Maatalousministerit antoivat tukensa komission toimenpidepaketin ensimmäiselle osalle – työ jatkuu viljelijöiden taakan vähentämiseksi

Uutinen - Julkaistu 26.3.2024

EU:n maatalousministerit kokoontuivat maatalous- ja kalastusneuvoston kokoukseen Brysselissä 26.3.2024. Ministerit jatkoivat maatalouden kriisitilanteen käsittelyä sekä keskustelivat maatalouden markkinatilanteesta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Alkuvuotta 2024 ovat leimanneet useat eri viljelijäprotestit ympäri Eurooppaa. Maanviljelijöiden haastavaan tilanteeseen vaikuttavat useat syyt, joihin vaikuttaminen vaatii EU-tason päätöksiä. Maatalous- ja kalastusneuvosto on yhdessä komission kanssa etsinyt ratkaisua viljelijöiden vaikeaan tilanteeseen eri toimenpitein. Komissio ehdotti 15.3.2024 toimenpidepakettia, johon sisältyi muutoksia yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) EU-tason asetuksiin.
Ministerit antoivat neuvostossa poliittisen tukensa tälle toimenpidepaketin ensimmäiselle osalle, joka muuttaa yhteisen maatalouspolitiikan asetuksia. Asetusmuutokset käsitellään EU-tasolla kiireellisellä menettelyllä, jotta ne ehditään käsitellä vielä nykyisen Euroopan parlamentin toimikaudella ja toimeenpanna mahdollisimman pian jäsenvaltioissa.

Komission ehdotus pyrkii sujuvoittamaan politiikkaa

Komission ehdottamalla asetusmuutoksella pyritään sujuvoittamaan YMP:n säännöksiä. Ehdotus antaa jäsenvaltioille muun muassa mahdollisuuden mukauttaa ympäristöehdollisuuden vaatimuksia tietyissä tilanteissa, esimerkiksi vaikeiden sääolosuhteinen vuoksi. Komissio ehdottaakin yleistä poikkeusta, jonka nojalla jäsenvaltioiden olisi mahdollista tilapäisesti ja kohdennetusti sallia poikkeuksia ehdollisuuden vaatimuksista. Lisäksi komissio tuo lisäjoustoa mm. ehdollisuuden vaatimuksiin, jotka koskevat vähimmäismaanpeitettä (GAEC 6), viljelykiertoa (GAEC 7) ja ei-tuottavia aloja (GAEC 8). Komissio myös ehdottaa, että alle 10 hehtaarin tiloille voitaisiin antaa poikkeus ehdollisuuden valvonnasta ja seuraamuksista. Ehdotus mahdollistaisi myös jäsenvaltioiden CAP-suunnitelman muutoksen kaksi kertaa vuodessa. Joustomahdollisuuksien tarkempi toimeenpano Suomessa selviää myöhemmin, kun asian valmistelu alkaa.

Komission ehdotus on osa laajempaa pakettia viljelijöiden tilanteeseen vastaamisessa ja komissio tarkastelee myös alemmanasteisia säädöksiä tilanteen helpottamiseksi. Komissio aikoo esittää myös toimenpidepakettia viljelijöiden aseman parantamiseksi elintarvikeketjussa.

Askel oikeaan suuntaan, mutta lisätyötä tarvitaan

EU:n maatalousministerit ovat peräänkuuluttaneet tilanteessa nopeita ja tehokkaita vastauksia. Ministerit antoivat tukensa komission paketille, mutta moni korosti jatkotyön tarvetta.
”On hyvä, että komissio on tarttunut rivakasti toimeen asiassa ja pyrkii hakemaan vaatimuksiin joustoa niin hallinnolle kuin viljelijöille.  Valitettavasti jousto ei kaikilta osin ilmene heti keventyvänä taakkana, koska muutokset tulee myös toimeenpanna”, ministeri Essayah totesi.

