Lakiehdotukset: kivihiilikielto 2029, lisää biopolttoaineita liikenteeseen sekä biopolttoöljyä lämmitykseen ja työkoneisiin

Uutinen - Julkaistu 18.10.2018

Hallitus esittää, että kivihiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena kielletään 1.5.2029 lukien. Kieltoon tähtäävä esitys lähetettiin 18.10.2018 eduskuntaan. Samalla annettiin myös esitys, jolla edistetään biopolttoaineiden käyttöä liikenteessä sekä biopolttoöljyn käyttöä lämmityksessä ja työkoneissa.

– Hallituksen tänään antamat lakiehdotukset tähtäävät kaikki samaan maaliin – entistä määrätietoisempaan ja nopeampaan toimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kivihiilen osalta haluamme olla sen käytöstä luopuvien maiden etujoukossa, koska se on merkittävä ilmastoteko myös meillä ja olemme olleet perustamassa kansainvälistä Irti Hiilestä -allianssia, toteaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Kivihiilikielto liittyy vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoon. Pitkäjänteisen energiapolitiikan tavoitteena on, että Suomi luopuu asteittain fossiilisten polttoaineiden käytöstä energian tuotannossa ja siirtyy kohti päästötöntä energiajärjestelmää. Ensimmäisenä fossiilisista energialähteistä lopetettaisiin hiilen energiakäyttö.

Tavoitteena on edistää energiajärjestelmämme vähähiilisyyttä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa sekä terveellistä elinympäristöä. Kiellon myötä hiilidioksidipäästöt vähenevät Suomessa vuosittain noin miljoonalla tonnilla, samoin vähenisivät rikkidioksidi-, raskasmetalli- ja muut päästöt.

Suhteellisen pitkän siirtymäajan tavoitteena on varmistaa erilaisten yksityisten ja yleisten etujen yhteensovittaminen. Kivihiilen käyttö energialähteenä on koko ajan vähenemässä, ja kiellon kohteena oleva käyttö olisi vuonna 2029 enää noin 3,4 – 4,3 TWh. Kielto aiheuttaisi eniten kustannusvaikutuksia Helsingin ja Vaasan kaukolämpöverkoissa, joissa se edellyttäisi korvausinvestointien aikaistamista. Muut kivihiiltä pääpolttoaineena käyttävät energiantuotantolaitokset arvioidaan korvattavan muulla tuotannolla jo ennen vuotta 2030. Monipolttoainevoimaloissa siirrytään käyttämään muita polttoaineita kuin hiiltä.

Ennenaikaisesta laitteistojen käytöstä poistamisesta aiheutuvien kariutuneiden kustannusten suuruus olisi noin 38 miljoonaa ja korvausinvestointien lisäkustannusten suuruus noin 14–23 miljoonaa euroa. Valtiolle ei perustuslain nojalla muodostuisi korvausvelvollisuutta, mutta asia arvioitaneen vielä perustuslakivaliokunnassa.

Liikenteeseen lisää biopolttoaineita, lämmitykseen ja työkoneisiin biopolttoöljyä

Hallitus antoi tänään myös jakeluvelvoitteita koskevat lakiehdotukset. Biopolttoaineita koskeva jakeluvelvoite kiristyisi tasaisesti 2020-luvulla. Liikenteessä käytettävien biopolttoaineiden jakeluvelvoite kasvaisi vuodesta 2021 lähtien 18 prosentista 30 prosenttiin vuonna 2029. Kehittyneiden biopolttoaineiden lisävelvoitetta tiukennetaan myös vuodesta 2021 alkaen niin, että se olisi 10 prosenttiyksikköä vuonna 2030.

Nyt asetettu jakeluvelvoite, yhdessä muiden energia- ja ilmastostrategiassa asetettujen tavoitteiden (250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa sekä energiatehokkuuden lisääminen) kanssa, mahdollistaa 50 prosentin päästövähenemän saavuttamisen vuonna 2030.

Kevyen polttoöljyn jakelijoille säädettäisiin uusi velvoite, jonka mukaan lämmitykseen, työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetusta kevyestä polttoöljystä olisi osa korvattava vuodesta 2021 alkaen biopolttoöljyllä. Velvoite kasvaisi asteittain alun 3 prosentista niin, että vuonna 2028 jakeluvelvoite olisi 10 prosenttia.

Biopolttoaineita ja biopolttoöljyä koskevat velvoitteet liittyvät vuoteen 2030 tähtäävien kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman toimeenpanoon. Päästövähenemien lisäksi velvoitteiden avulla lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja vähennetään tuontiöljyn käyttöä.

Ministeri Tiilikaisen esitysaineisto (pdf)

Lisäksi: Kivihiilen ja turpeen veroon kiristyksiä (VM:n tiedote 18.10.2018)

Lisätiedot:
energiaministerin erityisavustaja Vilhartti Hanhilahti, puh. 040 836 4823
hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 506 2078

 

Työ- ja elinkeinoministeriö 18.10.2018 13.33


Aihetunnisteet: bioenergia, ilmastonmuutos