Lakiluonnos joutoalueiden metsitystuesta lausunnolle

Uutinen - Julkaistu 29.5.2020

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja joutoalueiden metsitystukeen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Yksityiset maanomistajat voisivat esityksen mukaan saada vuodesta 2021 lähtien tietyin ehdoin tukea joutokäytössä olevien puuttomien alueiden metsitykseen. Metsitystukeen oikeutettuja alueita olisivat maatalouskäytön ulkopuolelle jääneet peltolohkot ja entiset turvetuotantoalueet. Lausuntoja voi antaa maanantaihin 6.7.2020 asti.

Luonnos hallituksen esitykseksi liittyy maankäyttösektoria koskevaan laajaan ilmastotoimenpiteiden kokonaisuuteen, josta on linjattu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa. Toimenpiteillä vähennetään maa- ja metsätalouden ja muun maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöjä sekä ylläpidetään ja vahvistetaan hiilinieluja ja -varastoja kokonaiskestävyys huomioiden. Yksi keino lisätä metsien hiilensidontaa on metsäpinta-alan lisääminen.

”Metsitystuen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vahvistaa hiilinieluja. Tukikelpoisten alueiden ulkopuolelle on rajattu aktiivisen ruoantuotannon ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Hallituksen esityksen mukaan tukea myönnettäisiin maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Aktiivisessa viljelykäytössä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää, joten tuen ehtona olisi se, ettei peltoala ole saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen. Tukea ei myönnettäisi ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten niittyjen, ahojen, ketojen ja hakamaiden metsittämiseen. Myöskään metsämaaksi luettavat alueet eivät olisi oikeutettuja tukeen.

Metsitystukea haettaisiin Metsäkeskuksesta, ja tukijärjestelmän olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta. Metsitykseen liittyviä toimenpiteitä ei saisi aloittaa ennen tukipäätöksen saamista. Tuki muodostuisi kiinteästä kustannuskorvauksesta ja hoitopalkkiosta ja perustuisi keskimääräisiin laskennallisiin kustannuksiin per hehtaari. Metsitetyn alueen hoitovelvoite ja metsämaana säilyttämisvelvoite kestäisivät 10 vuotta.

Lausuntopyyntö PDF 246kB 
Luonnos hallituksen esitykseksi PDF 662kB 

Lisää maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteistä (mmm.fi)

Lisätietoja esitysluonnoksesta:      
Neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola, p. 029 516 2350
Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen,  p. 029 516 2153
Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, p. 029 516 2447
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@mmm.fi


Aihetunnisteet: uutiset