Suomi korosti kokouksessa, että jatkotyö erityisesti viljelijöiden aseman parantamiseksi on tärkeää. Komissiolta odotetaan siihen liittyen ehdotuksia vielä kevään aikana.
”Tuen komission ajatuksia erityisen elintarvikeketjun toimintaa seuraavan observatorion perustamisesta. Hintojen, kustannusten sekä tuottajien marginaalien seuraaminen on tärkeä asia. Samoin läpinäkyvyyttä hintojen muodostumisessa koko ketjussa on tärkeä lisätä. Epäreilujen kauppatapojen direktiivin päivittämiseen on pistettävä vauhtia”, ministeri Essayah painotti kokouksessa.

Metsäkatoasetus huolestutti suurinta osaa ministereistä

EU:n maatalouspolitiikkaa käsitelleen kohdan yhteydessä nousi esille tarve yksinkertaistaa myös EU:n metsäkatoasetuksen toimeenpanoa. Suomi oli mukana Itävallan tiedotusasiassa yhdessä Ruotsin, Slovenian, Puolan, Italian ja Slovakian kanssa. Keskustelussa myös moni muu jäsenvaltio toi esille huoliaan metsäkatoasetuksen suhteen ja yhteensä parikymmentä ministeriä tuki asetuksen toimeenpanon yksinkertaistamista ja soveltamisen lykkäämistä, sillä komission ohjeistusta metsäkatoasetuksen toimeenpanosta ei ole saatu, maiden riskiluokitus ei ole valmistunut ja tuotteiden rekisteröintityökalun toiminnassa on puutteita.

Tiedotusasiassa perättiin oikeudellista varmuutta viljelijöille, metsänomistajille ja jäsenvaltioille. Yhtenä käytännön toimena ehdotettiin sitä, että puiden poistaminen alle puolen hehtaarin alueelta jäisi asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Ministeri Essayah kiirehti ratkaisujen löytämistä pikaisesti, jotta investoinnit nautakarjatalouteen voisivat jatkua nyt, kun kevään tullen rakentaminen on jälleen mahdollista.

Ukrainan ministeri osallistui kokoukseen

Ministerit keskustelivat myös maatalouden markkinatilanteesta ja kuulivat komission markkinakatsauksen erityisesti Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen. Ukrainan maatalousministeri osallistui kokoukseen ja kertoi heidän tilanteestaan.

Keskustelussa nousi esille Ukrainan maataloustuotteiden tuonti EU-alueelle, mitä koskevista järjestelyistä on neuvoteltu viime viikkoina tiiviisti. Suomi näkee, että Ukrainaa tulee tukea kaikin keinoin ja heille tärkeän maataloustuotteiden viennin tulee olla mahdollista EU:n alueelle ja EU:n alueen kautta kolmansiin maihin.

Kalastuksesta keskusteltiin neuvoston muissa asioissa. Espanja oli nostanut esille tuomioistuintapauksen C-330/22, joka koski Suomen puheenjohtajuuskaudella 2019 tehtyä päätöstä kalastusmahdollisuuksista. Jäsenvaltiot pitivät tuomioistuimen ratkaisua tärkeänä, koska siinä todetaan neuvoston toimineen toimivaltansa puitteissa ja selvennetään suurimpien sallittujen saaliiden (TAC) vahvistamista koskevia sääntöjä ja erityisesti tarvetta ottaa huomioon sosioekonomiset tekijät.

Lisätietoja 

Ministerin erityisavustaja Iina Mattila p. +358 50 473 6221 etunimi.sukunimi@gov.fi
Erityisasiantuntija Kari Valonen p. +32 473 525 630 etunimi.sukunimi@gov.fi

Tarkemmin komission asetusehdotusta on kuvattu maa- ja metsätalousministeriön E-selvityksessä eduskunnalle https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/E_16+2024.aspx

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 26.3.2024


Aihetunnisteet: EU, maatalous