Metsäneuvosto hyväksyi uudistetun Kansallisen metsästrategian

Uutinen - Julkaistu 21.12.2018

Metsäneuvosto hyväksyi uudistetun Kansallisen metsästrategian

Laajan sidosryhmäyhteistyön ja useiden kuulemiskierrosten perusteella päivitetty vuoteen 2025 ulottuva Kansallinen metsästrategia hyväksyttiin keskiviikkona 19.12.2018 metsäneuvoston kokouksessa. Ensi vuoden alussa strategia esitellään valtioneuvostolle, minkä jälkeen se julkaistaan valtioneuvoston periaatepäätöksenä. Strategian uudistamiseen ryhdyttiin keväällä 2018.

Kansallinen metsästrategia 2025 (KMS 2025) kokoaa yhteen metsien hoitoa ja käyttöä koskevat erilaiset tavoitteet sekä niistä johdetut toimenpiteet. Vuonna 2015 alun perin hyväksytyn strategian visio ja tavoitteet pysyivät päivitystyössä ennallaan, mutta erityisesti hankeosiota uudistettiin vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä ja jo toteutunutta tilannetta.

Osa alkuperäisistä hankkeista on viety loppuun ja niiden tilalle valmisteltiin nyt uusia, ajankohtaisia kokonaisuuksia. Strategiaan lisätyt kokonaan uudet hankkeet koskevat ilmastokestävää metsätaloutta, kansainvälistä metsäpolitiikkaa ja EU-vaikuttamista sekä puusta valmistettavia tuotteita.

Strategian päivitystä ohjasi tarve huomioida metsien hoidon ja käytön kestävyys sekä taloudellisesta, ekologisesta, sosiaalisesta että kulttuurillisesta näkökulmasta. Kokonaiskestävyyden lisäksi strategiassa huomioidaan nyt aiempaa selkeämmin keinot ilmastokestävyyden ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

Hankkeet ja tavoitteet tukevat toisiaan

Strategian tavoitteet ja hankkeet rakennettiin niin, että ne muodostavat ehjän kokonaisuuden. Strategian läpileikkaavia hankkeita ovat digitalisaatioon liittyvä ”Metsätieto ja alustatalous” ja ”Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä.” Tavoitteiden yhteensovittamisen kannalta erityisen tärkeän kokonaisuuden muodostavat ”Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito”, ”Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus” sekä ”Ilmastokestävä metsätalous”. Myös muut strategian hankkeet tukevat yhtä aikaa monia tavoitteita.

Puuston kasvutavoitteeksi vuoteen 2025 mennessä asetetaan talousmetsissä 110 miljoonaa kuutiometriä ja kaikissa Suomen metsissä 115 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Kasvutavoite tukee ilmastotavoitteita ja luo mahdollisuuksia puuvarojen käytölle. Hakkuutavoite – 80 miljoonaa kuutiometriä vuodessa – pidettiin kuitenkin metsien kiihtyvästä kasvusta huolimatta ennallaan. Metsien hiilinielutavoite asetettiin vähintään EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan LULUCF-sektorin vertailutason mukaiseksi.

Kasvu- ja muiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muun muassa rahoituksen oikeaa kohdentamista. Rahoitustarpeita kohdistuu etenkin tutkimus- ja kehittämistoimintaan, METSO-ohjelmaan ja monipuolisen infrastruktuurin ylläpitoon.

Metsäneuvosto on valtioneuvoston asettama elin, jonka tehtävänä on tukea maa- ja metsätalousministeriötä laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. Vuonna 2015 viimeksi asetetun neuvoston keskeisenä tehtävänä on ollut seurata ja edistää Kansallinen metsästrategian 2025:n toteuttamista ja tehdä ehdotuksia ohjelman kehittämiseksi taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti tasapainoisena kokonaisuutena. Nykyisen neuvoston nelivuotinen toimikausi päättyy kesäkuun 2019 lopussa.

Kansallinen metsästrategia 2025, versio 21.12.2018 PDF 3,3MB

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 029 516 2444 (paikalla 28.12. asti, lomalla 31.12.–4.1.)
ylijohtaja Juha S. Niemelä, p. 029 516 2009 (lomalla 27.-28.12, paikalla 31.12. alkaen)
erityisasiantuntija Katja Matveinen, p. 029 516 2287 (lomalla 4.1. asti, paikalla 7.1. alkaen)
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi

 

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 21.12.2018  


Aihetunnisteet: metsästrategia