Kestävää talouskasvua ja innovaatioita uusiutuvista luonnonvaroista

Uutinen - Julkaistu 19.3.2019

Ilmastoviisaassa yhteiskunnassa hyvinvointi perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankekokonaisuudessa on edistetty uusiutuviin luonnonvaroihin liittyvien innovaatioiden ja teknologioiden kehittämistä. Kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä -julkaisu kokoaa yhteen maa- ja metsätalousministeriön kärkihankkeiden saavutuksia.

Bio- ja kiertotalous tarjoaa ratkaisuja suuriin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillintään ja nopeasta väestönkasvusta johtuvaan luonnonvarojen lisääntyvään käyttöön. Maa- ja metsätalousministeriön vastuulla olleiden kärkihankkeiden tavoitteena oli lisätä puun tarjontaa ja sen monipuolista käyttöä, parantaa ravinteiden kierrätystä sekä tehostaa Itämeren ja muiden vesistöjen suojelua. Kärkihankkeilla parannettiin suomalaisen ruuantuotannon kannattavuutta, lisättiin veteen liittyvien elinkeinojen kestävää kasvua sekä elvytettiin vaeltavia ja uhanalaisia kalakantoja.

Metsätalouden saralla kärkihankkeissa tuettiin metsävarojen kestävää käyttöä ja niihin perustuvien uusien tuotteiden syntyä. Lisäksi kärkihankkeiden avulla on parannettu vesistöjen tilaa, maatalouden ravinteiden kierrätystä, maatilatalouden kannattavuutta ja suomalaisen ruoan vientiä sekä uhanalaisten kalalajien selviytymismahdollisuuksia rakennetuissa vesistöissä.

Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan uuden liiketoiminnan syntymisen kannalta kärkihankkeilla on ollut tärkeä merkitys. Fossiiliraaka-aineiden korvaaminen kotimaisilla uusiutuvilla luonnonvaroilla lisää paitsi Suomen energiaomavaraisuutta, se parantaa myös vaihtotasetta.

Biotalous on alueellista, paikallista ja globaalia

Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön perustuva biotalous saa raaka-aineensa maaseudulta ja rannikkoalueilta. Paikallisesti tai alueellisesti toteutetuilla innovaatioilla voi olla myös vientipotentiaalia. Kärkihankkeet ovat vahvistaneet innovaatioihin kannustavia toimintaympäristöjä, jotka ovat kestävän liiketoiminnan lähtökohta.

Kärkihankkeet ovat luoneet uusia rakenteita, jotka parantavat yritysten mahdollisuuksia tuottaa kestäviä biotalouden ratkaisuja entistä kannattavammin myös globaaleille markkinoille. Globaaleilla markkinoilla ratkaisujen monistettavuus ja muuntautuvuus on avainasemassa.

Digitalisaatio mahdollistaa

Metsänomistajien sähköisten palvelujen kehittämisessä siirryttiin kärkihankerahoituksen avulla uudelle aikakaudelle. Yksityismetsistä kerätyn tiedon avaaminen ja sähköisten palvelujen kehittäminen ovat lisänneet digitaalisen metsätiedon käyttöä ja monipuolistaneet siihen perustuvien palveluja.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kärkihankkeita toteutettiin laaja-alaisessa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Uusien kumppanuuksien lisäksi kärkihankkeet ovat vahvistaneet myös  liiketoimintamallien syntymistä. Kärkihankkeet ovat luoneet vahvan perustan suomalaiselle biotaloudelle, jonka kehittämiseksi tarvitaan toimenpiteitä myös seuraavalla hallituskaudella.

Kestävää kasvua uusiutuvista luonnonvaroista

Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa, puh. 0295162429, liisa.saarenmaa(at)mmm.fi

 

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen, 19.3.2019