Lakiesitys tehostaisi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupakäsittelyä

Uutinen - Julkaistu 22.10.2020

Valtioneuvosto päätti 22.10.2020 lähettää eduskunnan käsiteltäväksi esityksen laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä. Esityksen tavoitteena on sujuvoittaa tuotantolaitoshankkeiden lupamenettelyjä mahdollistamalla hakijalle asiointi ja neuvonta sähköisen järjestelmän (sähköinen yhteyspiste) kautta.

Uudella lailla pantaisiin toimeen EU:n uudelleen laaditun uusiutuvan energian direktiivin (RED II), uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjen organisointia ja kestoa koskeva sääntely. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.6.2021.

Tavoitteena on määritellä lain soveltamisala direktiivin asettamissa puitteissa siten, että kansalliset ominaispiirteet ja kehitystarpeet otetaan huomioon. Tavoitteena on jouduttaa ja tehostaa lupamenettelyitä ja muita hallinnollisia menettelyitä ilman, että niiden vaatimuksia tai sisältöjä muutetaan tai kansalaisten osallistumisoikeuksia ja -mahdollisuuksia heikennetään.

Keskitettyä neuvontaa hankekehittäjille

Esityksen tavoitteena on parantaa neuvontaa ja sen saatavuutta. Yhteyspisteviranomaiseksi laissa ehdotetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusta. Sen tehtäviä olisivat hankekehittäjille suunnattu keskitetty neuvonta menettelytavoista, määräaikojen toteutumisen seuranta sekä menettelykäsikirjan laatiminen ja sen ylläpidon koordinointi. Yhteyspisteviranomainen hyödyntää tehtäviensä hoitamisessa sähköistä yhteyspistettä.

Sähköisen yhteyspisteen kautta annettavasta neuvonnasta huolehtisi niin yhteyspisteviranomainen kuin toimivaltaiset viranomaiset. Toimivaltaiset viranomaiset vastaisivat jatkossakin neuvonnasta, joka edellyttää syvällistä osaamista asiaa koskevasta substanssilainsäädännöstä.

Hakija voisi hoitaa sähköisen yhteyspisteen kautta laissa erikseen määriteltyihin lupamenettelyihin ja muihin hallinnollisiin menettelyihin liittyvän asioinnin asian vireille tulosta päätöksen antamiseen asti.

Yhteyspisteviranomaisen nimeämisen jälkeenkin eri viranomaisten päätöksentekoon liittyvät toimivallat säilyisivät nykyisellään. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ei tulisi yhteyspisteviranomaisen roolissa käsittelemään soveltamisalaan sisältyviä lupamenettelyitä tai muita hallinnollisia menettelyitä koskevia asioita.

Sitovat määräajat tuotantolaitosten lupa- ja hyväksymismenettelyille

Direktiivin mukaisesti lakiehdotuksessa säädetään erikseen määriteltyjen lupamenettelyjen ja hallinnollisten hyväksymismenettelyjen sitovista määräajoista ja niiden laskentasäännöistä. Määräaika olisi hankkeen koosta ja luonteesta riippuen yhden tai kahden vuoden pituinen ja sitä voitaisiin poikkeuksellisten olosuhteiden perusteella pidentää enintään vuodella.

Lakiehdotuksella ei ole vaikutuksia osallisten ja asianosaisten osallistamista koskevaan sääntelyyn, kuten lakisääteisiin kuulemisiin varattuihin aikoihin.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 029 504 7092
erityisasiantuntija Outi Vilén, TEM, puh. 029 504 7016

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 22.10.2020


Aihetunnisteet: energiapolitiikka, uutiset