Metsään.fi on metsä- ja ympäristötiedon kotipaikka, josta kaikki hyötyvät

Metsämaisema, jonka päällä kaaviokuva Metsään.fi-palvelun sisällöstä.

Case - Julkaistu 19.12.2019

Metsään.fi-verkkosivusto on ainutlaatuinen kanava, jonka kautta metsänomistajat ja metsäalan palveluntarjoajat voivat hyödyntää metsävaratietoa monin tavoin. Kun metsänomistaja kirjautuu Metsään.fi-palveluun, hän löytää metsänsä puustotiedot, ehdotukset tulevien vuosien hoitotöistä, luontokohteet ja paljon muuta ympäristötietoa. Palveluntarjoaja voi metsänomistajan suostumuksella nähdä samat tiedot toimijapalvelun puolella. Palveluntarjoaja voi myös hyödyntää verkkosivustolla olevaa avointa metsätietoa toiminnassaan.

Metsään.fi on Suomen käytetyin metsäalan verkkopalvelu. Se on kaikkien metsänomistajien ja metsäalan palveluntarjoajien käytössä maksutta. Metsänomistaja saa palvelussa kokonaiskuvan metsäomaisuudestaan ja voi asioida Metsäkeskuksen ja metsäalan palveluntarjoajien kanssa.

Metsään.fi-palvelussa metsänomistaja voi esimerkiksi ilmoittaa metsänhoitotyökohteista helposti eri metsäalan palveluntarjoajille ja valita näistä sopivimman toteuttajan. Metsätöiden suunnittelu käy helposti paikasta riippumatta, kun metsänomistajalla ja palveluntarjoajalla on pääsy samoihin tietoihin ja karttoihin. Palveluntarjoajalle maksuton palvelu toimii asiakas- ja paikkatietojärjestelmänä. Hän voi sen avulla markkinoida palveluitaan, suunnitella eri asiakkaidensa työkohteita ja tulostaa tarvittavia karttoja.

Monipuolinen tieto puustosta, metsänhoitotarpeista, luonnosta ja ympäristöstä palvelee biotaloutta

Palvelusta löytyvät Metsäkeskuksen tuottamat perusmetsätiedot puustosta kuvioittain ja näiden perusteella laaditut ehdotukset hoito- ja hakkuutöistä sekä tiedossa olevat luontokohteet. Tiedot on tuotettu laskennallisesti kaukokartoituksella kerättyyn tietoon perustuen. Ne tulee aina tarkistaa maastossa ennen töiden aloitusta.

Hoito-, hakkuu- ja luontokohteet näkyvät oletuksena myös palvelun tilakartan kuvioilla. Karttataustaksi voi valita maastokartan tai ilmakuvan. Lisäksi palvelun kartalle voi valita näkymään monenlaista ympäristö- ja luontotietoa sekä erilaisia asiointiin liittyviä tietoja.

Yhdessä paikassa oleva tieto auttaa metsien kestävässä hyödyntämisessä

Yhdessä paikassa oleva tieto auttaa hahmottamaan kokonaisuuden ja edistää kestävää metsien hyödyntämistä. Töiden ennakkosuunnittelu nopeutuu ja suunnittelun laatu paranee. Palvelussa on myös paljon tietoa esimerkiksi luonnon monimuotoisuudesta ja luonnontuotteista, joka auttaa metsien monipuolisemmassa hyödyntämisessä perinteisen metsätalouskäytön rinnalla.

Metsään.fi-palvelun oletusnäkymä, jossa näkyy metsätilan perustiedot ja kartta
Kuvassa metsätilan kartan oletusnäkymä. Kuvioluettelosta selviävät tarkemmat puustotiedot. Artikkelin lopussa olevasta kuvasta näet mitä metsä- ja ympäristötietoa tilakarttanäkymään voi valita tässä kuvassa näkyvän tiedon lisäksi.

Metsänomistajan tavoitteet ykkösenä

Metsänomistaja voi kirjata palvelussa omat tavoitteensa, siis ne asiat, jotka hänelle ovat metsässä tärkeitä. Näin palveluntarjoaja osaa tuoda oikeita asioita ja vaihtoehtoja esille jo metsänhoitotöiden suunnitteluvaiheessa, mikä lisää avointa vuorovaikutusta ja tyytyväisyyttä työn toteutukseen.

