Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun arviointi on valmistunut

Uutinen - Julkaistu 13.12.2023

Metsähallituksen tulisi kehittää alue-ekologista suunnittelua huomioimaan laajemmin valtion metsien käytölle asetetut erilaiset tavoitteet, toteaa Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen 12.12.2023 julkaisema arviointi. 

Maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa arvioinnissa on selvitetty Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun tuloksia ja vaikutuksia sekä menetelmien toimivuutta. Alue-ekologinen suunnittelu on laajojen alueiden monitavoitteista metsäsuunnittelua, jossa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on pitkällä aikavälillä sovitettu yhteen metsätalouden ja metsien muiden käyttömuotojen kanssa.

Metsähallitus on päivittänyt alue-ekologista verkostoa jatkuvasti. Vuosina 2015–2020 se toteutti laajemman verkoston ajantasaistuksen lisäämällä ja poistamalla kohteita sekä tarkastamalla alueiden rajauksia. Arvioinnin mukaan työ perustui monipuoliseen tietopohjaan ja menetelmiin. Ajantasaistuksen yhteydessä verkostoa olisi kuitenkin tullut tarkastella vahvemmin myös kokonaisuutena, koska sen keskeisenä tarkoituksena on liittää talousmetsien luontokohteet ja suojelualueet samaan kokonaisuuteen, ja pyrkiä näin turvaamaan lajien elinolosuhteet.

Alue-ekologisen suunnittelun vaikutuksista eliölajeihin tarvittaisiin selvityksen mukaan enemmän tietoa. Riistalajeista metson elinympäristötarpeet on huomioitu maisematarkastelussa hyvin, ja huomiointi tulisi laajentaa jatkossa myös muihin riistalajeihin.

Monimuotoisuus vaatii lisätoimia

Uusimman tutkimustiedon mukaan alue-ekologisen suunnittelun toimenpiteet, kuten kytkeytyvyyden parantaminen, kulottaminen ja ennallistamispoltot sekä vanhojen metsien ja uhanalaiselle lajistolle tärkeiden metsien rakennepiirteiden ylläpito ja lisääminen parantavat monimuotoisuutta.

– Näitä toimia kannattaa jatkaa ja lisätä. Metsäluonnon monimuotoisuuden edistämisen kannalta olisi tärkeää, että esimerkiksi iältään vanhojen metsien määrää sekä säästöpuustoon, kuolleeseen puuhun ja tulenkäyttöön liittyviä toimenpiteitä lisättäisiin nykyisestä, korostaa Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Leena Kärkkäinen.

Arviointiraportin mukaan alue-ekologisen suunnittelutyön avoimuutta ja läpinäkyvyyttä tulisi parantaa, ja verkostoa kuvaavien tietojen tulisi olla seurattavissa yhdessä verkko-osoitteessa. Sidosryhmien osallistamista alueelliseen suunnittelutyöhön ja viestintää erityisesti paikallistasolla olisi kehitettävä.

Suojelumahdollisuudet painottuvat pohjoiseen

Selvityksessä käsiteltiin yleisellä tasolla myös valtion metsien lisäsuojelun mahdollisuuksia. Lisäsuojelun vaikutuksia metsien rakenteeseen ja hakkuumahdollisuuksiin tarkasteltiin kolmella erilaisella skenaariolaskelmalla. Skenaariolaskelmissa suojeltaviksi kohteiksi valittiin luonnontilaisia metsiä, lehtoja, vanhoja kangasmetsiä ja ojittamattomia soita. Valtion metsien sijainnin ja tarkasteluissa käytettyjen kriteereiden vuoksi valtaosa suojelukohteista sijoittui pohjoiseen Suomeen.

Tutkimustietoa siitä, miten alue-ekologinen suunnittelu on parantanut monimuotoisuutta verrattuna esimerkiksi suojelun lisäämiseen valtion mailla ei ole tällä hetkellä olemassa, arviointi toteaa.

Osa kokonaissuunnittelua

Alue-ekologisen suunnittelun suhdetta valtion metsien käytön kokonaissuunnitteluun tulisi selkeyttää. Raportin mukaan kattava arvio siitä, kuinka hyvin Metsähallitus huomioi toimintansa suunnittelussa kestävyyden eri ulottuvuudet, edellyttäisi alue-ekologisen suunnittelun lisäksi myös muilla tasoilla tehtävän suunnittelun arviointia.

– Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat ovat tehneet mittavan, ansiokkaan ja hyvin haastavan arviointityön kuluneen vuoden aikana. Suurkiitos siitä. Tulemme perehtymään tähän huolellisesti ja jalkauttamaan sen esityksiä Metsähallituksen omistajapolitiikassa ja tulosohjauksessa, toteaa neuvotteleva virkamies Ville Schildt maa- ja metsätalousministeriöstä.

Alue-ekologisen suunnittelun arviointi tehtiin edellisen kerran vuosina 2000–2001.

Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun arviointi 2023

Lisätiedot: 

  • Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2190, ville.schildt@gov.fi
  • Erikoistutkija Leena Kärkkäinen, Luonnonvarakeskus, p. 0295 324 848, leena.karkkainen@luke.fi Ryhmäpäällikkö
  • Projektipäällikkö Kimmo Syrjänen, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 666, kimmo.syrjanen@syke.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 12.12.2023