Lakiesitys biokaasun ja sähköpolttoaineiden lisäämisestä jakeluvelvoitteeseen eduskunnan käsittelyyn

Uutinen - Julkaistu 8.4.2021

Hallitus antoi 8.4.2021 eduskunnalle lakiesityksen, jolla säädetään liikennepolttoaineiden kansallisen jakeluvelvoitteen soveltamisalan laajentamisesta biokaasuun ja muuta kuin biologiasta alkuperää oleviin uusiutuviin nestemäisiin ja kaasumaisiin polttoaineisiin.

Jakeluvelvoitteen laajentamisella on tarkoitus vauhdittaa liikennealan irtautumista fossiilisista polttoaineista kustannustehokkaalla tavalla, parantaa liikennealan energialähteiden monipuolistumista sekä edistää innovaatioita, kasvua ja työpaikkojen luomista

– Kotimaisten uusiutuvien polttoaineiden edistäminen vähentää liikenteen päästöjä ja luo kasvua ja työpaikkoja. Biokaasun ottaminen jakeluvelvoitteeseen on merkittävä askel kaasun liikennekäytön lisäämiseksi. Uskon vahvasti myös sähköpolttoaineiden yleistymiseen tällä vuosikymmenellä. Lakiesitys kannustaa investoimaan biokaasuun sekä uusien vähäpäästöisten polttoaineiden kehitykseen ja tuotantoon, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Esityksen tavoitteena on varmistaa, että uudet polttoaineet sisällytetään jakeluvelvoitejärjestelmään tarkoituksenmukaisella tavalla, ja että järjestelmä on myös jatkossa kustannustehokas ja hallinnollisesti kevyt tapa vähentää liikenteen päästöjä.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettua lakia, biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annettua lakia, biopolttoöljyn käytön edistämisestä annettua lakia ja Energiavirastosta annettua lakia.

Esityksellä pannaan täytäntöön EU:n uudelleenlaaditun uusiutuvaa energiaa koskevan RED II -direktiivin mukaiset tietyistä raaka-aineista tuotettujen biopolttoaineiden, biokaasun ja bionesteiden osuusrajoitukset sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteerit muuta kuin biologista alkuperää oleville uusiutuville nestemäisille ja kaasumaisille liikenteen polttoaineille.

Lakimuutoksen myötä liikennepolttoaineiden jakelija voisi täyttää jakeluvelvoitettaan biopolttoaineiden lisäksi myös biokaasulla ja muuta kuin biologista alkuperää olevilla uusiutuvilla nestemäisillä ja kaasumaisilla liikenteen polttoaineilla (RFNBO-polttoaineet, sis. sähköpolttoaineet).

Jakelijoiden käytettävissä oleva uusiutuvien polttoaineiden valikoima laajenisi lisäten kustannustehokkuutta ja vähentäen riippuvuutta yksittäisistä polttoaineista tai polttoainetoimittajista.

Jakeluvelvoitteeseen sisällyttäminen lisää biokaasun kannattavuutta. Laajennus ei välittömästi muuttaisi liikennepolttoaineiden suhteellista kilpailukykyä tai keskinäisiä hintasuhteita.

Sähköpolttoaineiden kaupallistuminen on todennäköistä vasta, kun niiden hintataso on kilpailukykyinen vastaavien biopolttoaineiden ja biokaasun kanssa. Jakeluvelvoitteeseen sisällyttäminen luo kuitenkin kysyntää sähköpolttoaineille pitkälle tulevaisuuteen ja siten kannustaa yrityksiä investoimaan tutkimukseen, kehitykseen ja tuotantolaitoksiin.

Lain soveltamisalan määrittäminen tehtäisiin edelleen jakelijan kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittamien liikenteen polttoaineiden määrän perusteella. Nestemäisten polttoaineiden osalta jakeluvelvoitteen soveltamisraja olisi jatkossakin miljoonaa litraa. Kaasumaisten polttoaineiden jakelijoiden osalta rajaksi säädettäisiin 9 gigawattituntia. Lisäksi lakiin lisättäisiin soveltamisrajan alle jääville jakelijoille mahdollisuus vapaaehtoisesti hakeutua jakeluvelvoitteen alaisuuteen vahvistusmenettelyn kautta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että myös maatilakokoluokan biokaasulaitokset voivat liittyä jakeluvelvoitteen piiriin, jos ne jakelevat riittävästi biokaasua liikenteeseen.

Biokaasun ja sähköpolttoaineiden tuominen jakeluvelvoitteeseen laajentaa mahdollisuuksia vähäpäästöiseen liikkumiseen. Esitys toteuttaa myös hallitusohjelman kirjauksen biokaasun lisäämisestä velvoitteeseen.

Nyt annetussa lakiesityksessä ei esitetä muutoksia jakeluvelvoitteen tasoihin, joka on 30 % vuonna 2030. Jakeluvelvoitteen tasoja arvioidaan syksyllä 2021 vaikutusarvioiden ja selvitysten pohjalta ja osana ilmasto- ja energiastrategian valmistelua.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.6.2021. Jakeluvelvoitelain ehdotettujen siirtymäsäännösten mukaisesti biokaasu lisättäisiin jakeluvelvoitteiseen 1.1.2022 ja RFNBO-polttoaineet 1.1.2023 alkaen.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 029 504 7092
elinkeinoministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, puh. 050 516 2868
yli-insinööri Jukka Saarinen, TEM, puh. 029 506 4806
erityisasiantuntija Harri Haavisto, TEM, puh. 029 504 7059

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 8.4.2021


Aihetunnisteet: biokaasu, biopolttoaineet, energia