Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnos lausuntokierrokselle

Uutinen - Julkaistu 14.4.2022

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää 14.4.‒18.5.2022 lausuntoja valmistelutyöryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU). Koko maankäyttösektorin kattava ilmastosuunnitelma kokoaa yhteen vaikuttavat ja kustannustehokkaat keinot, joiden avulla maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön päästöjä voidaan vähentää ja hiilinieluja ja -varastoja vahvistaa. Suunnitelma edistää osaltaan Suomen hiilineutraaliustavoitteen toteutumista vuoteen 2035 mennessä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti maankäyttösektori kytketään tällä hallituskaudella entistä tiiviimmin osaksi kansallisen ilmasto- ja energiapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa. Suunnitelman avulla toteutetaan myös Euroopan unionin ilmastotavoitteita ja kansainvälisen tason sitoumuksia. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma on laadittu nyt ensimmäistä kertaa. Tavoitteena on saada aikaan yhteensä vähintään kolmen miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin vuosittainen ilmastovaikutus vuoteen 2035 mennessä. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma edistää myös maataloudelle asetetun 29 % päästövähennystavoitteen toteutumista.

Hallitusohjelma linjaa useita maatalousmaata, metsätaloutta sekä maankäytön muutoksia koskevia ilmastotoimia, jotka on liitetty osaksi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnosta. Keskeisiä suunnitelmaluonnoksessa mukana olevia jo käynnistettyjä toimia ovat muun muassa joutoalueiden metsitystuki, turvemetsien tuhkalannoitus ja Metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset. Muita luonnoksessa esitettäviä toimia ovat esimerkiksi turvepeltojen ja suometsien ilmastokestävää käyttöä edistävät toimet, hiilensidonnan, varastoinnin ja markkinoiden edistäminen sekä metsäkadon ehkäisy erilaisin toimin. Lisäksi mukana on kansallisia CAP-toimenpiteitä ja tutkimuksen, osaamisen kehittämisen, koulutuksen ja neuvonnan kaltaisia poikkileikkaavia toimia.

Maankäyttösektorin ilmastovaikutusten arviointiin ja toteutumiseen liittyy suuria epävarmuuksia. Valmistelun loppuvaiheessa tapahtunut Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutukset toimintaympäristöön on pyritty huomioimaan suunnitelmaluonnoksessa.

”Laajan toimenpidevalikoiman avulla varmistetaan, että riskeihin ja epävarmuuksiin voidaan vastata ja ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista edistää tavoitteiden mukaisesti. Kehittämällä maa- ja metsätaloutta sekä muuta maankäyttöä entistä ilmastokestävämmäksi huolehdimme samalla elinkeinojen tulevaisuuden kannattavuudesta, huoltovarmuudesta, ruokaturvasta ja luonnon monimuotoisuudesta”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Suunnitelmassa on huomioitu kestävyyden eri osa-alueet – ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys – sekä oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet. Suunnitelman ympäristövaikutusten ja toimenpiteiden kustannusvaikutusten arvioinnista (SOVA-hanke) vastasivat Gaia Consulting Oy ja Pellervon taloustutkimus PTT ry.

Suunnitelma on laadittu tutkittuun tietoon ja vuorovaikutukseen perustuen

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa on valmisteltu rinnakkain keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) ja ilmasto- ja energiastrategian kanssa. Suunnitelmaluonnos on laadittu yhdenmukaiseksi hallituksen ilmastolakiesityksen kanssa.

Taustaselvitysten, skenaariotarkastelujen sekä toimialakohtaisten vähähiilitiekarttojen lisäksi valmistelussa on hyödynnetty tietoa ja kokemuksia, joita on jo kertynyt keväällä 2020 käynnistyneestä Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuudesta rahoitetuissa hankkeissa. Kokonaisuudessa on tällä hetkellä käynnissä yli 100 hanketta, joissa tutkitaan, kehitetään ja pilotoidaan maankäyttösektorin ilmastotoimia tutkijoiden, maanomistajien, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyönä. Suunnitelmaluonnoksessa esitetään, että Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio -ohjelmaa sekä kehittämishanketoimintaa jatketaan.

Suunnitelman laadinnan tueksi asetettiin vuoden 2021 alussa työryhmä, joka koostui keskeisten ministeriöiden virkamiehistä ja Ilmastopaneelin asiantuntijajäsenistä. Maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden seurantaryhmä on seurannut suunnitelman valmistelua ja edistänyt osaltaan yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Lisäksi suunnitelmaa valmisteltaessa on järjestetty 12 vuorovaikutustilaisuutta eri sidosryhmien kanssa. Vuorovaikutustilaisuuksista saatua palautetta hyödynnettiin toimenpiteiden täsmentämisessä, priorisoimisessa, tietotarpeita määritettäessä sekä vaikutuksia arvioitaessa.

Lausuntokierros on kaikille avoin

Luonnos maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi on lausuntokierroksella 14.4.-18.5.2022. Lausuntoja voi antaa lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Näkemyksiä pyydetään erityisesti seuraavista asioista:

  1. Onko ehdotettu maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman toimenpidekokonaisuus tasapainoinen, vaikuttava ja toteuttamiskelpoinen?
  2. Toimeenpanon näkökulmasta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa hyväksyttävyys ja oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä. Arvioi niiden toteutumista suunnitelmassa.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma viimeistellään saadun palautteen pohjalta. Valtioneuvoston on tarkoitus antaa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma selontekona eduskunnalle kesällä.

Lausuntopyyntö lausuntopalvelu.fi-sivustolla

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman laatiminen

Lisätietoja:

Markku Rajala
ministeri Lepän erityisavustaja, ilmastoasiat
markku.rajala@gov.fi
p. 0295 047 122

Annukka Kimmo
ministeri Lepän erityisavustaja, luonnonvara- ja lehdistöasiat (haastattelupyynnöt)
annukka.kimmo@gov.fi
p. 050 478 0226

Heikki Granholm
luonnonvaraneuvos
heikki.granholm@gov.fi
p. 040 077 4298

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 14.4.2022


Aihetunnisteet: ilmasto, maankäyttö, maatalous, metsä