustettuina keskeiset innovaatiotoimijat, kuten Business Finland, Suomen Akatemia, eri ministeriöt, kaupungit, korkeakoulut ja elinkeinoelämä.

”Käyttöön tuleva ohjelmakokonaisuus on poikkeuksellinen siksi, että siinä katsotaan laajasti innovaatiopolitiikkaa ja sisältöjä on mukana erittäin monipuolisesti. Ekosysteemityö myös yhdistää kaupunki- ja aluetason innovaatiotoiminnan kansalliseen innovaatiopolitiikkaan, mikä tekee siitä ainutlaatuisen aloitteen”, alivaltiosihteeri Peltonen sanoo.

Innovaatiokeskittymiä ja verkostoja vahvistetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista

Ekosysteemisopimusten toteuttamiseen jaettu myöntövaltuus on kestävän kaupunkikehittämisen rahoitusta ja kohdentuu 16:lle ekosysteemisopimuksen valtion kanssa solmineelle kaupungille tai kaupunkiseudulle. Rahoitus kanavoidaan välittävinä toimieliminä toimivien maakuntien liittojen kautta. Jako pohjautuu muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön määrittelemiin kriteereihin, kaupunkien kanssa käytyihin neuvotteluihin, sopimusten sisältöihin ja kaupunkien toiminnalle varaamaan omarahoituksen määrään.

Ekosysteemisopimusten rinnalla käynnistyy valtakunnallisen innovaatio- ja osaamisverkostot -teeman toteutus. Tarkoituksena on parantaa TKI-toimijoiden valmiuksia suunnitella ja toteuttaa ylialueellisia ja vaikuttavia innovaatioiden laajamittaiseen kaupallistamiseen tähtääviä elinkeinoelämäverkottuneita innovaatio-, kehitys- ja investointihankkeita. Tavoitteena on myös, että toimijat kykenevät jatkossa hyödyntämään EU:n kilpailtuja rahoitusinstrumentteja, kuten Horisontti Eurooppa ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelmia. Valtakunnallisen teeman rahoitusta välittävänä toimielimenä toimii Etelä-Savon ELY-keskus.

Rahoituksen jakautuminen osioittain ja alueittain on tarkemmin esitetty valtioneuvoston päätöksen muistiossa.

Pirkanmaan liitto ja Etelä-Savon ELY-keskus koordinoivat ja tukevat toteutusta

Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -ohjelmakokonaisuuden toteuttamista ja sen ohjausryhmän työtä tukevat Pirkanmaan liitto ja Etelä-Savon ELY-keskus, joille varataan alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta erillistä rahoitusta.

Pirkanmaan liitto tukee valtion ja kaupunkien ekosysteemisopimusten toimeenpanoa ja kehittää rahoituksen yhteisiä käytäntöjä. Lisäksi liitto kerää tietoa hankkeiden tuloksista ja vaikuttavuudesta, vahvistaa laadukasta hanketoimintaa sekä vastaa toiminnan kansallisesta ja kansainvälistä viestinnästä.

Etelä-Savon ELY-keskus vastaa valtakunnallisesta innovaatio- ja osaamisverkostot -teemasta (EAKR). ELY-keskus vastaa hankehakujen toteuttamisesta, hankkeiden valinnasta sekä teemaan liittyvästä viestinnästä.

Lisätiedot:  

erityisasiantuntija Olli Voutilainen, TEM, p. 029 506 4919, etunimi.sukunimi@gov.fi
neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen, TEM, p. 029 506 3622, etunimi.sukunimi@gov.fi

kehittämispäällikkö Riina Pulkkinen, Pirkanmaan liitto p. 040 708 0178, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi
yritysasiantuntija Tiina Arpola, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 131, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 11.2.2022