Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelu käynnistyy – MMM asetti ehdotusta valmistelevan työryhmän

Uutinen - Julkaistu 18.2.2021

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) laatii kuluvan vuoden loppuun mennessä kokonaisvaltaisen maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä koskevan ilmastosuunnitelman, josta tulee osa uuden ilmastolain mukaista suunnittelujärjestelmää. Ehdotuksen suunnitelmaksi laatii MMM:n 16.2.2021 asettama poikkihallinnollinen virkamiestyöryhmä. Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä asiaa koskeva selonteko alkuvuodesta 2022.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman toimilla edistetään osaltaan Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen toteutumista. Suunnitelma tulee kattamaan maankäyttösektorin ilmastotavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, niiden toteuttamissuunnitelman sekä suunnitelman siitä, miten toimia ja niiden vaikutuksia seurataan. Maatalousmaiden hiilidioksidipäästöihin, metsiin ja pitkäikäisiin puutuotteisiin, maankäytön muutoksiin sekä kosteikkoihin kohdistuvien toimenpiteiden tavoiteltu nettovaikutus on vähintään 3 Mt CO2-ekvivalenttia vuodessa vuonna 2035.

– Maa- ja metsätalous on ilmastonmuutoksen hillinnässä ratkaisujen ala, painottaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Meillä on yhdessä viljelijöiden, metsänomistajien, alan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa mahdollisuus ottaa parhaat käytännöt käyttöön ja samalla vahvistaa maankäytön kokonaiskestävyyttä ja osaamista tulevaisuutta silmällä pitäen, sanoo ministeri Leppä.

– Perustan suunnitelman valmistelulle ja toimeenpanolle luo keväällä 2020 käynnistetty maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuus, kertoo työryhmän puheenjohtaja, MMM:n neuvotteleva virkamies Jaana Kaipainen. Suunnitelman valmistelussa voidaan hyödyntää toimenpiteiden valmistelua varten tuotettuja aineistoja ja tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksia. Työn edetessä järjestetään myös useita kuulemis- ja muita osallistavia tilaisuuksia, sanoo Kaipainen.

Poikkihallinnollisen virkamiestyöryhmän yhtenä keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että maankäyttösektoria koskeva suunnitelmaehdotus on yhteensopiva ja johdonmukainen muiden energia- ja ilmastokehyksen mukaisten suunnitelmien, kuten ilmasto- ja energiastrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman kanssa.  Muita maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman kannalta tärkeitä strategioita ja ohjelmia ovat muun muassa Kansallinen metsästrategia, biotalous- ja biodiversiteettistrategiat sekä kiertotalous- ja ilmastoruokaohjelmat.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmalla edistetään kokonaiskestävyyttä, ja se laaditaan yhteensopivaksi muiden maatalous- ja metsäpolitiikan keinojen kanssa. Suunnitelmassa arvioidaan toimenpiteiden ympäristövaikutusten lisäksi myös niiden sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Tarkastelua syvennetään työryhmässä koskemaan myös toimenpiteiden hyväksyttävyyttä ja niiden oikeudenmukaista toteuttamista.

Työryhmän asettamiskirje 

Lue lisää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -kokonaisuudesta (mmm.fi)

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä: 
neuvotteleva virkamies Jaana Kaipainen, p. 0295 162270, jaana.kaipainen(at)mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 18.2.2021


Aihetunnisteet: hiilinielut, maankäyttö, metsä