Maatilojen yrittäjät innostuneita liikennebiokaasusta – biokaasulla kulkevien ajoneuvojen vähyys pullonkaulana

Uutinen - Julkaistu 24.4.2018

Maa- ja metsätalousministeriö on selvittänyt maatilojen mahdollisuuksia toimia liikennebiokaasun tuottajina ja myyjinä. Biokaasun tuotanto ja jakelu kiinnostavat yrittäjiä, mutta muun muassa kaasuajoneuvojen vähäinen määrä hidastaa biokaasun käytön lisääntymistä. Selvitys antaa lukuisia ehdotuksia etenkin pieniin biokaasulaitoksiin kohdistuvan byrokratian purkamiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi.

Kuva: Lasse Lecklin, maaseutuverkosto

Tarkastelussa oli erityisesti liikenteessä ja maatilojen työkoneissa käytettävän biokaasun tuotanto ja biokaasulaitokset, joissa raaka-aineena käytetään maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoina syntyvää biomassaa.

– Selvityksestä ilmenee, että maatilojen yrittäjät ja muut biokaasualan toimijat ovat innostuneita liikennebiokaasusta uutena tuotantosuuntana ja keinona lisätä energiaomavaraisuutta. Samalla kävi kuitenkin selväksi, että rahoitus- ja lupaprosesseja on vielä parannettava. Viranomaisten yhteistyötä ja tiedonvälitystä toimijoiden suuntaan tulee lisätä, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

– Biokaasumarkkinoiden laajentumisen esteenä näyttäisi olevan kaasua käyttävien ajoneuvojen vähäinen määrä. Jo valmistuneiden ja tulevien laitosten toimintaedellytyksiä tulisikin edelleen vahvistaa toimilla, jotka lisäävät biokaasulla kulkevien ajoneuvojen ja työkoneiden määrää, toteaa selvityksen toteuttanut biokaasualan asiantuntija Erkki Rautio.

Liikenne- ja työkonebiokaasun yleistymiselle on Suomessa hyvät lähtökohdat. Mädätykseen soveltuvia biomassoja on runsaasti tarjolla eri puolilla maata ja suurin potentiaali on maatalouden biomassoissa ja jätepohjaisissa sivuvirroissa.

Selvitys toteutettiin haastattelemalla liikennebiokaasun tuotantolaitoksen rakentamisen hiljattain aloittaneita yrittäjiä sekä muita biokaasualan asiantuntijoita.  Haastatteluissa käytiin läpi laitoksen perustamista sekä biokaasun tuotantoa ja jakelua niin luvituksen, rahoituksen, riskienarvioinnin kuin maantieteellisen sijainnin osalta. Tietoa ja näkemyksiä kerättiin muun muassa hyvistä toimintatavoista ja liikennebiokaasua koskevien hankkeiden pullonkauloista.

Selvitys täydentää hallituksen ravinteiden kierrätyksen kärkihanketta, jossa edistetään muun muassa biokaasutuksessa syntyvän mädätysjäännöksen käyttöä lannoitteena.  Selvitys  tukee myös kansallista energia- ja ilmastostrategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on maatalouden biomassojen biokaasupotentiaalin nykyistä parempi hyödyntäminen. Hallitus edistää liikennebiokaasun käyttöä muun muassa kannustamalla henkilöautojen ja traktoreiden muuttamista kaasukäyttöisiksi. Maa- ja metsätalousministeriössä on lisäksi nostettu maatilojen biokaasulaitosten investointitukien tasoa. Biokaasun jakeluverkko Suomessa laajenee ja liikennekäyttö on kasvussa. Esimerkiksi kaasukäyttöisiä henkilöautoja on alkuvuoden 2018 aikana ensirekisteröity 295, kun vuoden 2016 kokonaismäärä oli 165 autoa.

Selvitys: Biokaasua tankkiin – selvitys maatalouden liikennebiokaasun tuotannosta ja jakelusta PDF 824kB

Lisätietoja:
Risto Lahti, ministeri Jari Lepän erityisavustaja, p. 050 565 0424, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Veli-Pekka Reskola, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2193, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Erkki Rautio, selvityksen toteuttaja, p. 040 541 2131

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  23.4.2018