Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma laaditaan vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa

Uutinen - Julkaistu 18.6.2021

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa valmisteleva virkamiestyöryhmä kuuli kesäkuun kokouksessaan suunnitelman kannalta keskeisten tutkimus- ja selvityshankkeiden edustajia. Valmistelua tehdään muutenkin vuorovaikutuksessa tutkijoiden ja eri sidosryhmien kanssa. Syksyn ohjelmassa on myös useita alueellisia tilaisuuksia.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa (MISU) laativa työryhmä kokoontui 8.6.2021 tarkastelemaan suunnitelman laatimisen kannalta keskeisten tutkimus- ja selvityshankkeiden tuloksia. Kokouksessa kuultiin esitykset muun muassa HIISI- ja ILMAVA-hankkeista, turvemaiden päästöihin keskittyneestä SOMPA-hankkeesta sekä kivennäismaiden hiilensidonnasta ja maaperän kasvukunnosta.

HIISI- eli Hiilineutraali Suomi 2035 -hankkeessa tutkitaan uusien ilmasto- ja energiapoliittisten toimien vaikutuksia ympäristölle ja eri toimialoille. Maatalousmaan osalta paino on maakäytön muutoksissa, heikkotuottoisissa ja runsaspäästöisissä turvepelloissa ja kivennäismaiden hiilensidonnassa. Muun maankäytön ilmastotoimina on tunnistettu muun muassa joutoalueiden metsitys sekä ojitettuihin turvemaihin liittyvät toimet kuten jatkuvapeitteinen kasvatus.

ILMAVA-hankkeessaAvautuu uudessa välilehdessä selvitettiin maankäyttösektorin päästövähennysmahdollisuuksia aiemman tutkimustiedon ja asiantuntija-arvioiden pohjalta sekä olemassa olevia mallinnusmenetelmiä hyödyntäen. Työryhmän keskustelussa nousivat tältä osin esiin muun muassa kannustimet veden pinnan nostamiseksi runsaspäästöisillä turvemailla, kosteikkometsityksen teknistaloudellinen toteutettavuus ja vaikutukset, kosteikkoviljeltävien kasvien tuotantoketjuun liittyvät kysymykset sekä turvepeltojen metsityksen vaikutukset.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVA) vastaavat Gaia Consulting ja Pellervon taloustutkimus PTT. SOVA-hanke tulee kytkeytymään tiiviisti suunnitelman valmisteluun, koska hankkeen tuloksia hyödynnetään myös suunnitelman toimenpiteiden määrittelyssä. SOVA-hankkeessa arvioidaan myös se, miten suunnitelma huomioi oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet ja kestävän kehityksen tavoitteet.

Ilmastosuunnitelmaan sisältyvät metsäkadon ehkäisyä koskevat suositukset tuotetaan Luonnonvarakeskuksen Metsäkadon ehkäisy -hankkeessa. Hankkeessa kartoitetaan muun muassa metsänraivauksen ilmastovaikutuksia ja hinnoittelua, maankäytönmuutosmaksua ja muita ohjauskeinoja sekä ao. ohjauskeinojen vaikutuksia ilmastoon, monimuotoisuuteen ja vesistökuormitukseen. Hankkeessa tarkastellaan pellonraivauksen ohella myös muuta metsäkatoa aiheuttavaa maankäyttöä.

Alkusyksystä virkamiestyöryhmä ryhtyy arvioimaan eri ilmastotoimenpiteiden toteutettavuutta, hyväksyttävyyttä ja kokonaiskestävyyttä. Työryhmä valmistelee lisäksi esityksen tarvittavista ohjauskeinoista ja arvioi suunnitelman toimeenpanoon tarvittavien resurssien määrää. Työtä tehdään vuorovaikutteisesti sidosryhmien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Osana valmistelua järjestetään myös alueellisia tilaisuuksia sekä webinaareja ja työpajoja. Lausunnoille maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma on tarkoitus lähettää marras-joulukuun vaihteessa.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa laativan virkamiestyöryhmän yksi keskeinen tehtävä on varmistaa, että suunnitelmaehdotus on johdonmukainen muiden energia- ja ilmastokehyksen suunnitelmien kuten ilmasto- ja energiastrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman kanssa. Muita suunnitelman kannalta tärkeitä ohjelmia ovat kansallinen CAP-suunnitelma ja ilmastoruokaohjelma. Lähiaikoina käynnistyvät myös Kansallisen metsästrategian arviointi ja päivittäminen sekä Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman päivittäminen.

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 18.6.2021


Aihetunnisteet: maankäyttö, maatalous, metsä