Kestävän kasvun ohjelmasta yhteensä 3,8 miljoonan euron rahoitus viidelle metsätaloushankkeelle

Uutinen - Julkaistu 20.5.2022

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvassa haussa on valittu rahoitettavaksi viisi kehittämis- ja koulutushanketta, jotka tukevat metsätalouden ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta.

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti viime vuoden lopulla avoimen hankehaun metsätalouden kehittämis- ja koulutushankkeille. Haussa etsittiin hankkeita, jotka tukevat metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutokseen liittyvää riskienhallintaa sekä luonnon monimuotoisuutta turvaavia metsänhoidon ja -käsittelyn menetelmiä.

Hankehaku on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaan sisältyvää investointia, jonka avulla tavoitellaan nopeampaa metsätalouden siirtymää kohti paremmin kohdennettuja ja monimuotoisempia hakkuu- ja kasvatusmenetelmiä. Investoinnin avulla edistetään maaperää, luontoarvoja sekä vesiensuojelua paremmin huomioivaa metsätaloutta.

Rahoitettavissa hankkeissa luodaan menetelmiä luonnonmukaisempaan täsmäpuukorjuuseen ja viedään niitä käytäntöön. Lisäksi kehitetään menetelmiä ja toimintatapoja, joilla puulajistoa voidaan monipuolistaa suosimalla sekapuustoisuutta erityisesti metsänviljelyn ja taimikonhoidon yhteydessä. Hankkeissa tarjotaan metsänomistajille koulutusta mm. suometsien ennallistamisen kohdevalintoihin ja kootaan onnistuneen ennallistamisen hyviä käytänteitä.

Näiden ohella eri toimijoiden yhteistyönä laaditaan metsänlannoituksen kohdevalinnan kriteerit ja tuotetaan ohje- ja koulutusmateriaaleja. Hankkeissa myös testataan kuolleen pysty- ja maapuun tunnistamiseen kehitettyjä kaukokartoitusmenetelmiä.

”Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavissa metsätaloushankkeissa sovitetaan yhteen ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksia ja hankkeet tukevat myös Hiilestä kiinni -kokonaisuudessa käynnistettyjä maankäyttösektorin ilmastotoimia”, kertoo maa- ja metsätalousministeriön metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö, metsäneuvos Erno Järvinen.

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan sisältyy yhteensä 10 miljoonan euron määräraha, joka suunnataan metsätalouden ilmastokestävyyttä edistäviin toimenpiteisiin vuosina 2022–2025.. Joulukuussa 2021 päättyneessä rahoitushaussa saatiin 25 hakemusta. Seuraava yhteensä noin kuuden miljoonan euron rahoituskierros järjestetään loppuvuodesta 2022.

Rahoitettavat hankkeet

Kuolleen puun seurantamenetelmän kehittäminen, KUOPUS

 • Toteuttajat: Suomen metsäkeskus, Arbonaut Oy
 • Yhteyshenkilö: Miia Saarimaa / Suomen metsäkeskus
 • Hankekuvaus

Kohdennetulla metsänlannoituksella kestävää kasvua ja hiilensidontaa, KoMe

 • Toteuttajat: Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus, Metsäteho
 • Yhteyshenkilö: Tatu Viitasaari / Suomen metsäkeskus
 • Hankekuvaus

Heikkotuottoisten metsäojitettujen soiden ennallistaminen – oikeilla kohdevalinnoilla ja hyvillä käytänteillä kohti turvattua maaperän hiilivarastoa ja kohentunutta toiminnallista monimuotoisuutta, TurvaHiili

 • Toteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto
 • Yhteyshenkilö: Eeva-Stiina Tuittila / Itä-Suomen yliopisto
 • Hankekuvaus

Puulajivalikoiman monipuolistaminen metsänhoidossa ilmastokestävyyden lisäämiseksi, PUUVA

 • Toteuttajat: Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus
 • Yhteyshenkilö: Katri Himanen / Luonnonvarakeskus
 • Hankekuvaus

Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu, LUOMUHAKKUU

 • Toteuttajat: Helsingin yliopisto, Tredu, Arbonaut Oy
 • Yhteyshenkilö: Jori Uusitalo / Helsingin yliopisto
 • Hankekuvaus

Lisätietoja:

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö
0295162150
erno.jarvinen@gov.fi

Joel Järvinen, erityisasiantuntija
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö
0295 162 133
joel.jarvinen@gov.fi

Muualla palvelussamme:

Kestävän kasvun ohjelma (mmm.fi)

Kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden rahoitushaussa saatiin 25 hakemusta (tiedote 17.12.2022)

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 20.5.2022