Lausunnoilla olevaa luonnosta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi on täydennetty skenaariolaskelmilla

Uutinen - Julkaistu 3.5.2022

Luonnonvarakeskuksen skenaariotarkastelun mukaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnoksen toimenpiteillä saataisiin vuoteen 2035 mennessä 4,7 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruinen ilmastovaikutus. Näin ollen maankäyttösektori tuottaisi vuonna 2035 yhteensä noin 22,7 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruisen nettovaikutuksen. Täten hallituksen linjaama tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2035 olisi toteutettavissa maankäyttösektorin osalta.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnos kokoaa yhteen keinot, joiden avulla maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön päästöjä voidaan vähentää ja hiilinieluja ja -varastoja vahvistaa. Huhtikuun 14. päivänä lausuntokierrokselle lähetetty suunnitelmaluonnos sisälsi Luonnonvarakeskuksen arvion eri toimenpiteiden ilmastovaikutuksista. Toimenpidekohtaisen arvion mukaan luonnoksen toimilla saataisiin vuoteen 2035 mennessä aikaan yhteensä noin 3,4–3,6 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruinen nettovaikutus.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma tulee olemaan osa ilmastolain mukaista suunnittelujärjestelmää. Jotta suunnitelma täyttäisi uudistettavana olevan ilmastolain (HE 27 / 2022 vp) sisältövaatimukset, toimenpidekohtaisia laskelmia haluttiin täydentää skenaariotarkastelulla. Luonnonvarakeskuksen tutkijat laativat skenaariotarkastelun, jonka perusteella suunnitelmaluonnoksen toimenpiteet vähentäisivät maankäyttösektorin päästöjä tai vahvistaisivat nieluja vuoteen 2035 mennessä yhteensä 4,7 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Nykytoimenpiteillä maankäyttösektori olisi vuonna 2035 18,0 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin kokoinen nettonielu. Lisätoimien avulla nettovaikutus vahvistuisi 22,7 miljoonaan hiilidioksidiekvivalenttitonniin. Maankäyttösektorin ilmastovaikutusten arviointiin sisältyy kuitenkin muita sektoreita suurempia epävarmuuksia.

”Hallituksen tavoite nettonielun vahvistamiseksi on määritelty suhteessa nykytoimiin, joten oli tärkeää, että skenaariotarkastelu saatiin tuotettua maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman tueksi. Yksittäisten toimenpiteiden vaikutuksista käy ilmi kunkin toimen merkittävyys osana kokonaisuutta, mutta skenaariotarkastelussa on osittain voitu huomioida myös yhteisvaikutuksia sekä ennen kaikkea sitoa vaikutusarviot maankäyttösektorin perusskenaarioon. Skenaario on aina tietynlainen oletus tulevaisuuden kehityksestä ja laskentamenetelmiä kehitetään jatkuvasti, joten tulosta voidaan pitää suuntaa antavana”, avaa Luonnonvarakeskuksen tutkija Paula Ollila.

”Skenaariolaskelmat vahvistavat suunnitelmaluonnoksessa aiemmin esitetyn vaikutusarvion, jonka mukaan valituilla toimilla todella saavutetaan hallituksen asettama tavoite maankäyttösektorille ja ylitetäänkin se. Laskelmiin liittyy kuitenkin paljon epävarmuuksia, joten tämä hyvin kunnianhimoinen taso vaikuttaa perustellulta. Nyt on oleellista toimeenpano ja sen resursointi,” kommentoi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelutyöryhmän puheenjohtaja, luonnonvaraneuvos Heikki Granholm.

Toimenpiteiden seurantaa ja vaikuttavuusarviointia tullaan kehittämään edelleen tulevina vuosina. Skenaariotarkastelun tuloksia ja metodologiaa avataan tarkemmin perjantaina 6. toukokuuta kello 8.15-9.00 järjestettävässä webinaarissa. Tilaisuuteen voi ilmoittautua tästä.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta voi antaa lausuntoja 18.5. saakka lausuntopalvelu.fi-sivustolla, jonne on lisätty skenaariolaskelmat sekä ruotsinkielinen käännös maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman johdannosta, tavoitteista ja toimenpiteistä. Suunnitelma on tarkoitus antaa valtioneuvoston selontekona eduskunnalle kesällä.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnos 14.4.2022, päivitetty versio 3.5.2022PDF, täydennetty luku 8.2 ja liite 1)

Lisätietoja:

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnos lausuntokierrokselle (tiedote 14.4.2022)

Lausuntopyyntö lausuntopalvelu.fi -sivustolla

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman laatiminen

Heikki Granholm
luonnonvaraneuvos
heikki.granholm@gov.fi
p. +358 40 077 4298

Paula Ollila
tutkija, Luonnonvarakeskus
paula.ollila@luke.fi
p. +358 295 322003

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 3.5.2022


Aihetunnisteet: ilmasto, maankäyttö