Komissio esitteli uuden biotalousstrategian kehittämään kestävää Eurooppaa

Uutinen - Julkaistu 12.10.2018

Euroopan komissio esitteli 11. lokakuuta päivitetyn strategian ja toimintasuunnitelman Euroopan yhteiskuntaa, ympäristöä ja taloutta palvelevan kestävän ja kiertotalouden keinoja hyödyntävän biotalouden kehittämiseksi. Uuden biotalousstrategian linjaukset tukevat hyvin Suomessa tehtyjä kansallisia strategiavalintoja ja toimenpiteitä.

Uudella biotalousstrategialla komissio pyrkii antamaan uutta pontta työllisyydelle, kasvulle ja investoinneille EU:ssa. Sen avulla pyritään parantamaan ja lisäämään uusiutuvien luonnonvarojen kestävää alueellista käyttöä, jotta voidaan puuttua ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen kaltaisiin maailmanlaajuisiin ja paikallisiin sosiaalisiin haasteisiin.

– Uusi strategia tunnistaa alueellisten mahdollisuuksien erot ja kannustaa meitä hyödyntämään omaa osaamistamme. Suomen kokemukset ovat innostaneet myös muita rakentamaan biotalousstrategiaa, joka perustuisi biomassojen hyvään tuntemukseen ja hallintaan, innovatiivisten tuotteiden, palveluiden ja osaamisen kehittämiseen kestävältä pohjalta toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Digitaalisuus tulee mahdollistamaan tarkennetun tiedon jakamisen käytettävissä olevista materiaaleista ja niiden liikkeistä myös kiertoa ajatellen. Suomen teknologiset osaamispohjat metsänhoidosta fotoniikkaan voidaan hyödyntää kansainvälisesti vakavien ilmastohaasteiden ratkaisemisessa, ministeri Lintilä jatkaa.

– Kestävällä biotaloudella on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Toivon, että suomalaiset toimijat pyrkivät rohkeasti hyödyntämään komission ehdottamaa mittavaa rahoitusta esimerkiksi perinteistä muovia korvaavien ratkaisujen kehittämiseen, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainensanoo.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä arvioi biotalouden tuovan uusia mahdollisuuksia maaseudulle.

– Biotalous kannustaa innovaatioihin, joiden avulla saadaan enemmän lisäarvoa ja kysyntää kestävästi tuotetulle puulle sekä parempia mahdollisuuksia hyödyntää sivuvirtoja aiempaa tehokkaammin maa- ja metsätaloudessa, Leppä toteaa.

Kestävän uudistavan kasvun ja biotalouden toteuttaminen EU:ssa edellyttää viranomaisten ja teollisuuden yhteisiä laaja-alaisia toimia. Strategian kolme päätavoitetta ovat: 1) Biopohjaisten alojen kasvattaminen ja vahvistaminen, 2) Biotalouden mahdollisuuksien nopea käyttöönotto kaikkialla Euroopassa ja 3) Ekosysteemin suojelu ja biotalouden ekologisten rajoitusten ymmärtäminen.

Näiden yhteisten ponnistusten tukemiseksi komissio aikoo käynnistää jo ensi vuonna 14 konkreettista toimenpidettä. Näitä olisivat muun muassa

  • 100 miljoonan euron suuruisen kiertobiotalouden aihekohtaisen investointifoorumin perustaminen,
  • uusien kestävien biojalostamojen kehittämisen helpottaminen,
  • strateginen käyttöönottosuunnitelma kestäviä elintarviketuotanto- ja maatalousjärjestelmiä, metsänhoitoa ja biopohjaisia tuotteita varten,
  • jätehuoltoon ja hiilen sitoutumista lisäävään viljelyyn liittyvien pilottitoimien käynnistäminen biotalouksien kehittämiseksi maaseutu-, rannikko- ja kaupunkialueilla,
  • Horisontti 2020 -ohjelmaan perustettava tukiväline jäsenmaiden kansallisten ja alueellisten biotalousstrategioiden kehittämiseksi sekä
  • kestävien ja ekologisten toimintamallien ja EU:n laajuinen seurantajärjestelmän luominen.

Biotalous kattaa kaikki biologisista luonnonvaroista riippuvaiset alat, kuten maa- ja metsätalouden, kalatalouden, elintarvikealan, bioenergian ja biopohjaiset tuotteet. Biotalouden vuotuinen liikevaihto on EU:ssa noin kaksi biljoonaa euroa ja se työllistää noin 18 miljoonaa henkilöä. Sillä on myös keskeinen merkitys kasvun edistämisessä maaseutu- ja rannikkoalueilla.

EU rahoittaa jo kestävien, osallistavien ja kiertoon perustuvien biopohjaisten ratkaisujen tutkimusta, demonstrointia ja käyttöönottoa. Tähän on osoitettu 3,85 miljardia euroa EU:n nykyisessä Horisontti 2020 -rahoitusohjelmassa. Komissio on ehdottanut, että Euroopan horisontti -ohjelmassa osoitetaan vuosina 2020–2027 yhteensä 10 miljardia euroa elintarvikehuoltoon ja luonnonvaroihin. Tähän sisältyy myös biotalous.

Lisätiedot verkossa:
Komission tiedote: Uusi biotalousstrategia kestävälle Euroopalle (11.10.2018)

Esite, tietosivu ja infograafi komission biotalousstrategiasta

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Jukka Ihanus, puh. 050 463 9929
maatalousministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen puh. 050 516 2868
hankepäällikkö Sari Tasa, TEM, puh. 050 439 4819
apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa, MMM, puh. 029 516 2429
ympäristöneuvos Jarmo Muurman, YM, puh. 029 525 0185

Maa- ja metsätalousministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Ympäristöministeriön tiedote 12.10.2018.

På svenska