Luonnos uudeksi Kansalliseksi metsästrategiaksi lausuntokierroksella

Uutinen - Julkaistu 20.11.2018

Luonnos uudistetuksi Kansalliseksi metsästrategiaksi lähetettiin tällä viikolla lausunnoille, joiden määräaika on 30.11.2018. Vuoteen 2025 ulottuva strategia on tarkoitus julkaista valtioneuvoston periaatepäätöksenä vuoden 2019 alussa. Päivitystyössä on pyritty vastaamaan muuttuneeseen toimintaympäristöön uudistamalla erityisesti strategian toimenpideosiota.

Vuonna 2015 hyväksytty Kansallinen metsästrategia 2025 kokoaa yhteen metsien käyttöä koskevat erilaiset tavoitteet sekä niistä johdetut toimenpiteet. Strategia on viime vuonna toteutetun arvioinnin perusteella osoittautunut hyväksi työkaluksi metsäpolitiikan ohjauksessa, toimenpiteiden priorisoinnissa ja alan yhteisessä kehittämisessä. Myös strategian visio ”Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde” on edelleen ajankohtainen.

Toimintaympäristössä on muutamassa vuodessa tapahtunut muutoksia, jotka on otettu huomioon päivitetyn strategian toimenpideosiossa. Muutoksen suuntia ovat muun muassa puupohjaisten tuotteiden kysynnän kasvu, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, digitalisaatio, Aasian kasvanut merkitys suomalaiselle metsäalalle sekä kestävyyden turvaaminen ja vastuullisuus. Uudistetussa strategiassa pyritään sovittamaan tasapainoisesti yhteen taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Aktiivisella ja kestävällä metsien hoidolla tavoitellaan metsien kasvun lisäämistä niin, että metsät säilyvät hiilinieluina ja raaka-ainetta riittää samalla teollisuuden tarpeisiin ja korvaamaan fossiilisia raaka-aineita. Lisääntyvien hakkuiden vastapainoksi tarvitaan luonnonhoidon tehostamista.

Hankesalkku uudistuu

Osa vuonna 2015 nimetyistä strategisista hankkeista on jo toteutunut ja tilalle on nyt lisätty uusia, ajankohtaisiin tarpeisiin vastaavia hankkeita.

Uusilla hankkeilla lisätään muun muassa tietämystä hiilivarastojen ja hiilensidonnan kehittymisestä metsissä sekä metsien ja metsänhoidon myönteisistä vaikutuksista ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Hankkeilla tuetaan myös uusien puupohjaisten tuotteiden kehittämistä ja puurakentamista, edistetään luontomatkailun ja luonnontuotealan kehitysmahdollisuuksia sekä korostetaan nuorisonäkökulmaa, monipuolista osaamista ja viestintää. Kansainvälisessä metsäpolitiikassa ja EU-vaikuttamisessa tavoitteena on vahvistaa metsätalouden ja metsiin pohjautuvan biotalouden roolia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Strategialuonnos on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriön johdolla, ja valmistelussa on kuultu metsäneuvostoa ja sen alaisia työryhmiä. Taustatietoa ja ideoita päivitystyöhön on saatu myös useista alueellisista kuulemisista ja kansalaisille suunnatun Ota kantaa -kyselyn vastauksista. Ehdotettujen toimenpiteitten toteutuminen edellyttää sekä metsäalan toimijoiden että monien hallinnonalojen tukea ja yhteistyötä.

Lausuntopyyntö ja luonnos uudeksi metsästrategiaksi

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisasiantuntija Katja Matveinen, p. 029 516 2287, 040 179 7909
ylijohtaja, osastopäällikkö Juha S. Niemelä, p. 029 516 2009

 

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 16.11.2018 


Aihetunnisteet: metsästrategia