Maatalousministerit yksimielisiä EU:n eläinten hyvinvointimerkinnän kehittämisestä

Uutinen - Julkaistu 18.12.2020

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui 15.-16. joulukuuta Brysseliin päättämään suurten merialueiden, kuten Atlantin, Pohjanmeren, Välimeren ja Mustanmeren kalastuskiintiöistä. Lisäksi neuvosto hyväksyi neuvoston päätelmät eläinten hyvinvointimerkinnästä. Suomea kokouksessa edusti pysyvän edustajan sijainen Minna Kivimäki.

Maatalous- ja kalastusministerit hyväksyivät jäsenmaiden yksimieliset päätelmät elintarvikepakkauksissa esitettävästä eläinten hyvinvointimerkinnästä. Työ alkoi jo Suomen puheenjohtajakaudella syksyllä 2019, jolloin hyväksyttiin neuvoston päätelmät eläinten hyvinvoinnista. Suomi kannattaa EU:n yhtenäisen eläinten hyvinvointimerkinnän kehittämistä.  Merkinnällä parannettaisiin kuluttajien saamaa tietoa eläinten hyvinvoinnista, edistettäisiin eläinten hyvinvointia ja mahdollistettaisiin tuottajille myös reilumpi korvaus heidän panostuksestaan eläinten hyvinvointiin. Neuvoston päätelmät lähettävät komissiolle vahvan viestin EU:n laajuisen eläinten hyvinvointimerkinnän kehittämisen puolesta ja osoittavat komissiolle suuntaa merkinnän valmistelutyössä.

Ministerit eivät päässeet yksimielisyyteen neuvoston päätelmistä elintarvikepakkausten etupuolella olevista ravintoarvomerkinnöistä, ravintosisältöprofiileista ja alkuperämerkinnöistä. Yksimielisyys oli lähellä, mutta kaatui kolmen jäsenmaan vastustukseen. Puheenjohtajan päätelmät saivat kuitenkin jäsenmaiden enemmistön taakseen. Eniten erovaisuuksia jäsenmaiden kannoissa oli ravintoarvomerkinnöistä. Suomi korosti kokouksessa usean muun maan ohella, että käydyt keskustelut ovat joka tapauksessa hyvä pohja työn edistämiselle jatkossa. Suomi myös painotti, että kuluttajien mahdollisuuksia saada tietoa elintarvikkeiden ravintosisällöstä ja alkuperästä tulee edelleen parantaa.

Työ uusien EU:n laajuisten elintarvikemerkintöjen luomiseksi on vasta alussa ja uusien merkintöjen valmistelu tulee viemään vielä useita vuosia.

Neuvosto pääsi ratkaisuun Atlantin ja Pohjanmeren sekä Välimeren ja Mustanmeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2021 sekä syvänmeren kalakannoille vuosille 2021 ja 2022. Koska kysymys kalastuksen järjestelyistä Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n kesken ovat edelleen kesken, päätettiin niihin liittyvien keskeisten kalakantojen osalta soveltaa väliaikaisia kalastuskiintiöitä. Väliaikaiset kiintiöt vuoden 2021 ensimmäiselle neljännekselle vahvistettiin pääsääntöisesti 25 prosenttiin kuluvan vuoden tasosta.

Puheenjohtajamaa Saksa antoi ministereiden lounaskeskustelussa katsauksen yhteisen maatalouspolitikan (CAP) uudistuksen käsittelystä kaudellaan. Saksa on edistänyt reformin neuvotteluja merkittävästi puheenjohtajuutensa aikana ja Suomi on tyytyväinen Saksan työhön.  Ministerit painottivat tarvetta päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen Euroopan parlamentin kanssa kevään 2021 aikana, jotta CAP-uudistuksen toimeenpano voi edetä.

Lisätietoja:

Maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295 162 047
Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. +358 295 162 494

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  18.12.2020