Metsään.fi-palvelussa hoituu Kemera-hakemukset ja erilaiset ilmoitukset helposti

Metsään.fi-palvelu on helppo asiointikanava Metsäkeskuksen suuntaan. Sen kautta voi lähettää metsänkäyttöilmoituksen, ilmoittaa hirvieläinvahingoista, hakea kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) mukaista tukea taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon ja jättää näistä toteutusilmoitukset. Palvelussa voi myös ilmoittaa jo tehdystä metsänhoitotyöstä ja Metsäkeskus päivittää tiedon palveluun.

Jos metsässä on arvokkaita luontoarvoja ja vapaaehtoinen suojelu kiinnostaa, niin metsänomistaja voi käynnistää palvelussa suojeluselvityksen. Metsänsä voi ilmoittaa myös luomukeruualueeseen palvelun kautta.

Avoin metsätieto kaikkien käytettävissä ilman kirjautumista

Metsään.fi-verkkosivujen kautta jaetaan myös niin sanottua avointa metsätietoa. Ympäristötiedoksi katsottua avointa metsätietoa ovat tiedot metsävaroista, metsälain erityisen tärkeistä elinympäristöistä, metsänkäyttöilmoituksista ja Kemera-tuella tehdyistä hoitotöistä. Avointa metsätietoa voi hyödyntää karttapalveluina, ladattavina paikkatietoaineistoina sekä suoraan teknisten rajapintojen kautta.

Avoin metsätieto mahdollistaa uusia innovaatioita ja palveluita

Esimerkiksi Bitcomp on kehittänyt avoimen metsätiedon pohjalta WoodsApp-sovelluksen, jonka avulla puunostajat ja metsäpalveluyrittäjät voivat etsiä puukauppa- ja metsätyökohteita. Arbonaut puolestaan on juuri julkaissut ProMS Mobile -sovelluksen, jonka avulla käyttäjä voi katsella metsässä liikkuessaan kohteita, minne on suunniteltu hakkuita sekä tietoja arvokkaista luontokohteista ja puuston kasvuvaiheesta. Tapion ForestKIT-järjestelmässä avoin metsätieto toimii tukena metsävarojen hallinnan ja metsäsuunnittelun töissä. Lue lisää Metsään.fi-palvelun tietoja hyödyntävistä sovelluksista.

Metsään.fi-palvelu ja avoin metsätieto mahdollistavat julkisin varoin tuotetun tiedon tasapuolisen jakelun hyödyttämään koko Suomen biotaloussektoria. Palvelut tuottaa Suomen metsäkeskus ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Metsään.fi on saanut Suomen Metsätieteellisen Seuran Taksaattoriklubin innovaatiopalkinnon vuonna 2019. Aiemmin Metsään.fi-palvelu on voittanut Laatukeskuksen vuoden 2013 laatuinnovaatio -palkinnon.

Metsään.fi-palvelun tilakartta, jonka karttakuvassa näkyy metsä- ja ympäristötietoja.
Metsään.fi-palvelun tilakartalta löytyy paljon erilaista metsä- ja ympäristötietoa.

Lisätietoja:

Veikko Iittainen, metsänomistajien palvelupäällikkö, Suomen metsäkeskus
Sähköposti veikko.iittainen(at)metsakeskus.fi, Twitterissä @ VeikkoIittainen

www.metsään.fi

 

Metsäkeskuksen tehtävänä on edistää metsätaloutta ja alan elinkeinoja ja neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä kestävässä hyödyntämisessä. Metsäkeskus myös kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä ja valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö.


Agenda 2030

Metsään.fi tarjoaa metsänomistajille ja metsäalan palveluntarjoajille metsien kestävää käyttöä tukevaa tietoa. Näin se edistää kestävän kehityksen tavoitetta 15.


Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

15. Maanpäällinen elämä

Lue seuraava artikkeli: FinnCERES - biomateriaalien uuden aikakauden kynnyksellä »