Luonnos Kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 lausunnoille

Uutinen - Julkaistu 14.9.2022

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille laajapohjaisen valmisteluryhmän laatiman luonnoksen Kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030). Suunnitelman tavoitteena on edistää ilmastonmuutokseen liittyvien riskien hallintaa ja ilmastokestävyyttä yhteiskunnan eri osa-alueilla. Lausuntoaika jatkuu 14.10.2022 asti.

Kansallista sopeutumissuunnitelmaa 2030 on valmisteltu syksystä 2021 alkaen maa- ja metsätalousministeriön johdolla työskennelleessä työryhmässä, jossa on ollut yhdeksän hallinnonalan edustus. Valmistelun tukena on toiminut sihteeristö, jonka työhön on osallistunut asiantuntijoita Ilmatieteen laitoksesta, Luonnonvarakeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Väylävirastosta ja ELY-keskuksesta.

Valmistelun pohjana käytettiin muun muassa valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan (VN TEAS) puitteissa laadittua KOKOSOPU-kokonaisarviota kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta, ja työn kuluessa järjestettiin useita vuorovaikutustilaisuuksia eri sidosryhmille.

Luonnos sopeutumissuunnitelmaksi sisältää vision ja kolme päämäärää, joita kohti ilmastonmuutokseen sopeutumista on tarkoitus tulevina vuosina viedä. Päämäärien lisäksi suunnitelmassa on kuvattu 24 tavoitetta sekä politiikkatoimia, joiden avulla varautumista ja sopeutumista on tarkoitus panna toimeen.

Tavoitteet on jaettu suunnitelmassa 12 teemakokonaisuuteen, jotka käsittelevät muun muassa kansallisen tason strategista suunnittelua, kokonaisturvallisuutta ja huoltovarmuutta, ruokaturvaa, infrastruktuuria ja rakennettua ympäristöä, luonnonvarojen käyttöä ja luonnon monimuotoisuutta, terveyden suojelua ja edistämistä, kulttuuriperintöä ja -ympäristöä sekä alue- ja kuntatason ilmastoriskien hallintaa.

Suunnitelmaan on lisäksi tiivistetty sihteeristön laatimat toimialakohtaiset ja alueelliset tarkastelut, joissa kuvataan Suomessa jo tapahtuneita ja lähitulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia sekä sitä, millaisia riskejä ja haavoittuvuuksia niihin liittyy.

”Maapallon ilmasto on muuttunut ilmastonmuutoksen hillintätoimista huolimatta, ja sään ääri-ilmiöt ja muut ilmaston lämpenemiseen yhdistetyt vaikutukset näkyvät myös Suomessa. Yhteiskunnan ilmastokestävyyden vahvistaminen ja ilmastonmuutokseen liittyviin riskeihin varautuminen on siten entistä tärkeämpää”, painottaa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen. Suunnitelmaan nyt lisätty alueellinen tarkastelu on hänestä erityisen arvokas, koska Suomi on pinta-alaltaan suuri maa ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat erilaisia maan eri osissa.

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2030 on järjestyksessä jo kolmas kansallisen tason sopeutumissuunnitelma Suomessa. Ensimmäinen, kansallisen sopeutumisstrategian nimellä tunnettu asiakirja, laadittiin vuonna 2005 ja toinen, kuluvan vuoden loppuun asti voimassa oleva suunnitelma, vuonna 2014. Lausunnoille nyt lähetetty luonnos uudeksi suunnitelmaksi on yhdenmukainen kesällä 2021 julkaistun EU:n sopeutumisstrategian kanssa.

Kansallinen sopeutumissuunnitelma 2030 viimeistellään lausuntokierroksella saadun palautteen pohjalta, ja valtioneuvoston on tarkoitus antaa valmis suunnitelma selontekona eduskunnalle loppuvuodesta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:
•    Erityisasiantuntija Karoliina Pilli-Sihvola, p. 029 516 2069, kiss2030@gov.fi ((23.9. asti)
•    Neuvotteleva virkamies Kirsi Mäkinen, p. 029 516 2104, kiss2030@gov.fi (26.9. alkaen)

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää tiistaina 27. syyskuuta klo 9-11 sidosryhmätilaisuuden, jossa pyritään jo lausuntokierroksen aikana vastaamaan mahdollisia lausunnonantajia askarruttaviin kysymyksiin. Ohjelmassa on myös paneelikeskustelu, jonka pääteemana ovat suunnitelman toimeenpanon edellytykset. Aiheesta keskustelemassa ovat Huoltovarmuuskeskuksen varautumispäällikkö Tapio Tourula, Finanssialan varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari, EK:n johtava ilmastoasiantuntija Janne Peljo, Kuntaliiton yhdyskunta- ja ympäristöyksikön johtaja Miira Riipinen sekä SPR:n varautumisen ja valmiuden koordinaattori Niina Hirvonen. Tilaisuuteen voi osallistua joko paikan päällä Helsingin Säätytalolla tai etäyhteyden kautta.

-> Ks. sidosryhmätilaisuuden 27.9. ohjelma ja ilmoittaudu sinäkin mukaan!

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 14.9.2022


Aihetunnisteet: ilmasto