Lakiesitys biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen nostosta vuodesta 2026 alkaen

Uutinen - Julkaistu 17.11.2022

Valtioneuvosto lähetti 17.11.2022 eduskunnalle esityksen laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2023.

Esityksen mukaan biopolttoöljyn jakeluvelvoitetta nostettaisiin vuodesta 2026 alkaen siten, että vuonna 2030 jakeluvelvoite olisi 30 prosenttia.

Esityksen tavoitteena on toteuttaa hallituksen syksyn 2021 budjettiriihen linjausta sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) ja ilmasto- ja energiastrategian kirjauksia biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen nostamisesta. Esityksellä tavoitellaan päästövähennyksiä taakanjakosektorilla.

Esityksen mukaan kestävyyslakiin lisättäisiin viittaus sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin. Viittauksella mahdollistettaisiin lämmitys- ja työkonebiokaasun kestävyyden osoittaminen verotusta varten.

Jatkossa myös sähköverolain mukaiset verovelvolliset voivat hakea Energiavirastolta kestävyysjärjestelmän hyväksyntää osoittaakseen lämmitys- ja työkonebiokaasun kestävyyden. Esityksellä korjataan kestävyyslain ja sähköverolain välillä vallitseva epäjohdonmukaisuus.

Biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen korottaminen 3 prosentista 30 prosenttiin voisi tämän hetken arvioiden perusteella nostaa kevyen polttoöljyn hintaa noin 27 prosenttia. Arvioon liittyy kuitenkin merkittävää epävarmuutta. Korotuksen arvioidaan vähentävän taakanjakosektorin päästöjä noin 430 000 hiilidioksiditonnin verran.

Eduskunnalle lähetettyyn lakiesitykseen liittyy valtioneuvoston lausuma, jonka mukaan valtioneuvoston tarkoituksena on varata vuosien 2024–2027 julkisen talouden suunnitelmaan 50 miljoonan euron pysyvä määräraha biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen korottamisesta aiheutuvien maatilojen kustannusten kompensointia varten.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Outi Vilén, TEM, puh. 029 504 7016
erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, TEM, p. 029 504 7067

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 17.11.2022


Aihetunnisteet: biopolttoaineet, energia