Luomusitoumukset ja osa ympäristösopimuksista haettavina

Uutinen - Julkaistu 23.2.2018

Tänä vuonna voi hakea sekä uusia luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksia että uusia luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksia. Hallitus hyväksyi tänään asetuksen ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2018.

Uusjakolohkoja korvauskelpoisiksi, saneerauskasvien ehtoihin muutos

Vuonna 2018 viljelijät voivat hakea luonnonhaittakorvausta ja antaa uuden viisivuotisen luomusitoumuksen. Voimassa oleviin luomusitoumuksiin voidaan liittää uutta korvauskelpoista alaa tai tehdä uusi sitoumus, jos uusi ala ylittää viisi hehtaaria.

Viljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea kosteikkojen hoitoa koskevia ympäristösopimuksia sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevia ympäristösopimuksia, jotka alkaisivat 1.5.2018. Kosteikon hoitosopimusta voi hakea myös vesioikeudellinen yhteisö. Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitäjä voi hakea ympäristösopimusta.

Uusia ympäristösitoumuksia ei voi antaa, mutta voimassa oleviin sitoumuksiin voi lisätä uusjakosuunnitelmissa päätettyjä korvauskelvottomia peltoaloja. Lisäys voi olla enintään 5 hehtaaria tai pienillä tiloilla enintään yksi hehtaari. Vaikka uusia ympäristösitoumuksia ei voi antaa, sitoumuksen voi kuitenkin esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteessa siirtää toiselle tai jakaa.

Korvausta ei voi enää hakea ei-tuotannollisen investoinnin toteuttamiseen kosteikon rakentamiseksi tai perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen, koska näihin varatut määrärahat on jo sidottu menossa oleviin hankkeisiin. (MMM:n tiedote 24.11.2017 ympäristöinvestoinneista)

Saneerauskasveja koskevaan ympäristökorvaukseen hyväksyttiin muutos, jonka mukaan korvausta voidaan maksaa viljelykierrossa perunaa, sokerijuurikasta tai avomaan puutarhakasveja viljeleville maatiloille sellaisilta peruslohkon aloilta, joilla on tukihakemuksessa ilmoitettu viljellyn jotain näistä kasveista vuonna 2015, 2016 tai 2017.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, puh. 040 839 6599
neuvotteleva virkamies Sini Wallenius, puh. 040 359 3103
maatalousylitarkastaja Antero Nikander, puh. 040 318 8957

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  22.2.2018