Luonnos valtioneuvoston asetukseksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta lausunnolle

Uutinen - Julkaistu 22.4.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukeen liittyvästä valtioneuvoston asetusluonnoksesta. Hallitus antoi maaliskuun lopulla eduskunnalle esityksen teollisuuden sähköistämistukilaiksi, jonka toimeenpanosta säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Asetuksessa säädettäisiin valtiontukisuuntaviivojen mukaisesti valmistellun tuen hakemiseen ja myöntämiseen liittyvistä tarkennuksista sekä kansallisesti asetettuun tuen käyttöehtoon liittyvistä tarkennuksista. Lausuntoaikaa asetusluonnoksesta on 20.5.2022 saakka.

Asetuksella säädettäisiin tukihakemuksen toimittamiseen liittyvistä määräajoista sekä hakemuksella edellytettävistä tiedoista. Asetuksella säädettäisiin myös tuen määrän laskentaan liittyvistä yksityiskohdista sekä Energiaviraston tuen myöntämistä koskevan päätöksen sisällöstä.

Lakiesityksen mukaan toiminnanharjoittajien tulee käyttää niille myönnetystä tuesta vähintään 50 prosenttia hiilineutraaliutta edistäviin kehittämistoimiin. Tuki on näin teollisuudelle kannustin etsiä ja toteuttaa ratkaisuja teollisuuden päästöjen vähentämiseksi. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tuen käyttöön liittyvistä tarkennuksista, kuten kehittämistoimien edellytyksistä sekä niistä syntyvien kustannusten hyväksyttävyydestä.

Sähköistämistukilaki ja -asetus ovat tarkoitetut tulemaan voimaan kesällä 2022. Voimaantulo edellyttää, että Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen valtiontuki-ilmoituksen. Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Energiavirasto järjestävät toiminnanharjoittajille suunnatun infotilaisuuden sähköistäistuesta alkukesästä 2022.

Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukea koskevien säädösten tavoitteena on ehkäistä ns. hiilivuotoriskiä, turvata teollisuuden kustannuskilpailukykyä ja ohjata toiminnanharjoittajia kehittämään teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi. Hiilivuodolla tarkoitetaan mahdollista kasvihuonekaasujen maailmanlaajuista kokonaispäästöjen lisääntymistä, kun yritykset siirtävät tai perustavat tuotantoa EU:n ja sen päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle.

Sähköistämistukea voitaisiin myöntää toiminnanharjoittajille vuosina 2022-2026. Maksettavan tuen suuruus riippuisi muun muassa päästöoikeuden hinnasta sekä toiminnanharjoittajan sähkönkulutuksesta tai tuotannon määrästä.

Lausuntoja pyydetään Lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta viimeistään 20.5.2022

Lausunnot asetusluonnoksesta pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi-sivustolla siellä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen ministeriöön sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttöön löytyvät lausuntopalvelu.fi käyttöohjeista. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan sivustolla.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Anna-Maija Sinnemaa, TEM, p. 029 504 7303

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 22.4.2022