MMM: Maankäyttösektorin ilmastokestävyyttä edistetään tutkitun tiedon pohjalta – uudet rahoitushaut auki lokakuussa

Hiilestä kiinni logo.

Uutinen - Julkaistu 10.9.2021

Maa- ja metsätalousministeriö avaa 6. lokakuuta uudet rahoitushaut, joilla rahoitetaan maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimikokonaisuuteen liittyviä tutkimus-, innovaatio- ja kehittämishankkeita. Uusia hankkeita rahoitetaan yhteensä noin 13 miljoonalla eurolla. Haut ovat avoinna 4.11.2021 asti.

Vuonna 2020 käynnistettyä Hiilestä kiinni -kokonaisuutta täydentävät hankkeet ovat osa hallitusohjelman mukaisia maankäyttösektorin lisätoimia, joilla tavoitellaan yhteensä vähintään kolmen miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin vuosittaista päästövähennystä vuoteen 2035 mennessä. Rahoitettavien hankkeiden odotetaan edistävän maa- ja metsätalouden hiilensidontaa ja -varastointia, vähentävän maankäyttösektorin päästöjä sekä tukevan sopeutumista ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin.

Uusien kehittämishankkeiden toivotaan tukevan erityisesti paikallista ilmastotyötä

Käytännönläheisten kehittämishankkeiden toivotaan edistävän erityisesti paikallista ilmastotyötä. Hankkeita rahoitetaan haussa noin 8 miljoonalla eurolla.

Kehittämishankkeet voivat esimerkiksi edistää ilmastokestävien ja sopeutumista tukevien maanviljely- ja metsänhoitomenetelmien käyttöönottoa ja oikeudenmukaista siirtymää. Hankkeet voivat myös ehkäistä metsäkatoa ja turvepeltojen raivausta, ja niissä voidaan kehittää ja pilotoida esimerkiksi turvetuotannosta vapautuvien maiden jatkokäyttöä, kosteikkoviljelyä tai vesitalouden valuma-aluetason toimintamalleja. Kehittämishankehaussa on tavoitteena rahoittaa myös hiilimarkkinakokeiluja sekä edistää kasvihuonekaasujen sidontakertoimien kehittämistä eri viljelytavoilla ja maalajeilla.

Kehittämishankehaun toivotaan kannustavan toimijoita paikalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön. Rahoitusta voidaan myöntää eri sektoreiden toimijoille, muun muassa korkeakouluille, kunnille, maakunnille, Metsähallitukselle, neuvontajärjestöille, oppilaitoksille, paliskunnille, seurakunnille, tutkimusorganisaatioille ja virastoille, yhdistyksille sekä yrityksille.

– Meillä on nyt poikkeuksellisen hyvä tilaisuus panostaa käytännön ilmastotoimiin alueilla. Kyse on maa- ja metsätalouden ilmastokestävyyden vahvistamisesta, mutta myös alueiden elinvoimasta ja mahdollisuudesta edistää paikallista osaamista ja parhaiden käytäntöjen leviämistä, painottaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

– Toivon haun kannustavan mukaan laajasti eri toimijoita ratkaisemaan käytännössä niitä kysymyksiä, joita maa- ja metsätalouden ympärillä nyt pohditaan, ministeri jatkaa.

Tutkimus- ja innovaatio -ohjelmassa panostetaan nuoriin tutkijoihin

Lokakuussa avataan myös täydennyshaku Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan. Tutkimusta rahoitetaan haussa noin 5 miljoonalla eurolla. Tutkimus- ja innovaatio-ohjelman tavoitteena on tuottaa toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa uutta tutkimustietoa ja ratkaisuehdotuksia, jotka edistävät maankäyttösektorin ilmastotoimia ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä. Hankkeissa tulee huomioida myös muun muassa luonnon monimuotoisuuteen, vesistöihin ja ruokaturvaan liittyvät vaikutukset.

– Tutkimus- ja innovaatio-ohjelman tavoitteena on vahvistaa edelleen alan tutkimusta ja uudistumista. Kiinnitämme siksi erityistä huomiota tieteellisen uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden työn tukemiseen. Tarjoamme heille koulutusta erityisesti tutkimuksen vaikuttavuudesta sekä mahdollisuuden verkostoitumiseen, kertoo tutkimus- ja innovaatio-ohjelman ohjelmapäällikkö Marjaana Suorsa.

Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii toteuttamaan lokakuun hakukierroksen yhteydessä myös Suomen kestävän kasvun ohjelmaan (RRF) liittyvän ympäristökestävyyttä ja luontopohjaisia ratkaisuja sekä maankäyttösektorin ilmastokestäviä toimenpiteitä edistävien hankkeiden ensimmäisen rahoitushaun. Vielä valmisteilla olevassa haussa on tarkoitus rahoittaa ilmastokestävää metsätaloutta edistäviä hankkeita yhteensä 7 miljoonalla eurolla.

Tutkimus- ja innovaatio-ohjelman sekä kehittämishankkeiden haut esitellään 7.10. klo 9.00–10.30 järjestettävässä webinaarissa. Vahvistus RRF-haun aikataulusta sekä hakujen hakukuulutukset ja kutsu webinaariin julkaistaan syyskuun aikana maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Marjaana Suorsa, ohjelmapäällikkö, p. 050 352 7506, etunimi.sukunimi@gov.fi
Anna Salminen, johtava asiantuntija, p. 050 358 8793, etunimi.sukunimi@gov.fi
Teppo Säkkinen, ministerin erityisavustaja, p. 050 516 2868, etunimi.sukunimi@tem.fi

Maa- ja metsätalousministeriön koordinoiman Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa maankäyttösektorin ilmastotyöhön liittyvää osaamista ja tietopohjaa sekä tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä tahoja ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Lisää kokonaisuudesta osoitteessa mmm.fi/maankäyttösektorin-ilmastosuunnitelma

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 10.9.2021