Laaja enemmistö kannatti puheenjohtajamaa Belgian päätelmiä maatalouden tulevaisuudesta

Uutinen - Julkaistu 24.6.2024

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Luxemburgissa 24.6.2024. Belgian puheenjohtajakauden päätelmiä Euroopan maatalouden tulevaisuudesta tuki 26 jäsenvaltiota. Ministerit keskustelivat myös eri säädösehdotusten käsittelyn tilanteesta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Maatalousministerit keskustelivat EU:n puheenjohtajavaltiona toimivan Belgian valmistelemista maatalouden tulevaisuuden päätelmistä, joita 26 jäsenvaltiota kannatti.

”On tärkeää, että maatalouden tulevaisuudelle on selvä näkymä seuraavan komission työohjelmassa. Puheenjohtajan päätelmissä tuodaan vahvasti esille mm. maatalouden strateginen merkitys, vakaa ja ennustettava toimintaympäristö viljelijöille, maaseudun kehittämisasioiden merkitys, tuotannon säilyttäminen epäsuotuisilla alueilla, biotalous ja nuorten viljelijöiden saaminen alalle.”, Essayah linjasi.

Maatalous- ja kalastusneuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen komission ehdotuksesta pysyvän metsäkomitean uudistamiseksi. Komitean tarkoituksena on neuvoa komissiota metsiin ja metsätalouteen liittyvissä asioissa. Pysyvällä metsäkomitealla on oltava keskeinen ja kokonaisvaltainen rooli Euroopan unionin metsäasioiden käsittelyssä.

Lisäksi komissio esitteli tiedonannon kestävästä kalastuksesta Euroopan unionissa. Komissio pyrkii vuoden 2025 kalastusmahdollisuuksia koskevilla ehdotuksillaan edistämään edelleen kalakantojen elpymistä, vakiinnuttamaan jo kestävällä tasolla olevien kalakantojen tilan sekä parantamaan kalastajien selviytymiskykyä.

Maatalous- ja kalastusneuvosto sai tilannekatsauksen säädösehdotusten käsittelystä Belgian puheenjohtajakauden aikana. Käsiteltävänä olevia säädösehdotuksia olivat muun muassa asetus eläinten suojelusta kuljetuksen aikana sekä asetus metsien seurantakehyksestä.

Asetusehdotus eläinten kuljetuksesta koskee mm. nuorien ja muiden kuljetusten kannalta herkkien eläinten huomioimista, sääntöjen yhtenäistä toimeenpanoa EU:ssa sekä digitalisaation hyödyntämistä ja tehokkaampaa valvontaa. Ehdotuksen käsittelyssä ei ole Belgian kaudella vielä edetty muun muassa teuraskuljetuksille asetettuihin enimmäisaikoihin tai kuljetuslämpötilaa koskeviin vaatimuksiin, jotka ovat Suomelle keskeisiä kysymyksiä.

Maatalousministerit kuulivat neuvostossa myös edistymisraportin metsien seurantakehystä koskevasta asetuksesta. Essayah kommentoi asetusehdotusta seuraavasti:

”Ensisijaisena tavoitteena tulee kuitenkin olla, että jäsenvaltiotasoista tilastotietoa hyödynnettäisiin laajemmin ehdotetun karttajärjestelmän sijaan. On kuitenkin oltava tarkkana, ettei asetus aiheuta kohtuuttomia kustannuksia tai hallinnollista taakkaa. Toimivaltaa ei saa siirtää, sillä se tosiasiallisesti vaikuttaisi jäsenvaltioiden metsäpolitiikkaa koskevaan päätösvaltaan ja aiheuttaisi vaikeasti ennakoitavia vaikutuksia”.

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Iina Mattila p. +358 50 473 6221
erityisasiantuntija Kari Valonen p. +32 473 525 630
Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 24.6.2024


Aihetunnisteet: kalastus, maatalous, ruoka