Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteitä koskeva asetusehdotus lausunnoille

Uutinen - Julkaistu 16.10.2020

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin liittyvän asetusehdotuksen. Luonnos valtioneuvoston asetukseksi koskee vuotuisissa valtion talousarvioissa maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuteen osoitetun määrärahan käyttöä eri tarkoituksiin. Lausuntoja voi toimittaa 11.11.2020 asti.

Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttaminen vaatii fossiilisten päästöjen vähentämisen ohella myös maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön päästöjen vähentämistä sekä hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämistä ja vahvistamista. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisella laajalla maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuudella toteutetaan näitä tavoitteita.

”Maa- ja metsätalous ovat Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ratkaisujen aloja, sillä niissä voidaan lisätä hiilensidontaa ja vähentää maaperäpäästöjä. Onnistumiseen tarvitaan yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita ja niiden välistä yhteistyötä. Nyt lausunnoille lähtevä asetus luo pohjan käytännön ilmastotoimien edistämiseen maankäyttösektorilla”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Määrärahalla rahoitettaisiin hankkeita ja toimenpiteitä, joilla

  • vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä maa- ja metsätaloudessa sekä muussa maankäytössä
  • ylläpidetään ja vahvistetaan hiilinieluja ja -varastoja
  • edistetään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön sopeutumista ilmastonmuutokseen ja
  • edistetään tutkimus- ja muun tiedon käyttöä päätöksenteossa ja käytännön toiminnassa.

Asetuksessa määriteltäisiin säädöspohja ilmastotoimenpiteiden toteuttamiseen osoitetun määrärahan käytölle. Määrärahaa voisi käyttää julkisiin hankintoihin, toimijoille myönnettäviin valtionavustuksiin sekä valtion virastoille ja laitoksille hankkeita ja toimenpiteitä varten osoitettaviin määrärahoihin. Valtionavustusten osalta asetuksessa määriteltäisiin oikeusperusta sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävälle valtionavustukselle (valtiontuki) että muuhun kuin taloudelliseen toimintaan myönnettävälle valtionavustukselle. Määrärahaa saisi käyttää myös toimenpidekokonaisuuden koordinointiin.

Asetuksessa määriteltäisiin myös rahoitettavien hankkeiden ja toiminnan hyväksyttävät kustannukset ja säädettäisiin sekä rahoituksen hakemisesta että rahoituksen käyttöön liittyvästä selvityksestä. Asetus olisi määräaikainen ja voimassa vuoden 2025 loppuun.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

  • Erityisasiantuntija Jaakko Nippala, p. 0295 162 119
  • Metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 162 444
  • Oikeudelliset kysymykset: lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale, p. 0295 162 451
  • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 16.10.2020


Aihetunnisteet: ilmasto, maankäyttö, uutiset